Læsefremme og it-mobilisering i Sverige

Skrevet af

Per Nyeng

3 juni, 2011
Af den voksne svenske befolkning anvender 1,5 mio. overhovedet ikke internettet, og af dem er hele 1,3 mio. over 50 år – viser en nys publiceret kortlægning af svenskernes it-færdigheder. Og det har foruroliget en række organisationer og myndigheder, herunder Svensk Biblioteksförening, så meget, at de i et fælles opråb maner til en forstærket indsats for at få efternølerne med og som mål opstiller, at i hvert fald en halv million flere personer kan bruge nettet ved udgangen af 2013 i forhold til i dag. Nævnes kan også, at den svenske it-minister Anna-Karin Hatt netop har nedsat et særligt Digitaliseringsråd, som skal udvikle og stille forslag til en overordnet digital agenda for Sverige og initiere til, at landet bliver et af klodens mest fremgangsrige digitale samfund.
 
Også den svenske kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth er bekymret, nemlig over at den læseevne, som i et teknologisk højtudviklet videnssamfund er så altafgørende, ligger på et rekordlavt niveau hos de helt unge. Især hos drengene. “Det er et stort problem. Ikke bare fordi så mange unge ikke oplever glæden ved at læse. Også fordi det på længere sigt er et demokratisk problem”, mener ministeren. For om muligt at få vendt denne uheldsvangre udvikling, styrke udbuddet af og tilgængeligheden til litteratur og effektivisere de offentlige læsefremmende indsatser har hun derfor tilsat en Litteraturutredning. Udredningen skal bl.a. analysere bog- og tidsskriftmarkedet. Samt – ikke mindst i relation til de teknologiske muligheder og udfordringer – se på bibliotekernes læsefremmende aktiviteter og strategier. Herunder stille forslag til den bedst mulige udnyttelse af de statslige midler til bibliotekssektoren.
Som ankermand for dette arbejde har kulturministeren udpeget tidl. rigsbibliotekar Tomas Lidman. Udredningen forventes at fremlægge sine forslag i september 2012.
 
E-bogen er en af de medieformer, som i direktivet til den nye litteraturudredning fremhæves som en vigtig brik i styrkelsen af udbuddet og adgangen til kvalitetslitteratur. Men ligesom i Danmark besværliggør ophavsretsloven og de eksorbitante forlagsprofitter også i Sverige en markant indsats, når det gælder biblioteksindkøb og udlån af e-bøger. Det har Kungliga Biblioteket og Svensk Biblioteksförening fundet så utilfredsstillende, at de har iværksat en E-boksutredning. Udover at kortlægge markedet og udviklingstendenserne på e-bogsområdet skal denne udredning analysere og gå i clinch med de aktuelle hurdler for en bredere og mere målrettet biblioteksudnyttelse af mediet. Blandt andet i relation til kollektive licensaftaler og Open access.
 
Hvad angår de ophavsretslige forhindringer for biblioteker og arkiver til fremover at gøre digitalt, ophavsretsligt beskyttet materiale (tekst, billede og lyd) lettere tilgængeligt for almenheden, så ser det i øvrigt ud til, at de meget snart minimeres. Ifølge den Ophavsretsutredning, som præsenterede sine forslag i midten af april, skal de nuværende regler og procedurer således gøres smidigere og mindre rigoristiske. En ny ophavsretslov forventes vedtaget til ikrafttrædelse 1. januar 2013.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...