Odense International kulturby og værtsby for Bibliotekspolitisk Topmøde 2022

Borgernes Hus, åbnet november 2017, rummer hovedbibliotek, musikbibliotek, Borgerservice, Center for Civilsamfund og Frivilligcenter Odense samt caféer. Foto: Odense Bibliotekerne.

Skrevet af

Hellen Niegaard

17 april, 2023
Download hele magasinet som pdf:

“Odense skal være en international kulturby med vækstlaget og det lokale kulkulturliv som fundament”.
Ny kulturpolitisk vision (2022) for Odense. Fire kulturpolitiske fokusområder sætter politisk retning for byens kulturliv.

Kulturpolitikken sætter ambitionen og retningen for de offentlige investeringer i kunst- og kulturområdet i Odense med henblik på, at kulturtilbuddene kan udvikle sig og skabe mening for borgere, kulturaktører og virksomheder.

Politikken skal være med til at skabe de rammer og lægge de spor, der nu skal definere byens kulturelle udtryk. Alt det, som byens egne borgere og besøgende oplever og mærker, når de er i og bruger byen. Hvad end de opsøger det aktivt eller møder det tilfældigt i forbifarten.

Odense Kommunes kulturpolitik er formuleret, så den både er i tråd med gældende politiske ønsker og ambitioner og samtidig fagligt tidssvarende. Med kulturpolitikken har By- og Kulturudvalget lagt en kurs omfattende fire fokusområder. Herudover er der formuleret en række værdier, som udvalget forudsætter, at kommunens kulturaktører har fokus på. Processen gik i gang i april 2022 og politikken ligger nu klar.

Værdigrundlaget

Kunst og kultur vækker følelser, udfordrer, begejstrer, provokerer, drager og giver anledning til refleksion. Med andre ord: Kunst og kultur danner os – som individer og samfund, fastslås det i kulturpolitikken.

Kunsten og kulturen bidrager til at forme byens identitet samtidig med, at den giver fantastiske oplevelser til både borgere og besøgende. Alt dette er kulturinstitutionernes, kulturaktørernes og de udøvende kunstneres fortjeneste. Deres arbejde og dedikation har en overordentlig stor betydning for Odense, og de fortjener den største anerkendelse for indsatsen.

“For kulturen binder os sammen. Den skaber fællesskaber og gør os klogere på hinanden og livet. Ikke kun individuelt, men sammen med hinanden. Kunsten og kulturen gør os til hele mennesker”, fremhæver Søren Windell (C), rådmand for By og Kultur i Odense.

Fire fokusområder

Fire kulturpolitiske fokusområder udgør de aktuelle indsatsområder og danner grundlag for, hvordan Odenses kulturaktører – professionelle, semiprofessionelle og vækstlaget – skal anvende kommunens tilskud på kulturområdet.

Større international opmærksomhed på Odenses kulturliv. Både historisk og som moderne storby rummer Odense et væld af kulturoplevelser, det skal der skabes større opmærksomhed omkring også internationalt til glæde for både borgerne og besøgende, herunder forskere tilknyttet f.eks. internationalt orienterede, lokale arbejdspladser.

Styrkelse af vilkårene for vækstlag og fødekæde. I Odense spirer kreativiteten og den kunstneriske skabelyst. Byens kulturinstitutioner og -aktører skal arbejde målrettet med det kunstneriske vækstlag samt nyskabende kunst og kultur. Og børn og unge skal møde og skabe kunst og kultur i endnu højere grad end i dag.

Fokus på kunst og kultur i lokalområderne. Byens kulturinstitutioner og -aktører skal aktivt bidrage til, at alle odenseanere har adgang til kunst- og kulturoplevelser. Ikke blot i Odense C, men også i lokalområderne f.eks. gennem opsøgende aktiviteter. Eller ved at skabe nye aktiviteter i samarbejde med lokale kræfter.

Kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummene. I forlængelse af de seneste 10 års udvikling har bybilledet ændret sig med masser af kultur og kunst. Kulturens udfoldelsesmuligheder skal indtænkes i indretning og etablering af byrum, hvor det er muligt, så der skabes gode rammer for kulturaktiviteter og oplevelser i byrummene. 

Udmøntningen

Odenses kulturpolitik formulerer ambitionen og sætter retningen for de offentlige investeringer i kunst- og kulturområdet i Odense med henblik på, at kulturtilbuddene kan udvikle sig og skabe mening for borgere, kulturaktører og virksomheder. Den danner baggrund for By- og Kulturforvaltningens prioriteringer af kommunale midler på kunst- og kulturområdet i kommunen, eksempelvis når der vurderes ansøgninger til de kulturelle puljemidler – og er grundlaget for kommunens aftaler om driftstilskud med Odenses kulturinstitutioner.

By- og Kulturforvaltningen udmønter kulturpolitikken i samarbejde med Odenses kulturaktører, som det udøvende led. Det er kulturaktørerne, som i sidste ende har det kunstneriske råderum og træffer de kunstneriske valg, understreges det i den ny kulturpolitik.

■ Kulturpolitikken er en udvalgspolitik vedtaget i november 2022 af By- og Kulturudvalget og er tæt forbundet med to af kommunens andre politiske værktøjer, Bystrategien og Fritidspolitikken.

Se hele kulturpolitikken odense.dk/politik.

/HN

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...