Mini ABC – Biblioteksbegreber for nye kommunalpoltikere

Skrevet af

12. april, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Bibliotek.dk
Biblioteket 24/7 – Find titler og søg døgnet rundt efter bøger og andet – og se, hvad de danske biblioteker rummer. Tjek hvor materialet er hjemme og bestil det til dit lokale bibliotek.

Biblioteksafgiften
Eller ’bibliotekspengene’. Statslig kulturstøtteordning til forfattere, oversættere, illustratorer m.fl. med værker inkl. e-bøger på folkebibliotekerne. I 2021 omfatter afgiften godt 179 mio. kr.

Dialogforum
Et uformelt, tværfagligt og tværpolitisk fora for landets biblioteksorganisationer omkring spørgsmål og høringer af fælles interesse. Medlemmer: BCF (Bibliotekschefforeningen), FKI (Forbundet Kultur og Information, til 2020 Bibliotekarforbundet), DFFU (Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker), KFPLC (Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre), HK KOMMUNE og STAT (biblioteksområderne), samt Det Kgl. Bibliotek og DB (Danmarks Biblioteksforening) med DB som sekretariat.

Centralbibliotekerne
Overbygningsfunktion for de kommunale folkebiblioteker. Landets seks CB’er er placeret i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte. Staten yder tilskud til opgaven og indgår rammeaftaler med de seks; aktuelt for 2021-2024. Økonomisk ramme i 2021 var på 70,4 mio. kr. Centralbibliotek.dk.

Danmarks Biblioteksforening
Unikt talerør for folkebibliotekerne. DB omfatter både kommunernes kommunalpolitikere og fagfolk og arbejder for at fremme en tidssvarende dansk biblioteksudvikling. Med fokus på samarbejde, netværk, udveksling af erfaringer og idéer inden for hele kulturområdet med relation til bibliotekerne, inklusive kultur -og oplysningsinstitutioner i videste forstand. Inkl. initiativtagende og udadvendt virksomhed samt internationalt bibliotekssamarbejde. Db.dk.

DBC DIGITAL A/S
DBC står for den bibliografiske og systemmæssige infrastruktur til bibliotekerne med bl.a. DanBib, bibliotekernes fælles katalog, som understøtter data- og lånesamarbejde mellem bibliotekerne, udarbejder nationalbibliografien for staten og driver bibliotek.dk mv. (DanskBibliotekscenter A/S til 2021). Dbc.dk.

Det Digitale Folkebibliotek
DDF er en sammenslutning af folkebibliotekerne i alle landets kommuner samt Grønland, Færøerne og Sydslesvig. DDF udvikler og formidle et sammenhængende digitalt bibliotek med indsatsområder som f.eks. app’en Biblioteket, eReolen og eReolen GO, den fælles hjemmesideløsning o.l. og administrerer og forhandler tekstlicenser, ebøger og net-lydbøger. Detdigitalefolkebibliotek.dk.

EBLIDA
European Bureau of Library Information and Documentation Associations arbejder bl.a. med at sikre adgang til digital viden, copyrightspørgsmål, e-bøger o.l. via Europas biblioteker og omfatter nationale organisationer, biblioteker, informations-, dokumentations- og arkivcentre i Europa. DB er repræsenteret ved Andrew Cranfield i den styrende komité. Eblida.org.

IFLA
International Federation of Library Associations and Institutions fremmer adgang til viden via biblioteker på verdensplan, herunder varetager forskning, guidelines og standardudvikling på biblioteksområdet. Bl.a. i relation til FN’s agenda 2030. DB repræsenteres i det styrende organ, Governing Board, af Kirsten Boelt samt af Jakob Lærkes i folkebiblioteks-sektionens komité og af Søren Dahl Mortensen i børne- og ungdomssektionens komité. Ifla.org.

Det Kgl. Bibliotek
KB København og KB Aarhus (tidl. Statsbiblioteket). Nationalbibliotek og pligtafleveringsbibliotek for både fysiske og digitale publikationer samt internettet. Statslig overbygning for folkebiblioteker inkl. integrationsopgaven. KB leverer en lang række services til landets biblioteker bl.a. digitaliserede artikler og aviser, materialer på fremmedsprog, depotfunktion mm. Kb.dk.

Lov om biblioteksvirksomhed (2000)
Det er lovpligtigt at drive folkebibliotek for kommunerne. Den første danske bibliotekslov blev vedtaget i 1920. Den seneste i 2000: Lov om biblioteksvirksomhed. Lov nr. 340 af 17. maj 2000 med tilhørende bekendtgørelse. Loven er under debat i forhold til udviklingen af folkebibliotekerne og deres aktuelle opgaveløsning.

Nationalbibliografien
Fortegnelse over dokumenter, der udgives i et land. Nationalbibliografien udarbejdes på grundlag af pligtaflevering. En lovmæssig forpligtelse som pålægger bogtrykkere, producenter eller forlæggere at aflevere et eller flere frieksemplarer af de dokumenter (bøger, periodica, audio-visuelle materialer, etc.), som de producerer eller udgiver, til det offentlige.

NOTA
Sikrer mennesker med syns- og læsehandicap adgang til tusindvis af bøger i NotaBibliotek. Nota.dk.

Slots- og Kulturstyrelsen
SLKS yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Sikrer standardiseringsarbejde og huser bl.a. Biblioteksafgiften og Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre mv. Slks.dk.

UDDANNELSER
Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, tilbyder en BA i Informationsstudier og en kandidat i Informationsvidenskab og kulturformidling.ku.dk.
SDU tilbyder en BA i Biblioteksvidenskab, it og kommunikation. sdu.dk.

Tænketanken Fremtidens FolkebibliotekerTænketanken skaber viden og debat om bibliotekernes samfundsmæssige rolle nu og i fremtiden gennem analyser, rapporter og mødevirksomhed. Bag tænketanken står flere organisationer bl.a. Danmarks Biblioteksforening, et antal biblioteker, flere centrale aktører og enkelte leverandører. Tænketanken har til huse i DB. Fremtidensbiblioteker.dk.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...