Symbolet på en lys fremtid for musikken. To rapporter.

Skrevet af

Jens Winther Bang Petersen, Niels Mark

13. februar, 2017

Vi befinder os i en brydningstid, hvor bibliotekerne ligesom alle øvrige aktører i musikbranchen skal forholde sig til bevægelsen fra de fysiske formater imod den onlinebaserede forbrugsteknologi.

Bevægelse fra samlinger til online service
Efter at bibliotekerne i flere årtier har kunnet hvile på laurbærrene, alene i kraft af de respektindgydende fysiske musiksamlinger landet over, har billedet ændret sig de senere år. Mange biblioteker har set sig nødsaget til at afvikle en stor del af de store samlinger som konsekvens af den faldende interesse fra brugernes side, forårsaget af de kommercielle streaming tjenesters stigende dominans på musikmarkedet.

Samtidig har den hastige udvikling på den internetbaserede musikteknologi skabt uoverensstemmelser i forhold til håndteringen af denne: Skulle man satse på en ‘folkevognsmodel’ af en streamingtjeneste på musikområdet med bevidstheden om, at de store musiktjenester leverer en Rolls Royce-modellen?

Slots- og Kulturstyrelsen sætter fokus på musikken
Gennem især det seneste år har Slots- og Kulturstyrelsen sat skarpt fokus på, hvordan musikområdet skal håndteres i bibliotekssystemet set i lyset af den eksplosive teknologiske udvikling.

Styrelsen har igangsat en national indsats med et mål om at inspirere til at udbrede, understøtte og videreudvikle folkebibliotekernes formidling af musik i samspil med andre aktører i lokalområdet. Det er sket både gennem nedsættelse af projektgrupper, der har drøftet musikformidlingen på de danske biblioteker og gennem produktion af to publikationer: Antologien Biblioteker og Musik – Perspektiver og eksempelkatalogen Biblioteker og Musik – Inspirationer.

De to publikationer, som blev offentliggjort på konferencen “Folkebiblioteker og musik – hvor står vi nu?” afholdt den 28. november 2016 samt konferencen i sig selv, manifesterer med al tydelighed, at bibliotekerne har taget arbejdstøjet på og forsøger at navigere sig gennem stormen forårsaget af det seneste årtis turbulente musikteknologiske forandringer.

Det skaber en optimisme og tro på, at bibliotekerne i fællesskab sætter sig i stand til at gøre en forskel i musikbranchen.

Antologien Biblioteker og Musik – perspektiver
Som titlen antyder, præsenteres perspektiver på udviklingen på musik- og biblioteksområdet. Bogen lægger ud med en række artikler, der tager helikopterblikket på musikken og dens betydning for mennesket. Hvordan musikken påvirker mennesket, og relevansen i at kunne måle effekten for den enkelte bruger men også for samfundet. I denne sektion argumenteres i flere artikler ligeledes for at bibliotekerne er nødvendige i fremtidens musik- og informationssamfund.

Efter det indledende kapitel introduceres forskellige tiltag og indsatsområder fra en række biblioteker med det mål at skabe en fornyet energi og fokus omkring musikformidlingen. Fra udvikling af samtalesaloner og brugerinvolverede lytteklubber på Roskilde Bibliotek over Odense Musikbiblioteks fokus på borgerinddragelser og partnerskabsalliancer til udvikling af særegne events på biblioteket.

I tredje kapitel præsenteres forslag om partnerskaber med bibliotekerne fra repræsentanter fra eksterne organisationer. Fra Spil Dansk, der opfordrer til et fælles fokus på musikken som grundlag for brugerfællesskaber til Strøm Schools, som opfordrer bibliotekerne til medvirken i at understøtte den potentielle skaberkraft blandt brugerne som en central del af det inspirationssamfund, som man mener, vi er på vej imod.

Fjerde kapitel handler om perspektiver på bibliotekerne i relation til det digitale samfund. Der rejses debat om, hvordan bibliotekerne skal navigere i nutidens streamingbaserede musikverden, og udviklingen af bibliotekernes digitale musiktjenester opridses.

De afsluttende kapitler belyser nationalbibliotekernes tilbud på musikområdet.

Eksempelkatalogen Biblioteker og Musik-inspirationer
Katalogen opridser en serie gode, konkrete idéer og konkrete koncepter fra flere biblioteker. Hvert kapitel består af en beskrivelse af idéen og en pædagogisk værktøjskasse samt checkliste over, hvilke aspekter og processer der danner grund for konceptet, således at ethvert bibliotek kan implementere det på eget bibliotek.

Manifestation af et positivt fremtidssyn for musikken
Ud over at være yderst inspirerende læsning om de mange spændende aktiviteter og potentielle fremtidsperspektiver, der er forbundet med bibliotekernes fremtidige musikformidling, er de to udgivelser et godt symbol på det positive skifte, der fornemmes mere generelt i synet på fremtidens biblioteker og musikken.

Slots- og Kulturstyrelsen har hermed taget et vigtigt skridt i styrelsens indsats for at få musikken i centrum igen på bibliotekerne, og de to publikationer manifesterer med deres inspirerende og idérige indhold, at der er lys forude.

På trods af de chokbølger, som bibliotekerne oplevede med musikstreamingtjenesternes stigende dominans og de fysiske mediers faldende brug, så stråler kapitlerne af optimisme og engagement: Bibliotekerne er stadig yderst relevante for musikverdenen. Man fristes næsten til at sige “vigtigere end nogensinde”!

Med de to bøger i hånden er der masser af inspiration til bibliotekerne i retning af at intensivere musikformidlingen i de lokale områder. Stor ros til Styrelsen for gode initiativer i retning af en optimistisk fremtid for musikken. Sammen med øvrige institutioner og interessenter i musikbranchen er der potentiale for at skabe banebrydende initiativer til gavn for musikbranchen som helhed og for musikbibliotekerne!

Næste vigtige skridt: Kickstart en ny digital musiktjeneste
Et vigtigt næste skridt fra Slots- og Kulturstyrelsen i den positive retning og i arbejdet med at skabe grobund for en lys og levende musikalsk fremtid på bibliotekerne ville være at kickstarte en værdig afløser for bibliotekernes digitale musiktjeneste.

For en stor del af musikbrugerne er internettet en essentiel del af musikkens fremtid. Vi er nødt til at følge med udviklingen i retning af det digitale, så vi kan glæde biblioteksbrugerne i både det fysiske og det digitale rum.

Jens Winther Bang Petersen og Niels Mark er hhv. Publikums- og Hovedbibliotekschef, Odense Bibliotekerne, og Teamleder ved Odense Musikbibliotek.

Publikationerne kan hentes på: slks.dk/publikationer/

biblioteker-og-musik-perspektiver-og-inspirationer/

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...