Massiv satsning på kulturen – interview

Skrevet af

25. juni, 2012

Nyborg har netop været igennem en større renovering af kommunens hovedbibliotek, men kommunen har gang i andre ting af interesse for biblioteker, kulturpolitikere – og kulturaktører. Peter Sejersen mener, at særligt tre projekter vil have interesse for bladets læsere: Ørbæk Midtpunkt, som er i fuld i gang, Nyborgs program for nytænkning af idrætsfaciliteterne, som skal gennemføres i 2013, og så er der kommunens massive satsning på museumsområdet og Nyborg Slot, som er påbegyndt og vil være på dagsordenen år frem.

Ørbæk Midtpunkt – ny multihal og nyt bibliotek
Nyborg Kommune blev i 2007 i forbindelse med kommunalreformen sammenlagt af det gamle Nyborg samt af Ullerslev og Ørbæk kommuner, hvilket fortsat afspejles i kommunens kultur-, fritids- og biblioteksstruktur. Peter Sejersen fortæller: “Nyborg Kommune er med sine ca. 31.000 indbyggere ikke stor, så det er en både naturlig og rigtig udvikling at samle aktiviteterne i kommunens hovedby og de to lokale bycentre”. Ullerslev ligger i den vestlige del af kommunen, Nyborg i midten og Ørbæk ca. 10 kilometer sydligere.

Ved siden af hovedbiblioteket har borgerne i kommunen to andre biblioteker at trække på. I Ullerslev Kulturhus, tegnet af ARKIpartners fra 2006 og indviet lige inden kommunesammenlægningen trådte i kraft, findes et kombibibliotek. Derudover er der i Ørbæk et lille bibliotek i et gammelt posthus, som Sejersen selv betegner ‘som gammelt, utidssvarende møg’. Det bliver der nu ændret på.

Peter Sejersen fortsætter: “Med det nye projekt, Ørbæk Midtpunkt, bindes skole, bibliotek og fritidsaktiviteter – og et lægehus – sammen. Historisk set bestod den gamle, geografisk ret store Ørbæk kommune af 10 sogne fra den forrige kommunalreform, og man havde bl.a. i den meget aktive borgerforening en kongstanke om at få etableret et egentligt fælles lokalcentrum. Så ved kommunalsammenlægningen gik det nye byråd ind og sagde ok, vi vil godt føje jer i jeres ønske og kaste det, der svarer til 20 millioner kroner ind i projektet, resten må I selv finde; – de skitser man havde dengang ville have beløbet sig til ca. 40 millioner, og dem ville man finde via fondsmidler.”

Det lykkedes ikke rigtigt, nok på grund af de stramme økonomiske tider, mener formanden. Enden på det hele blev, at kommunen for 1 krone køber områdets gamle hal af den nuværende selvejende institution, og så står for hele det nye byggeri og for visse af opgaverne her. Bl.a. det nye kombibibliotek med masser af åbningstid. Ørbæk Midtpunkt omfatter udover ny multihal og café også plads til et foreningsdrevet motionscenter inkl. renovering af den gamle hal og et nyt, funktionelt og tidssvarende bibliotekstilbud. Det sidste var ikke alene et lokalt ønske, det var rent faktisk et krav fra kommunens side for at gå ind i sagen.

I oktober 2011 kunne byrådet udpege tegnestuen TKT og entreprenørfirmaet 5E Byg som vinder i arkitektkonkurrencen til det nye byggeri med en kommunal anlægsbevilling på 20 millioner kroner og placering mellem Ørbæks gamle hal og skole. Ørbæk Midtpunkt åbnes i december i år.

30 millioner til idrætten
Med andre 30 millioner kroner skal kommunens øvrige idrætsfaciliteter i Nyborg opdateres. For som formanden for Kultur- og Fritidsudvalget siger: “Nu har vi så de to store klumper – Ullerslev og Ørbæk – på plads, og nu skal vi se på resten. Først og fremmest på idrætsfaciliteterne i det gamle Nyborg-område. En arbejdsgruppe er gået i gang med forberedende drøftelser. Det er planen at få de renoverede, udbyggede og forbedrede idrætsfaciliteter opdateret i 2013”.

Kommunen har naturligvis også en række andre mindre idrætsanlæg uden for hovedbyen og de to bycentre, der vedligeholdes løbende. Sejersen siger: “Kommunen har nemlig valgt fast at afsætte 3,5 millioner hvert år til den type vedligeholdelse. Vi vil ikke lige pludselig stå med anlæg, der er ved at falde sammen om ørerne på folk”. Med disse initiativer har kommunen så også skabt gode rammer og fremtidssikret sig på idrætsområdet.

Kæmpe satsning på kulturarven
Det er tid til at høre om den tredje ting: Vores massive satsning på Nyborg slot”, hvad går den ud på? Fæstningsværket Nyborg Slot og Nyborg by søges optaget på UNESCO’s Verdenarvsliste på initiativ af Østfyns Museer, som Nyborg Slot hører under. Østfyns Museer består af museerne i Kerteminde og Nyborg Kommuner.
Peter Sejersen fortæller om projektet: “Vi satser massivt på vores slot og på vores by! Det hænger sammen med, at vores gamle slot er andet og mere end et slot. Her blev danmarkshistoriens første grundlov, Erik Klippings Håndsfæstning underskrevet tilbage i 1282. Her forpligtede kongen sig til at regere på vilkår accepteret af godsejerne, kirken osv”. Det nye fokus på den gamle kongeby skal efter planen ganske enkelt løfte Nyborg Slot op blandt landets tunge, top-tunede fremtidsrettede kulturoplevelser.
Lyder det paradoksalt? Jamen, det er det ikke ifølge Peter Sejersen. Det handler for ham om både at sikre fortællingen om Nyborg Slot, men også om at tilføre kommunen, borgerne og det lokale kultur- og erhvervsliv helt nye muligheder via en målbevidst omlægning – en oplevelsesøkonomisk oplagt udvikling. Peter Sejersen uddyber: “Fortællingen om Nyborg Slot rummer utrolig meget og er helt unik. Ikke alene har byens placering ved vandet og Storebælt givet den en afgørende betydning i forsvarssammenhænge tusind år tilbage. En placering midt i riget, der betød, at Nyborg lå på landets hovedvej og var rammen om parlamentets, det såkaldte Danehofs, møder. Nyborg slot kan derfor betragtes som et middelalderens Christiansborg. Samtidig viser det sig, at man i Nyborg så at sige har designet en hel by. Byen er nemlig blevet til og blevet udbygget, som en del af det slotsanlæg, der gennem århundrederne blev udvidet med et stort voldanlæg”.

Slottet var oprindelig firelænget, men står i dag med en enkelt længe på hvis forreste vold hovedbiblioteket er placeret lige op til det gamle middelaldertorv og rådhuset. I 1913 forlod en militærgarnison Nyborg, og staten stod tilbage med et gammelt, forfaldent slot. Heldigvis fik man i tide øjnene op for stedets kulturhistoriske værdi og overgav det til Nationalmuseet, som hyrede arkitekt Mogens Clemmensen til at restaurere det. Processen frem mod en nominering kan følges på www.nyborg. dk/da-DK/Borger/KulturFritid/DanmarksRigesHjerte. I mellemtiden har kommunen valgt at putte 1,5 million ind i projektet her fra start og siden det samme årligt, som et bidrag til at løbe det arbejde i gang, som museet og Kulturstyrelsen (Den gl. Slots- og Ejendomsstyrelse) i øvrigt står for.

Hvad vil slotsprojektet betyde for folk i Nyborg Kommune og for f.eks. biblioteket?
“Sikring af og ikke mindst – kendskab til – vores unikke kulturarv”, fastslår Peter Sejersen engageret. “Den særlige charme ved Nyborg er jo også det”, fremhæver han, “at byen har bevaret sin karakter af fæstningsby. Man færdes fortsat midt i centrum ad de gamle brolagte gader mellem købstadens private huse og andre bygninger med flere hundrede år på bagen. Faktisk er der tale om det oprindelige gadenet”.

Og i dag er en stor del af byens kulturliv og turistattraktioner knyttet tæt til slotshistorien. Med bl.a. de årlige Voldspil, med Nyborg Voldspils Vinterskole, en performance danseskole, og med det store Danehof Middelmarked på slotspladsen hver sommer. Og ridderturneringer, som man fra i år arbejder helt professionelt med i samarbejde med udenlandske eksperter. Satsningen på kulturarven skal dog ikke bare pege bagud, understreger Peter Sejersen. “Idéen er at løfte den historiske viden frem ved hjælp af moderne informationsteknologi og formidle kendskab til datidens middelalder, henholdsvis købstadsaktiviteter, byplanlægning mv. for på den måde at inspirere vore unge iværksættere og andre til ny kreativitet og – hvem ved – måske nye produkter.” Både den udvikling og en evt. udvidelse af slotsbyggeriet vil på sigt uden tvivl også inddrage hovedbiblioteket. Hvordan – er det endnu alt for tidligt at spå om, understreger formanden.

En ting er sikkert: Det nye fokus og en eventuel placering på UNESCOs liste vil føre til øget liv i Nyborg; sådan er det i alle tilfælde gået på de andre steder på listen. Kunststykket består i at trække linjer til nutiden og bruge historien til at skabe nye fremtidsmuligheder lokalt.

 

Fakta om Sejersen
Peter Sejersen, 49 år, er ingen vårhare lokalpolitisk set. Han kom ind i Nyborg Kommunalbestyrelse første gang i 1990 og har siden bl.a. været formand for socialudvalget i tre perioder og fra 2006 for Kultur- og Fritidsudvalget i den nye Nyborg Kommune. Sejersens daglige job ligger, som mange andre nyborgenseres i København, hvortil han siden 2011 har pendlet for at passe sit job som advokatfuldmægtig i 3F’s juridiske sekretariat efter mange års arbejde som faglig sekretær for 3F Østfyn.
Peter Sejersen har været medlem af Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab i perioden 2006-2010, og var her medlem af DBs meget aktive Kulturudvalg og fra marts 2009 også af DBs Forretningsudvalg. For ham er et medlemskab af DB en helt naturlig ting for kommunen. I dag er Sejersen selv stærkt optaget af museumsudvikling. Han sidder i museets bestyrelse som den ene af Nyborg Kommunes to repræsentanter og blev ved museumssammenslutningen 2009 formand for Østfyns Museer, der har 11 museumsdestinationer i Kerteminde og Nyborg kommuner.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...