Læs sammen og styrk læselysten

Skrevet af

16. februar, 2022
Download hele magasinet som pdf:

At læse en bog eller tekst sammen med andre giver ikke alene nye læseoplevelser men understøtter livskvalitet og nye fællesskaber. To indsatser omkring sårbare unge og udsatte borgere giver Guidet Fælleslæsning et markant løft.

Fremover vil det blive lettere for landets biblioteker at arbejde med Guidet Fælleslæsning på det strategiske såvel som det praktiske plan. To landsdækkende udviklingstiltag viser vejen til, hvordan man arbejder med specifikke målgrupper, udvikler stærke samarbejder og forankrer læsegrupperne i bæredygtige, permanente tilbud.

Hvad er Guidet Fælleslæsning?
En metode til at dele litteratur med andre, som foregår i en læse-gruppe – styret af en læseguide på biblioteket eller eventuelt arrangeret af biblioteket sammen med andre. Her ser alle teksten for første gang på samme tid. På den måde bliver der mulighed for at dele al den umiddelbare undren og begejstring, der opstår, når man læser en tekst for første gang. Metoden kan benyttes til almindelige læsere – i åbne læsegrupper – og i særdeleshed til specifikke målgrupper.

Bibliotekssektoren har fra starten taget Guidet Fælleslæsning til sig. Siden Læseforeningen for mere end ti år siden bragte metoden til Danmark, er den blevet mere og mere udbredt i det danske biblioteksvæsen. Fra Bornholm til Esbjerg og Aalborg til Helsingør tilbyder biblioteker Guidet Fælleslæsning til alt fra børn i indskolingen til ensomme ældre.

Efterhånden som metoden har vundet indpas på flere og flere biblioteker, er den blevet stadig mere integreret i bibliotekssektoren som et redskab til at understøtte fællesskaber og sundhedsfremmende tiltag. Guidet Fælleslæsning fungerer som et samarbejdspunkt, der gør bibliotekerne i stand til at knytte stadig stærkere relationer til f.eks. foreningslivet, skolerne og kommunale forvaltninger som jobcentrene, og Guidet Fælleslæsning er selvfølgelig også litteraturformidling.

Signifikant positiv effekt
I årevis har biblioteker tilpasset Guidet Fælleslæsning til lokal kontekst ved at eksperimentere med form, målgrupper og samarbejder, og metoden har f.eks. været en vigtig aktivitet i indsatser som Danmark Læser, Kultur på Recept og Kulturvitaminer.

I 2019 undersøgte projektet Tid til Læsning de sundhedsfremmende effekter ved Guidet Fælleslæsning. Projektet, som blev udført i samarbejde mellem Læseforeningen, biblioteker og sundhedscentre fra fem kommuner i Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, dokumenterede bl.a., at “læsegruppedeltagelse har en signifikant positiv effekt på depression, stress og angst”, som Læseforeningen skriver i evalueringen af projektet. Hertil kommer, at deltagelse modvirker ensomhed, hvilket medfører en betydelig forebyggende gevinst.

Læsegrupper for udsatte borgere
På baggrund af bibliotekssektorens udbredte erfaring med metoden er der i 2021-2022 søsat to indsatser, som har til formål at understøtte folkebibliotekernes arbejde på området.

De to udviklingsindsatser skal gøre det lettere for biblioteker at planlægge og udføre læsegrupper for udsatte borgere, under-støtte vidensdeling og kompetenceudvikling imellem biblioteker og læseguider samt skabe bæredygtige samarbejdsmodeller, som gør det lettere at samarbejde med eksterne partnere som kommunale forvaltninger og foreninger og organisationer om at tilbyde læsegrupper til de borgere, som har allermest brug for dem.

ERFA-netværk for sårbare unge
Den ene indsats drives af Centralbibliotekerne under den strategiske indsats Mental Sundhed, som hører under temasporet Kultur for alle. Indsatsen har til formål at understøtte og kvalificere folkebibliotekernes arbejde med målgruppen sårbare unge.

ERFA-Netværket blev etableret i 2021 på platformen EUREKOS. Her er det muligt for biblioteksansatte at finde inspiration og viden om læsegrupper for sårbare unge. I netværket kan man bl.a. dele og finde titler på velegnede noveller og digte til målgruppen og dele erfaringer med andre læseguider. Indsatsen har også indkøbt en række bogsæt velegnede til sårbare unge, som vil kunne lånes af folkebibliotekerne.

Sunde Læsefællesskaber for udsatte Borgere (SLUB)
Den anden indsats er et projekt på tværs af syv kommuner, som skal knække koden for, hvordan biblioteker kan samarbejde med kommunale forvaltninger om læsegrupper som sundhedsfremmeindsats. Bibliotekerne opretter en række læsegrupper, som det borgernære personale i kommunerne, f.eks. medarbejderne på jobcentret, i hjemmeplejen eller i sundhedscentrene, formidler til borgere, som befinder sig i en udsat livssituation. Målgruppen er udsatte borgere som f.eks. kronisk syge, psykisk sårbare og ensomme unge som ældre.

Projektet har som overordnet mål at forankre Guidet Fælleslæsning som ny kernekompetence i bibliotekssektoren. For at nå målet vil der i projektet blive skabt:

a) En model for, hvordan man implementerer meningsfulde og langtidsholdbare samarbejder på tværs af fagenheder i kommunen. Denne samarbejdsmodel skal gøre det lettere for biblioteker og fagforvaltninger i hele landet at samarbejde om fælles målsætninger.

b) En model for, hvordan Guidet Fælleslæsning kan forankres på bibliotekerne, så læsegrupper kan drives som et permanent tilbud inden for en økonomisk bæredygtig ramme. Modellen indebærer etablering af lokale frivilligprogrammer samt en række fysiske lokale netværk, som samles i et tværkommunalt digitalt netværk. I netværket kan læseguider og biblioteker dele erfaringer, finde materialer som et omfattende tekstarkiv

SLUB evalueres af Statens Institut for Folkesundhed og er støttet af Udviklingspuljen og Trygfonden.

Kompetencer, koordinering og samarbejde på tværs
De to nye indsatser er konciperet og drives uafhængigt af hinanden, men på grund af de mange sammenfald i målsætninger samarbejder indsatserne på de to områder og har flere i støbeskeen. Bl.a. ny undervisningskompetence til bibliotekerne.

Fire læseguider fra Hillerød (SLUB) og Roskilde, Brønderslev og Herning (Kultur for alle) har taget masteruddannelsen Train the trainer hos The Reader i Liverpool, England, som i 1990’erne udviklede Shared Reading som koncept. Med masteruddannelsen kan centralbibliotekerne nu selv at uddanne læseguider.

Det forventes, at der i løbet af 2022 udbydes kurser fordelt over hele landet rettet mod biblioteksansatte.

En anden indsats er åben for alle kommuner: Konference om Guidet Fælleslæsning. Den 31. marts afholder Kultur for alle/ Mental Sundhed og SLUB i fællesskab konferencen Guidet Fælleslæsning som kernekompetence på bibliotekerne. Konferencen fokuserer på, hvordan biblioteker kan byde ind på opgaver i velfærdssamfundet ved at udvikle og drive bæredygtige læsegrupper for udsatte borgere.

Konferencen giver et indblik i indsatsernes vigtigste erfaringer samt inspiration til at arbejde videre med egne indsatser. Derudover lægges der på konferencen op til debat om området mellem bibliotekerne og relevante samarbejdspartnere, f.eks. kommunerne og NGO’er.

Alle er velkomne. Tilmelding til konferencen kan ske på centralbibliotek.dk.

 

THORBJØRN ZEUTHEN TIRSTED, Litteraturformidler og projektleder Hillerød Bibliotekerne

 

Yderligere information

Mere om SLUB: https://hilbib.dk/section/projekt-sunde-laesefaellesskaber eller kontakt projektleder Thorbjørn Z. Tirsted: thti@hillerod.dk / 7232 5843

Mere om centralbibliotekernes ERFA-gruppe i netværksgruppen på EUREKOS (via centralbibliotek.dk) eller kontakt programkoordinator for Mental Sundhed Charlotte Brandt Dale: cbd@odense.dk / 5125 3020

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...