Livligt repræsentantskab med visioner for 2020

Skrevet af

Michel Steen-Hansen

2 december, 2014

Først i november måned var Danmarks Biblioteksforenings 54 mand store repræsentantskab samlet i Bogforum i Bella Centret. De deltog fredag den 7. november i nogle af de politiske debatter, vi havde på standen Danmarks Biblioteker, som man kan læse om andet sted i bladet. Først og fremmest var de samlet for at vedtage foreningens budget for 2015, men ikke mindst for at lægge grundstenen til foreningens nye Strategi 2020. Den arbejdes der med frem til årsmødet midt i april 2015, hvor den vil danne udgangspunkt for de politiske diskussioner om med hvad og hvordan foreningen skal arbejde i de kommende år.

Forud for repræsentantskabsmødet havde Forretningsudvalget brugt en weekend i Herning, hvor de havde skabt en fælles vision og udarbejdet rammer for de fremtidige indsatsområder. At netop Herning var valgt, hang sammen med at byen netop har åbnet et nyt og fremadrettet bibliotek, som er med til at binde byen sammen. Det var også et af de budskaber forretningsudvalget arbejdede videre med: Bibliotekets rolle i forhold til at binde ikke bare byer, men hele kommuner og alle dens institutioner, virksomheder, foreninger og borgere sammen

Forretningsudvalget lagde stor vægt på bibliotekernes rolle i samfundsudviklingen og i sidste ende på, hvordan bibliotekerne skaber de bedste muligheder for borgerne. 

Vision 2020
Danmarks Biblioteksforening sætter dagsordenen, der synliggør værdien af kultur, læring og dannelse.  Danmarks Bi-blioteksforening er drivkraften, talerøret og rådgiveren, når biblioteker udvikler rammerne for demokrati og fællesskab.

Sådan har Forretningsudvalg og Repræ-sentantskab valgt at udtrykke foreningens fælles vision, og for at leve op til den har man valgt tre indsatsområder:

1. LÆRING
Bibliotekets rolle som kultur- og læringsinstitution skal styrkes. Det gælder i samspillet med folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner i bestræbelserne på at skabe myndige og demokratiske borgere.

Alle skal tilbydes fri og lige adgang til læring. Børn og unge skal stimuleres/udvikles til at kunne tage en uddannelse.

DB skal overfor folkeskole og ungdomsuddannelser vise folkebibliotekernes styrke og muligheder for at understøtte intuitionernes læringsmål med særlig fokus på folkeskolereformen.

2. DIGITALISERING
Borgerne skal gøres parate til at indgå i en digital tidsalder. Det gælder om at sikre digital dannelse for både børn, unge og ældre, så de kan være deltagende og myndige medborgere (empowerment).

Der skal gøres en særlig indsats for alle op til 30 år. Denne gruppe synes at være særligt udfordret i forhold til at forholde sig til det offentliges traditionelle kommunikationsformer. Udfordringen for-stærkes, når kommunikationen digitaliseres. Fejler denne kommunikation, vil det medføre en markant demokratisk udfordring. Der skal især sættes ind overfor de grupper, hvor manglende kompetencer kan besværliggøre interaktionen mellem borgeren og det offentlige.

Digital dannelse
Spor 1: Digital dannelse i et bredt dannelsesperspektiv, som ikke kun omfatter kompetencer indenfor digital adfærd, kildekritik og håndtering af digitale informationer, men som også indebærer at være en myndig og deltagende borger i et demokratisk samfund, hvor stadig mere kommunikation og debat er digital.

Digital adgang
Spor 2: At sikre borgerne digital adgang til information uanset formen. Derfor skal der arbejdes med digital adgang til information og digitale materialer. Dette kræver fokus på ophavsret, så borgerne kan få fri og lige adgang via bibliotekerne.

3. BIBLIOTEKSRUMMET
Biblioteket er borgernes rum, stedet hvor man henter viden, hvor man har udviklende, demokratiske diskussioner og stedet, hvor foreningerne mødes. Bibliotekerne er lokalsamfundets mødested – en ‘agora’ eller ’bytorv’, der genererer liv, debat og udvikling. Biblioteket skal motivere til livslang læring og til et velfungerende samfund:
Biblioteksrummet skal være åbent og kunne rumme alle
Biblioteket skal tænkes aktivt ind i den samlede byplanlægning, som bylivsgenerator
Danmarks Biblioteksforening er vidensbærer og formidler, når rummene skal nyskabes.

Med udgangspunkt i indsatsområderne vil Forretningsudvalget på baggrund af de arbejdssomme workshops og den livlige debat på Repræsentantskabets novembermøde lave et debatoplæg til foreningens årsmøde i Aarhus den  16-17 april 2015 – Det bibliotekspolitiske topmøde.

Her lægges op til debat om foreningens fremtidige strategi og handleplaner, vel mødt!

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...