KV2013 – Politikere om kultur og biblioteker. En DB Enquete

Skrevet af

13. december, 2013

I anledning af valget den 19. november i år har Danmarks Biblioteker stillet et udvalg af kommunalpolitikere – alle medlemmer af DBs Repræsentantskab – tre spørgsmål:

A.    Hvilke opgaver på kultur- og biblioteksområdet i jeres kommune er særligt vigtige i den kommende byrådsperiode – og noget du vil arbejde for?

B.    Er kulturspørgsmål et emne, der i kommunalbestyrelsen i din kommune deler vandene, og i så fald kan du give eksempler på det? Eller er det noget, der normalt er konsensus om?

C.    Hvad er du mest tilfreds med af kultur- og biblioteks- politiske tiltag/fremskridt taget i kommunen i den snart afsluttede periode?
  

Anders W. Berthelsen, socialdemokratisk byrådsmedlem, Odense Kommune

A.  Den største og vigtigste biblioteksopgave i Odense i den kommende byrådsperiode er at finde en placering til et nyt hovedbibliotek og at påbegynde opførelsen. Odense Byråd har besluttet at forlade sit nuværende lejemål i Odense Banegård Center. Jeg glæder mig til en spændende debat om, hvilke funktioner vi skal fylde ind i et sådant nyt hovedbibliotek. Jeg vil selv arbejde for, at det nye hovedbibliotek bliver multifunktionelt, og at det får en central placering, hvor det kan blive et naturligt mødested for alle odenseanere.

B.  Et stort byrådsflertal har besluttet at opføre et nyt Musik- og Teaterhus midt i Odense. Venstre og Enhedslisten er dog imod. I de fleste øvrige kulturelle spørgsmål er der som regel konsensus.

C.  Jeg er særdeles tilfreds med, at kultur betragtes som en vigtig løftestang i den byomdannelsesproces, Odense er i gang med. Vi har netop indviet en stor tilbygning til bymuseet Møntergården. Om kort tid indvier vi et nordatlantisk kulturhus på Odense Havn. Vi har for nylig fusioneret tre kunstinstitutioner i håbet om at give både Brandts Klædefabrik og byens permanente kunstsamling et løft. Om to år venter den store fejring af komponisten Carl Nielsens 150-års-fødselsdag. Jeg vil desuden selv arbejde for, at så mange lokale kulturhuse som muligt skal indeholde en biblioteksfunktion, således at flere bydele end i dag får let adgang til bibliotekets tilbud.

 

Hanne Pigonska, medlem af Odsherreds byråd for Venstre og DBs 1. næstformand

A.  Jeg finder, det er af stor betydning, at vi som byråd i langt højere grad bruger bibliotekets kompetencer i forhold til demokratisering og medborgerskab – et målrettet fokus. Desuden finder jeg det super relevant, at vi forholder os politisk til de integritetsproblemer, som vil opstå på biblioteket i forhold til de nyere teknologiske muligheder, her tænker jeg på Google briller, e-læsningshastigheder mm.

B.  Når først budgettet er lagt, er der ikke de store forskelle i retning, men ofte ligger initiativretten hos forvaltningen og formanden for udvalget. Det er i sagens natur også her, der er den dybeste viden om området. Derfor vil udviklingen ofte hvile på disses skuldre!

C.  Personligt er jeg rigtig godt tilfreds med det samarbejde, vi har haft i de 8 kommuner i Midt- og Vestsjælland. Jeg finder det eksemplarisk, herunder hele samarbejdet omkring tilblivelsen af Togtet i Danmark. Desuden er jeg begejstret for vores Kulturuge, som viste sig at blive en stor succes, oprindelig berammet til hvert andet år, men jeg håber, at vi kan blive enige om en årlig tilbagevendende begivenhed.
 

Dan Arnløv Jørgensen, Vejle byråd, 2. viceborgmester. Formand for Kultur & Borgerserviceudvalget, gruppeformand for De Konservative og vært for DB Årsmøde 2014 i Vejle

A.  Vejle kommune arbejder p.t. på at bygge hele tre nye biblioteker. Vi har igangsat en analyse af mulighederne for at samle flere kulturbygninger i et stort kulturhus i Vejle. Tanken er at skabe et stort kulturelt kraftcentrer i byen med biblioteket som en hjørnesten i bygningen. Da det er mig selv, der har fundet på planen, vil jeg naturligvis også kæmpe for, at den bliver realiseret. Jeg tror, det kan lykkes. Derudover vil vi i de kommende år indvie nye kulturhuse med biblioteker i Børkop og Give og dermed fuldføre vores strategi om, at hver af vores fire centerbyer skal have sit eget kulturhus med bibliotek. Vi har tidligere bygget i Jelling og Egtved.

B.  Der er sjældent konsensus, der er ofte et parti, der indtager en lidt anden holdning til kulturspørgsmål end de øvrige partier. Kulturhusstrategien er dog vedtaget enstemmigt i budgetterne, men ikke uden sværdslag. Kulturspørgsmål har fyldt meget i debatten i Vejle Kommune i de sidste fire år. Jeg ser gerne debat om kultur, fordi det er med til at synliggøre kulturområdet. Jeg gør personligt, hvad jeg kan for at skabe debat om området. Kultur må ikke blive det glemte issue på den politiske dagsorden.

C. På biblioteksområdet har vi indviet nyt bibliotek i Jelling, implementeret ny bogbus, nyt sorteringsanlæg på centralbiblioteket samt         ombygget biblioteket i Vejle. Vi har gennemført en meget omfattende borgerinddragelsesproces i forbindelse med det kommende nye kulturhus og bibliotek i Give. Vi går i gang med byggeriet næste år. Vi har fundet finansiering til nyt kulturhus i Børkop til næste år. Vi har igangsat Vejle kulturhus analysen.
 

Lykke Jensen, socialdemokratisk byrådsmedlem, Bornholm. Næsteformand i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

A.  Samarbejder på tværs af kulturinstitutionerne – bl.a. for at få mest ud af de ressourcer vi har. Man kunne evt. også inddrage idrætsområdet i dette samarbejde. Og så se på kultur- og idrætsområdet og det sociale ansvar, på hvordan det kan styrkes til gavn for alle. Desuden vil jeg fremhæve sammenlægning af skolebiblioteker og folkebibliotekerne.

B.  Egentlig giver kultur ikke den store diskussion, da vi er afhængige af, at der findes gode kulturelle tilbud på grund af Bornholms generelle fokus på turisme.

C.  At vi har ‘åbne biblioteker’ over det hele, altså at alle vores biblioteker er åbne med delvis selvbetjening i tillæg til timerne med personale. At vi har lavet et ‘Fritidspas’. Bornholms Regionskommune uddelte i 2012 og uddeler i år gratis fritidspas til 150 børn og unge fra 6 til 17 år. Med et fritidspas i hånden får den unge mulighed for at deltage gratis i en lang række fritidsaktiviteter som idræt eller gå på billed-/musikskolen. Det er ren forebyggelsesindsats. Desuden at vi er i gang med at afslutte en kulturaftale mellem Kulturministeriet og Bornholm; primært samarbejde mellem kultur, beskæftigelse, socialpsykiatrien og skoleområdet.
 

Lisbet Rosendahl, medlem af Varde Byråd for Venstre og formand for Kultur- og Fritidsudvalget

A.  Jeg er især optaget af bibliotekets rolle i en digital verden og som mødested, samt af bibliotekets opgaver fremadrettet. Det handler om at nå ud til flest mulige borgere, og til alle aldre, og få gjort opmærksom på biblioteket som den vidensbank, det er.

B.  Politisk oplever jeg ingen særlige problemer. God forberedelse betyder meget for vores debatter, både fra min side – og via den information vi får ved at tale med vores bibliotekschef Morten Kisbye og i det hele taget fra en løbende dialog mellem udvalget og bibliotekets ledelse og øvrige ansatte.

C.  Der er ved Budget 2014 afsat midler til nyt biblioteksinventar, service til private børnehaver og det digitale bibliotek. Desuden skal der renoveres i dele af biblioteket, hvilket skal give mere plads. Endelig er der afsat penge fra 2015 til en ny biblioteksbus, – så helt ringe står det ikke til.

Steen B. Andersen, socialdemokratisk medlem af Aarhus byråd og næstformand for Kulturudvalget, samt formand for Danmarks Biblioteksforening Region Midtjylland og medlem af DBs Forretningsudvalg

A. Vi skal i den kommende periode i højere grad konkretisere visionen om medborgercentre. Det gælder både for et par mindre biblioteker i oplandet til Aarhus og med hensyn til selve hovedbiblioteket i Aarhus – Dokk1. Det er helt centralt, at bibliotekerne i hele kommunen fortsat fungerer som et lokalt mødested. Vi skal samtidigt hjælpe den store gruppe mennesker, der er usikre overfor den digitale kommunikation og information, som jo bliver et lovkrav fra 2015. Borgerservice og bibliotekerne kommer her til at spille en central rolle.

B.Der er på det lange stræk konsensus omkring bibliotekerne. Men de toner, der har lydt fra nogle liberale og konservative om at indføre brugerbetaling på biblioteksområdet, kan blive et stridspunkt. Socialdemokraterne i Aarhus støtter klart tanken om fri og lige adgang til viden og information.

C.Jeg er meget tilfreds med, at vi har kunnet forlænge åbningstiden på en lang række biblioteker, samt har kunnet inddrage frivillige i opgaven med at drive bibliotek. Samtidigt er jeg tilfreds med, at vi i har løftet opgaven med at finansiere et meget stort og moderne bibliotek – centralt og smukt placeret midt i Aarhus centrum.
 

Grethe Olsen, medlem af Frederikssund Byråd for SF og formand for kommunens Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg

A.  Kulturpolitik er for alvor – en kamp! Det arbejde, som allerede var sat i gang, af et enigt byråd, for at få bygget et nyt Hovedbibliotek/Kulturhus i Frederikssund, er af allerstørste betydning. Et stort pres på anlægsbudgettet betyder, at det skubbes. Et af valgtemaerne ser dog ud til blive netop Borgernes Hus, og det er glædeligt og et absolut vigtigt projekt at kæmpe for.

B.  Kulturpolitik (eskl. idrætspolitik) opfattes af mange, som noget, der må komme, når de ‘nødvendige opgaver’ er løst! Ofte har vi, i byrådet, forskellig opfattelse af, hvad foreningerne skal have støtte til. Citat: “Hvis folk vil have kultur, må de betale for det”. Vi er andre, som mener, at den brede del af befolkningen vil have stor glæde af at kunne deltage, og at billetpriser derfor bør holdes på et lavt niveau, gerne gratis.

C.  Jeg er især tilfreds med, at vi på alle tre lokalbiblioteker har fået indført såkaldte selvbetjente ‘åbne biblioteker’, dog stadig med nogen betjening. Resultatet er, at rigtigt mange brugere af bibliotekerne er meget tilfredse, og både antal lånere og antal udlånte materialer er stigende! Både unge og ældre bruger bibliotekerne og deltager også ivrigt i bibliotekets kurser og andre arrangementer.

 

Thomas Krarup, medlem af Aalborg Byråd for De Konservative, gruppeformand Konservative Aalborg

A: Det vigtigste i den kommende byrådsperiode er klart sikre den decentrale biblioteksstruktur. Der er kræfter, der hellere ser en centralisering, som jeg som konservativ er dybt imod. Bibliotekerne er en af de fremmeste demokrati-, historie- og kulturformidlere i Danmark, og at gøre det til et spørgsmål om penge (og bibliotekerne koster jo småpenge i forhold til den øvrige kommunale service) er ganske enkelt udtryk for et forsimplet billede af, hvad en fælles kulturforståelse kan bibringe samfundet.

B: På kulturområdet oplever jeg, at nogle (meget liberale eller meget socialdemokratiske/DF-ere) forener kræfterne imod ‘finkulturen’ (konkret Symfoniorkestret), mens der er generel opbakning til den brede kultur. Det er dog også klart, at i Aalborg, hvor vi satser mange penge på at skabe et bredt kulturmiljø, vil der være kulturområder, der på den ene eller anden måde er en torn i øjet på et politisk segment. Jeg tror dog på, at vi kan fastholde og videreudvikle Aalborg som en by med et bredt kulturliv, hvor der er noget for enhver smag.

C:  Det er KLART, at vi konservative fik de andre med på at fastholde den decentrale biblioteksstruktur. Det betød, at vi gjorde alle vore bybiblioteker delvist selvbetjente, men det fungerer fantastisk og er langt at foretrække frem for alternativet – nemlig at vi mere end halverede antallet af biblioteker. Som nummer to er det, at Nordkraft er kommet op i omdrejninger på trods af startvanskeligheder.

 

Bjarne Kongsted, medlem af Holbæk Byråd for Venstre

A.  Det er fantastisk vigtigt, at vores tre lokalbiblioteker bibeholdes. Der må ikke ske en centralisering mod Holbæk. De tre lokalbiblioteker har en overordentlig vigtig funktion i de tre byer; Tølløse, Jyderup og  Svinninge. Her opfattes de alle som en slags kulturmekka. Ikke bare et sted hvor man er låner, men også et sted hvor man kan opholde sig og læse dagens avis, måske få en sludder med en bekendt eller bare gå rundt og se, hvad 'hylderne' tilbyder.

B.  Kulturspørgsmålene kan absolut dele vandene. Og pudsigt nok er det ikke altid, der er enighed i de enkelte partier. Netop kulturen kan dele partierne og ofte er de personrelateret. Politikere fra 'Hovedbyen’ har oftest større forståelse for den ‘finere’ kultur f.eks musikskolerne, teatrene, musikstederne, eventoplevelser m.v. end politikerne fra oplandet. De er oftest garanter for bibeholdelse af et righoldigt foreningsliv, idrætslivet, men de kæmper også for bibliotekerne. I Holbæk kommune deles vandene p.t. om hvorvidt vi skal bygge en Super-Arena. De enkelte partier er ikke splittede – her holdes partidiciplinen. Men når man taler med politikerne face-to-face og i 'små rum’, så skinner det igennem, at nogle er blevet ‘banket på plads’.

C.  Som så mange andre steder har det været en succes, at vi indførte ‘åbne biblioteker’ på vores tre lokalbiblioteker. Det har givet  dem overlevelsesmuligheden. På næsten alle parametre er aktiviteterne øget. I indeværende byrådsperiode er der blevet en betydelig større forståelse for vigtigheden af kulturpolitiske tiltag. I Holbæk vil vi gerne vækste os ud af kriseårene ved flere lokale arbejdspladser og en større bosætning, end vi har set i de senere år. Det er mit indtryk, at flere af Holbæks politikere godt kan se, at så gælder det om at tilbyde noget på det kulturpolitiske område.

 

Inge Pedersen, socialdemokratisk medlem af byrådet i Jammerbugt

A.  Det er vigtigt at ændre på biblioteksstrukturen i Jammerbugt Kommune. Vi skal have ét flot bibliotek, veludstyret i forhold til materialer osv. Og så skal vi fortsætte den IT-udvikling, vi allerede har i gang. – Jeg håber de kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer forstår værdien af et godt biblioteksvæsen.

B.  Nej man kan ikke sige, kulturspørgsmål deler vandene. Men hvis der alene tænkes på biblioteksvæsenet, så synes jeg, at det generelt skal have en højere prioritet. Den kultur, der handler om fritidslivet har højere prioritet.

C.  Jeg er tilfreds med, at det trods alt er lykkedes at fastholde det niveau, vi har i Jammerbugt Kommune.

 

Morten Jung, radikal byrådspolitiker, rådmand og formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Frederiksberg Kommune

A.  Biblioteket er et centralt omdrejningspunkt for kulturen, og mit ønske er, at denne rolle udbygges i den kommende periode. Biblioteket bliver styrket, og det fordrer omstillingsparathed fra vores mange dygtige bibliotekarer, der fremover skal varetage nye spændende opgaver.

B.  I den forgangne periode har vi udviklet og begyndt implementering af en ny biblioteksstrategi. Blandt partierne har der været bred opbakning til strategien. Denne opbakning har været god i de situationer, hvor borgerne har stillet spørgsmål til forandringerne på biblioteket. De fleste borgere er dog heldigvis glade for de nye tiltag.

C.  Jeg er yderst tilfreds med, at vi er kommet godt i gang på rejsen mod en ændring af Frederiksbergs kulturprofil. Vi har haft flere aktiviteter i byrummet, som f.eks Stella Polaris, og sammen med biblioteket er vi rykket ud til og har involveret de borgere, der normalt ikke benytter kommunens kulturtilbud, i kulturaktiviteter. Sagt lidt populært: “Vi har støvet kulturlivet lidt af!”.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...