Seks forslag – med lokalpolitisk betydning – til en ny dansk kulturpolitik

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 oktober, 2021

To politikere, Ellen Trane Nørby (Venstre) og Stephan Kleinschmidt (Sydslesvigsk Parti), begge borgmesterkandidater i Sønderborg Kommune ved Kommunalvalget 16. november 2021, var på DB Kulturkonferencen “Kulturens Værdi” 23. september i Multikulturhuset Sønderborg inviteret til hver især at give tre indspark til en ny national kulturpolitik. Her kommer deres forslag i et uddrag af deres indlæg.

Corona-situationen har understreget danskernes behov for kunst og adgang til kulturen. Danmarks Biblioteksforening sætter i 2020-2022 fokus på landets politik på området og inviterer politikere, kunstnere, forlæggere, biblioteksfolk og andre til at komme med idéer til en egentlig ny dansk kulturpolitik til regeringen. De afleveres i 2022 på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i april.

Frihed, fællesskab, foreningsliv og sammenhængskraft
Tre indspark fra Ellen Trane Nørby (V), medlem af Folketinget og Venstres borgmesterkandidat i Sønderborg Kommune.

Corona har vist os, at det i dag er om muligt endnu mere relevant at tale om kultur og kulturmøder og biblioteker – hvilke rum, vi er fælles om at bruge – end det måske var tidligere.
Jeg er selv kunsthistoriker, og mit hjerte har altid banket for, at alle skal møde kulturen, fordi den åbner nogle verdener og dimensioner både i os selv, men også i vores møde med andre, som man ellers ikke opnår.
Hvor det før måske har været forbeholdt dem, der arbejder aktivt med kulturen, der oplever jeg, at corona har været en øjenåbner for rigtigt mange. Når man lige pludselig ikke kunne gå på biblioteket, når man ikke kunne tage til fodbold om søndagen, når man ikke kunne gå til musik og koncerter eller i teatret eller i det hele taget ikke kunne være sammen i det fællesskab, som kulturmøder i høj grad er, så kommer man til at mangle det.

Folk har taget kulturen for givet, som man også ser, når der laves meningsmålinger om, hvad der er vigtigt, og kulturen ligger langt nede. Folk er blevet mere bevidste om, at uden kulturen så bliver vores samfund fattigere. Kultur er jo ikke kun det at kunne gå på biblioteket eller fordybe sig i litteraturens verden, det er musik, koncerter, teater, film, kunst, arkitektur, museer, sport og bevægelse, – det er frihed, fællesskab og foreningsliv, og det er det, der binder os sammen. Hvad enten det er den der muld, som vi alle er præget af, vores foreningsliv eller vores dannelse, så er det i høj grad noget, der er med til at binde os sammen som danskere, men jo også på tværs af grænser. Derfor er det vigtigt, når vi kigger på vores kulturpolitik både at sætte barren højt men også huske, at alle skal kunne være med fra de udøvende og professionelle kunstnere til alle vi andre, fremhævede politikeren.

Ellen Trane Nørbys tre indspark er:
For det første skal man lade kunsten og kulturen blomstre. Også selv om det nogle gange kan give nogle store bølgeskvulp i offentligheden. Vi skal ikke altid sætte rammer, for rammer be-grænser også og kan forhindre fornyelse.
For det andet skal man prioritere kunsten økonomisk. Det er vigtigt, hvad enten vi taler huskunstnerordninger eller talentakademierne som her i Sønderborg – jeg synes, at vi i en national kulturpolitik er nødt til at udvide musikskolerne og MGK-ordningerne til ikke kun at have M’et med, men også have de billedkunstneriske grundkurser samt D’et for dansen eller hvad det nu er. Skal det være interessant for børn og unge over hele landet at møde kunsten, er vi nødt til at lade kunstens mangfoldighed afspejle sig i de støtteordninger og systemer, vi har. Og det betyder noget, at der er økonomi til det ude i kommunerne på de enkelte skoler, og derfor skal vi prioritere kunsten både lokalt, men også nationalt i en kulturpolitik.
Fokus på børn og unge er det tredje punkt. Vi har alle sammen været unge og ved, hvad møder med kunst og kultur betyder. Og har man ikke børn og unge med, er man ikke fremsynet nok, når det gælder nye trends og nye teknologier og nye ting, der kommer på tapetet.

Vi skal ikke glemme vores kulturelle arv, men der er ingen ny kulturel arv om 100 år, hvis ikke vi får de nye generationer med. En ny dansk kulturpolitik skal være fremsynet, poienterede Ellen Trane Nørby.

 

Kulturpolitikken – en ramme om det gode liv i kommunerne
Tre indspark fra Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti, viceborgmester og formand for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i Sønderborg Kommune.

Vi står her på eftervirkningen af corona pandemien – hvor der naturligvis er blevet talt meget om sundhed, arbejdspladser, økonomi som følge af pandemien og adskillelse, men der er ikke talt meget om kulturen – jo, i forhold til aflysninger, udsættelser, forsamlingsforbud. Selvfølgelig er det en kulturpolitisk udfordring af dimensioner.
Det er nødvendigt at tale om og sætte fokus på, hvad kulturen betyder for os – i alle afskygninger uanset om det er bibliotekerne, musikken, teater, billedkunst eller noget helt tredje. Det skal vi, fordi kulturlandskabet er forandret, og der er behov for en ny dansk kulturpolitik – også som en ramme om det gode liv i kommunerne.
Vi ved, at kommunerne har en stor betydning for udviklingen og udbredelsen af kunst og kultur, og at kulturen samtidig spiller en vigtig rolle i kommunerne, sagde Stephan Kleinschmidt, der talte om kulturens værdi og forslag til ny kulturpolitik ud fra det kommunale perspektiv.

Nye fællesskaber og mødesteder. Ingen tvivl om at det centrale ved kulturen er fællesskabet og alt det, det kaster af sig, kreativiteten, glæden, samværet, trivsel og talentudviklingen. Derfor har kulturen også en stor betydning på mange områder – også på det sociale. I de boligsociale områder kan og skal kulturen f.eks. bruges som løftestang og skabe fællesskab og sammenhold, der hvor man bor. Og vi har set, at foreningslivet også under corona skulle være med til at bekæmpe ensomhed hos udsatte og sårbare børn, unge, voksne og ældre. Den nye nationale kulturpolitik skal derfor stille skarp på:
•  nye kulturelle fællesskaber – også dem der går på tværs
•  nye kulturelle mødesteder – også digitale.

Kulturen som værdiskaber – kultur på recept. Kulturen spiller ikke kun en rolle i forhold til unges fællesskaber, dannelse og trivsel og læring. Kulturen spiller også en rolle i forhold til f.eks. sundhed og socialområdet for voksne. For når voksne deltager i, oplever eller selv er skabere af kunst og kulturaktiviteter øger det også livskvaliteten, og det er noget vi i Sønderborg er bevidste om. Med inspiration fra Sverige og Sundhedsstyrelsens sats-puljeprojekter arbejder vi her i Sønderborg med “Kultur på recept”.
Hvad er det kulturen kan i forhold til livskvalitet, trivsel og sundhed? Det spørgsmål skal en national kulturpolitik adressere.

Fordelingen af statslige midler til scenekunst. Vi skal skabe en større national balance i fordelingen af statslige midler til scenekunst – også dét skal en ny national kulturpolitik rumme. I en rapport fra Danmark på Vippen i 2018 konkluderes det sort på hvidt, at kun 8% af Statens scenekunstmidler placeres i Region Syddanmark på trods af, at 21% af befolkningen bor her. Jeg er enig med Ane Halsboe-Jørgensen om, at det er vigtigt, at eksempelvis unge bliver præsenteret for kunst og kultur. Kunst og kultur af høj kvalitet skal være tilgængeligt for os alle sammen.

Den lokale/regionale kultur har det okay – men den er stadig coronaramt, så der er nok at tage fat i, og det er måske nu, vi har en gylden mulighed for at lave en ny dansk kulturpolitik som en ramme om det gode liv i kommunerne, sluttede Stephan Klein-schmidt sit oplæg.

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...