Musikanalyse midtvejs

Skrevet af

10. december, 2018

På DBC's Musiktemadag den 22. november 2018  var flere vigtige ting på dagsordenen. Bl.a. introducerede Michael Moos-Bjerre en status for analysearbejdet vedrørende en ny digital musiktjeneste, mens Thue Iversen, KODA, præsenterede tendenser i musikforbrug baseret på KODA’s undersøgelse af danskernes musikvaner. Kim Flyvbjerg, redaktør og udgiver af Groovy,  fortalte om det nye magasin, der specialiserer sig i vinyl og alternativ musik.

En omfattende analyse af musikområdet ved analysebureauet Moos-Bjerre A/S viser, at danskerne og brugerne er ivrige musiklyttere specielt på de digitale medieplatforme. Midtvejs er det dog stadig for tidligt at spå, om det på sigt vil være muligt at etablere en ny musiktjeneste med bibliotekerne.

Vi nærmer os efterhånden slutningen på 2018. Og på tærsklen til det nye år er vi samtidig nærmere en afslutning på den lange og grundige undersøgelse af brugernes og borgernes tanker om, hvorvidt en biblioteksbaseret musiktjeneste giver mening for dem. Her kommer en rapport om forløbet indtil nu på vegne af Styre- og referencegruppen for Analyseprojekt: Undersøgelse af muligheder for en digital musikformidlingstjeneste i bibliotekerne.

Status-indikatorer
Siden sommer har analysefirmaet Moos-Bjerre A/S gennem flere undersøgelsesetaper taget temperaturen i befolkningen, blandt eksperter og hos forskellige målgrupper for at undersøge, hvilken ny musiktjeneste fra bibliotekerne, der ville kunne være relevant.

Vi står midt i undersøgelses- og analyseprocessen, så det er for tidligt at drage nogle endelige konklusioner. Foreløbige resultater indikerer dog, at danskerne er ivrige musiklyttere og brugere – og de er det i særdeleshed på digitale medier. Det indikeres også, at der er ønsker om, at et evt. nyt tilbud giver mulighed for at lytte til musik inden for ens favoritgenre via radio, playliste eller podcast eller via adgang til streaming on demand. Undersøgelsen tyder desuden på en væsentligt brug af dansk musik og en ikke uvæsentlig interesse for et tilbud med dansk indhold.

På stort set alle de undersøgte punkter er der en markant forskel afhængig af danskernes alder, og især de yngste synes at skille sig ud mht. både vaner og ønsker. Det er for tidligt at vurdere, hvorvidt der kan identificeres en tilstrækkelig stærk interesse for et nærmere bestemt og afgrænset tilbud, så en større gruppe med sandsynlighed vil benytte en ny musiktjeneste med bibliotekerne som afsender. Det afventer nærmere statistisk analyse og en afprøvning i nogle udviklingsworkshops.

Undersøgelsens faser indtil nu
Første fase af undersøgelsen, et forstudie af musikområdet med desk-research, dannede grundlaget for det videre arbejde på lige fod med en teoretisk markedsanalyse af eksisterende musiktilbud. Markedsanalysen skabte med fokus på, hvad øvrige tjenester tilbyder, et godt billede af hvilke ‘huller’ i det eksisterende udbud af tjenester, som en biblioteksbaseret musiktjeneste ville kunne udfylde.

En efterfølgende længere række af interviews med centrale branchefolk, der tæller forskere, rettighedshavere, biblioteks-chefer, biblioteksfolk, samarbejdspartnere (heriblandt DR), musikskoleledere, festivalarrangører, musikere og musikkonsulenter, har skabt et godt billede af eksperters syn på bibliotekets rolle på musikområdet og givet perspektiver på fremtidige muligheder set ud fra deres optik.

Dette er blevet efterfulgt af eksperimentelle observations- og ‘tænke højt’-studier. Her blev der yderligere inddraget en række interviewpersoner, som spænder bredt over forskellige aldersgrupper samt repræsentation af både private og professionelle potentielle brugere. De private er brugere, der potentielt ville bruge en musiktjeneste fra biblioteket i deres private liv, mens de professionelle er rekrutteret på baggrund af potentielt brug i arbejdsøjemed, f.eks. folkeskolelærere, musikskolelærere, musikanmeldere m.m.

På baggrund af resultaterne fra forstudiet og ekspertinterviews var grundlaget lagt for den næste undersøgelsesfase: En spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, der endte med at omfatte knap 1.800 danskere. Undersøgelsen blev afsluttet tirsdag den 20. november 2018.

Hvad nu?
Allerede på nuværende tidspunkt er der mange interessante elementer og resultatindikationer i undersøgelsen. De vigtigste af disse danner grundlag for formulering af forskellige scenarier for, hvordan indholdet af en eventuel biblioteksbaseret musiktjeneste kan se ud. Disse scenarier vil blive afprøvet på en gruppe af slutbrugere på udviklingsworkshops, der gennemføres lige nu.

Den samlede undersøgelse afsluttes i de første uger af det nye år. Analyseundersøgelsen er som bekendt finansieret af DDB’s projektpulje. Derfor vil de endelige resultater, så snart de er kommet på plads, blive fremlagt overfor Slots- og Kulturstyrelsen, inden resultaterne offentliggøres bredt ud i bibliotekssektoren.

■ På baggrund af undersøgelsens resultater tages der stilling til, om de har relevans i forhold til at etablere en ny biblioteksbaseret musiktjeneste, der kan tage over efter den eksisterende musiktjeneste Bibzoom.  

 

NIELS MARK er teamleder ved Odense Musikbibliotek.

Se mere fra musikdagen på kortlink.dk/w3zg.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...