Om musiktjenesten Bibzoom og musikkens betydning

Skrevet af

1. juli, 2016

Bibliotekerne må blive skarpere på musikken og hvorfor den fortsat er relevant i biblioteket, lyder det fra Morten Fogh. Formanden for Bibzoom fortæller om udfordringerne omkring den lovpligtige musikopgave og om Bibzooms stop for streaming musik.

Bibzoom 2016
Der var ifølge Morten Fogh to helt afgørende årsager til, at Bibzoom konsortiet i slutningen af 2015 besluttede at sætte foden i jorden og analysere rammevilkårene for en national digital musiktjeneste fra folkebibliotekerne.

Den lavpraktiske, som Morten Fogh, Bib-zoom formand og bibliotekschef i Aabenraa, formulerer det, var, at man under alle omstændigheder skulle skifte musikleverandør. Blandt alternativerne var der ikke én leverandør, der matchede alle konsortiets krav, herunder prisen. Den anden grund var mere problematisk.

“Den anden og i virkeligheden mere tungtvejende årsag var de senere års faldende opbakning til Bibzoom. Ikke mindst fraværet af nogle af landets største kommuner var problematisk. Derfor tog vi initiativ til etableringen af en ny national digital musiktjeneste. Derfor var det vigtigt at sikre et samarbejde med deltagelse af både parterne fra Bibzoom konsortiet og de største kommuner, Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og DBC (Dansk BiblioteksCenter A/S). Samarbejdet er blevet etableret, og bibliotekernes indflydelse er sikret gennem deltagelsen i det Advisory Board, som alle biblioteks-chefer m.fl. er inviteret ind i.”

Kan biblioteksbrugerne så forvente, at streaming-musikken kommer tilbage som en del af servicen?

“I øjeblikket er en række scenarier i hø-ring i Advisory Board. Scenarierne spænder fra en musiktjeneste alene med musikformidling, men uden musikindhold til en tjeneste med formidling og streaming af musik. Høringen vil vise, hvor bibliotekernes betalingsevne, -vilje og ønsker til fremtiden for området ligger, og det vil få indflydelse på valget af den fremtidige nationale, digitale musiktjeneste. Vi ønsker ikke at etablere en tjeneste, der ikke er opbakning til i sektoren”, understreger Morten Fogh.

Musikkens betydning og bibliotekets rolle

Fogh finder det afgørende vigtigt, at bibliotekerne bliver skarpe på, hvorfor musikken er en relevant opgave for bibliotekerne, hvordan musikken skal bruges, og hvilke behov, den skal tilfredsstille.

“Musikken i bibliotekerne skal differentiere sig fra det tilbud, som kommercielle tjenester har, der skal ske en værdiberigelse af musikken via bibliotekernes formidling og eksponering, men musikken skal også tænkes ind som løftestang for udvikling af partnerskaber, for udvikling af andre indsatsområder f.eks. sundhed og integration, men også i forhold til f.eks. læsning og sprogudvikling. Musik er et globalt sprog og rummer uendeligt mange potentialer. Men tiden er begrænset, og handler bibliotekerne ikke snart, tydeligt og i samme retning, kan musikken blive en parentes i bibliotekshistorien” lyder det.

Musikken er en del af biblioteksloven fra 2000, skal den fortsat være det?

“Det helt afgørende for musikkens fremtid i folkebibliotekerne er, hvilken rolle musikken får mulighed for at spille. Musikkens betydning for det gode liv, dannelse, identitet, sundhed etc. skal gentænkes. Det samme skal bibliotekernes indsats omkring musikken. Det er under ingen omstændigheder tilstrækkeligt at ’stille musikken til rådighed’. Der skal være en mening med musikken i bibliotekerne, både når det gælder musikken som kunst og performance, men også når det gælder musikken som understøttende faktor, eller når bibliotekerne med musikken som medie spiller en aktiv rolle i lokalsamfundet og inviterer eller bliver inviteret ind i nye partnerskaber. Alle disse perspektiver har betydning for, hvordan en ny national, digital musiktjeneste kan og skal understøtte bibliotekernes strategier på musikområdet”, mener formanden for Bibzoom.

Hvor ser du, som bibliotekschef, den største udfordring i bibliotekernes lovpligtige opgave?

“Den store udfordring er, at rettighedshaverne/leverandørerne ikke er forpligtet til at give adgang til deres ressourcer. Det skaber en asynkron forhandlingssituation, når den ene part er 100% afhængig af den anden parts vilje eller mangel på samme til at indgå en forhandlingsløsning. Lykkes det at indgå en aftale ligger næste udfordring så i at få de digitale ressourcer udnyttet godt nok i en kontekst, hvor det også skal give mening og synlighed, at biblioteket har en værdiskabende rolle i værdikæden mellem rettighedshavere/leverandører og slutbrugeren”, forklarer Morten Fogh.

Musikken sat til debat
I Slots- og Kulturstyrelsen er man klar over, at der skal ske noget på musik-og-biblioteksområdet og har nedsat en projektgruppe, som skal se på om sagen. Ifølge dets kommissorium af 13. maj i år er opgaven at ’komme med forslag og generere idéer til, hvad en national indsats på musikområdet kan bestå i’. Morten Fogh er med i gruppens sparringsteam.

“Jeg håber, at der kommer en række ambitiøse og konkrete bud på, hvordan musikken kan indgå som en uomgængelig ressource i fremtidens biblioteker, og at det bliver tydeliggjort, hvad musikken kan, og hvilken forskel musik kan betyde for mennesker. Forslag og ideer skal kunne implementeres nemt, så den dybe tallerken ikke skal opfindes for mange gange. Det betyder også, at forslag og ideer skal være veldokumenterede, så de ikke blot fremstår som resultatet af en ’tilfældig’ brainstorm, men er i stand til at overleve den kvalitetskontrol, som ethvert bibliotek selvfølgelig vil iværksætte”, slutter Morten Fogh.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...