Nørdernes Bibliotek

Figur-rollespils-entusiaster, amatørfotografer og kapitalismekritikere. Umiddelbart har Slagelse Figur- og Hobbyforening, Herlev Fotoklub og David Harvey-læseklubben på Københavns Hovedbibliotek ikke mange fællestræk. Men i projektet VoksenNørd har alle tre været med til at udvikle og udfolde nye aktiviteter på bibliotekerne. De tre foreningers medlemmer har samtidig også det til fælles, at de alle tilhører segmenter, som ifølge undersøgelsen Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker er blandt dem, der bruger folkebibliotekernes mindst.

Det karakteristiske ved projektets nørdede tilgang er, at legen og lysten til ny viden er udgangspunktet for de fællesskaber og aktiviteter, der skabes. En tilgang som, har det vist sig, kan give plads til en lang række brugertyper, der – netop fordi den er baseret på interesse – med engagement og virkelyst har været med til at udfolde visionerne for VoksenNørd gennem samskabte aktiviteter.
 

Brugerne og Biblioteket – udfordringer og samskabelse
VoksenNørd har på mange måder været et ambitiøst projekt:  Alene at tiltrække nye brugere er en stor opgave, men projektet har ydermere haft en ambition om at lade de nye brugere selv skabe aktiviteterne. Det har krævet store planlægnings- og faciliteringsevner fra bibliotekernes side – ikke mindst i forhold til at stille (sig) til rådighed, være lydhør, give plads for nye idéer og (i hvert fald midlertidigt) ændre sædvanlige praksisser.

VoksenNørd viser, at det er muligt at lade brugerne fungere som både givere og modtagere af oplevelser. Ligesom de tre lokale cases også demonstrerer, at det er muligt at udvikle nye oplevelser sammen med aktive borgere, der rent faktisk går ind og medskaber bibliotekets aktiviteter i en kreativ dialog med biblioteket. Hvor det ikke med et projekt af et års varighed er muligt at skabe nok praksis til at kunne skabe dybere refleksioner endsige adfærdsændringer og nye arbejdsgange, så er der i alle tre cases gjort nyttige og gode erfaringer med at forsøge at inddrage borgerne som aktive medskabere.

Men alene det at skabe de nødvendige forudsætninger for fællesskab og samskabelse kræver både en holdnings- og praksis-ændring hos institutionen og hos de ansatte – og dette tager tid, og det kræver adskillige eksperimenter i stil med dem, som VoksenNørd projektet har gennemført.

Bidragsydere fremfor (for)brugere
I VoksenNørd er brugerne – frem for at blive præsenteret for noget – blevet involveret og engageret i både at sætte rammerne for arrangementerne og udfylde dem.

Voksen-nørderne har formidlet egen viden og kunnen videre. Det har understøttet projektets langsigtede vision om at gøre borgerne til bidragsydere frem for udelukkende at være (for)-brugere af oplevelser.

Formen på aktiviteterne, som udgjorde VoksenNørd-forløbet, har ikke været fastlagt på forhånd, men blev defineret i tre individuelt tilpassede forløb af projektets målgrupper. Formålet med denne tilgang har været, at det på sigt skal føre til, at endnu flere aktive borgere indtager rollen som selvstændige medskabere af nye produkter i form af aktiviteter og oplevelser.

I VoksenNørd projektet har de tre cases på forskellig vis demonstreret, hvordan samskabelse med nye målgrupper kan foregå i biblioteksrummet – og samtidig givet indblik i, hvad der kan rumme særlige udfordringer eller muligheder. Alle tre cases har formået at engagere og involvere ikke-brugere eller sjældne brugere af biblioteket, hvormed der er skabt nye, brugergenererede oplevelser i biblioteksregi:

Tre lokale variationer
På Københavns Hovedbibliotek stod voksennørderne (læseklubben) selv for at tematisere og planlægge arrangementet. Læseklubben havde både sine medlemmer repræsenteret på scenen og blandt publikum. Læseklubben anvendte aktivt egen viden i forhold til at give tilhørerne en oplevelse og fungerede som sådan både som giver af viden og modtagere af en oplevelse.

På Herlev Bibliotek var arrangementet todelt: Den ene del bestod af en udstilling, hvor voksennørderne (fotoklubben) var afsendere af en viden (amatør-fotoudstillingen), der over den næste måned gav alle biblioteksbrugere mulighed for at få en oplevelse. Den anden del af arrangementet var et foredrag, arrangeret af fotoklubben, men hvor oplægsholderen var en professionel fotograf. I denne del af arrangementet var fotoklubben selv modtagere af oplevelsen (som en del af publikum), selv om det hele var arrangeret og planlagt af fotoklubben.

På Slagelse Bibliotek blev arrangementet afholdt af voksennørderne (Slagelse Figur- og Hobbyforening), der selv stod for videnformidlingen i forbindelse med arrangementet. Indholdet af figur- og hobbyforeningens arrangement var både en formidling af viden om spillet (Bolt Action), men samtidig et arrangement, hvis indhold var, at foreningen spillede spillet sammen med publikummet: Derved smeltede principperne om hhv. formidling af viden og oplevelsesdelen på fineste vis.

På vej mod en samskabt praksisform
VoksenNørd, der løb fra april 2016 til juni 2017, har demonstreret, hvordan en ny model for brugerinddragelse kan tage form: Ved etablering af kontakt med en lokal aktør (i de tre cases gennem kontakt til foreninger), som kan skabe et arrangement/en oplevelse, som ellers ikke ville være blevet mulig. Alle tre biblioteker forventer på baggrund af de positive forløb at etablere tilsvarende initiativer efter projektet.

Læs mere om projektet: www.projektbank.dk/voksen-nord-biblioteket-som-faellesskabscenter. 

 

Anne Sofie True & Thea Storm Pedersen, 12Byer
KJETIL SANDVIK & Finn Petersen, Københavns Universitet hhv. København Biblioteker

 

  • Projekt VoksenNørd er et samarbejde mellem Københavns biblioteker (projektejer), Herlev bibliotek og Slagelse bibliotekerne. Projektet er blevet fulgt af forsker Kjetil Sandvik (Københavns Universitet), og virksomheden 12byer har ydet rådgivning om processtyring og borgerinvolvering. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...