Ta’ nu stilling! Eller om at lære at gå med slips. Om demokratiudvikling og unge

I den sidste tid har der været en løbende debat om danske unges deltagelse i det demokratiske liv. En EU-rapport fra 2013 konstaterer f.eks., at danske unge mellem 15-30 år sammenlignet med unge fra andre europæiske lande ikke er videre interesseret i politik. Rapporten har givet anledning til en række initiativer, hvis formål har været at øge indsigten i politiske processer, at styrke de unges politiske selvtillid, at intensivere det demokratiske liv og modvirke radikaliseringen blandt unge danskere.

Odense Centralbibliotek har stået i spidsen for projektet Ta' nu stilling – Meningsdannelse på bibliotekerne. Sammen med relevante samarbejdspartnere skulle det demokratiske liv blandt de udsatte unge styrkes. Fokus var på usædvanlige læreprocesser så som debatteater og debatarrangementer, unge-til-unge-tiltag, etablering af et ungeråd og praksislæring.

Matthias
Matthias har deltaget som frivillig i projektet. Han er 18 år, har fået diagnosen Asperger syndrom og har været ud for lidt af hvert: Konflikter med moderen, offer for hån og spot i skolen, anbringelse i en plejefamilie, bortvisning fra efterskolen og ophold på et bosted. Pga. en voldelig episode har han fået en behandlingsdom, som har tvunget ham at ændre kurs: “Nu har jeg det sådan at hænge fast i det nye liv, og jeg har det også sådan: ‘Fortid er fortid, fremtid er nutid – hva'!”. 

Matthias mål i projektet: at skulle tage stilling til det liv, han fremover ønsker at føre. Han nåede til den indsigt, at han skulle leve med sin sygdom og ændre sin voldelige adfærd. Dvs. meningsforskelle skulle ikke løses med vold, men gennem dialog. Matthias kom via Elseminde produktionsskole i kontakt med Ta' nu stilling og har deltaget aktivt i projektet. Først som publikum, dernæst som debattør og endelig som deltager i projektets dramadel og som medlem af projektets ungeråd.

Demokrati som livsform og styreform
Idéen og konceptet for Ta' nu stilling blev udviklet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd og består af to søjler. Den første søjle udgør demokratibegrebet. Som det udtrykkes af  Matthias, drejer projektet sig på den ene side om demokratiet som livsform, hvor det demokratiske engagement og adfærd er i centrum: At praktisere demokrati betyder at stå frem og argumentere for sine synspunkter, at være lydhør over for andres værdier, at indgå kompromisser og at engagere sig. Det betyder også, at den demokratiske adfærd ikke er forbeholdt det politiske liv. Man kan og bør praktisere demokrati i familien og skolen, i foreninger og på arbejdspladsen.

Demokratiet som styreform handler på den anden side om politiske beslutningsprocesser, det parlamentariske system, og om, hvordan man skaber sig en karriere i et politisk system. Her formidles grundlæggende viden om demokratiske beslutningers form og indhold. Formålet med Ta' nu stilling består netop i at ruste udsatte unge til dialog, debat og engagement samt at styrke deres vidensgrundlag.

Biblioteket og de unge udsatte
Projektets anden søjle er at arbejde med en målgruppe, som folkebiblioteker nok har interesseret sig for som lånergruppe, men på grund af bibliotekernes ikke-styrende formidlingskoncept har haft svært ved at udvikle velegnede betjeningskoncepter til. De udsatte unge defineres som en målgruppe, der er bogligt svag, har manglende selvtillid og udviser lettere afvigende adfærd. Dette kan skyldes forskellige faktorer så som omsorgssvigt, fysisk eller psykisk sygdom, dårlige skoleerfaringer eller at være droppet af systemerne.

Det metodiske design for Ta' nu stilling lader sig bedst forstå ud fra, at biblioteker er oplagte arenaer for oplysning og demokrati; men de bør i højere grad tage stilling til, hvordan svage brugergrupper bedst kan understøttes. I projektet har man gennem:

•    samarbejde med relevante partnere koblet biblioteksformidling til performance og interaktiv læring
•    samproduktion gjort de unge til demokratiske medudviklere
•    offentliggørelse af projektets resultater inviteret til debat om målgruppens biblioteksvaner og til videreudviklingen af konceptet.

Et foreløbigt resumé kunne være: Ønsker biblioteker at sætte unge, som har haft et socialt liv og en skolegang, der har adskilt sig fra gennemsnittet, i stand til aktivt at deltage i det demokratiske liv, så skal de bidrage til, at unges sociale, kulturelle og symbolske kapital udvikles. Dette kræver usædvanlige læreprocesser. Eller sagt med Matthias’ ord: I skal lære os også at gå med slips.

Invitation
Projektets resultater bliver præsenteret på en konference den 18. marts 2016. Her lægges der op til en diskussion om bibliotekskoncepter for udsatte unge, om partnerskaber og samproduktion samt biblioteker som demokratiske arenaer. Tilmeld dig konferencen: Udsatte unge, politik, demokrati og’ kulturinstitutionernes rolle på centralbibliotek.dk

“Matthias: Hvad har jeg lært?
Jeg er nu bedre til at stå frem foran en stor forsamling og præsentere både mig selv, og hvad jeg står for, og – tilføjer han med et glimt i øjet: Ja, jeg er også blevet god til at gå med slips; jeg har brugt slips i alle debatmøderne, og det er noget, som jeg ellers ikke har gjort tidligere i mit liv hehe… Jeg vil jo gerne være ingeniør og håber at finde vejen via HTX til ønskeuddannelsen.

Frank Nørregaard, Bibliotekschef – Glostrup Bibliotek,
Hans Elbeshausen, Lektor – Det Informationsvidenskabelige Akademi,
Vita Larsen, Afdelingsleder og Kambiz Kalantar Hormoozi, Udviklingskonsulent og projektleder, – begge Odense Centralbibliotek.

 

FAKTA:
“Ta' nu stilling! – Meningsdannelse på bibliotekerne” er et samarbejdsprojekt, der tager afsæt i udsatte unges behov for en større forståelse af politik og demokrati. Start gik februar 2015. Slutkonferencen afholdes marts 2016. Deltagere: Odense Centralbibliotek, Elsesminde Produktionshøjskole Odense, VUC FYN-Odense, Odense Dramaskole, Glostrup Bibliotek samt Thisted Bibliotek har udviklet projektet – sammen med Matthias og de andre unge. Projektet har modtaget støtte fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje.

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...