Tårnby: Årets Bibliotekskommune

Skrevet af

19. marts, 2012

Vibeke Rasmussen (A), formand for Tårnby Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, tog med stor glæde på kommunens vegne imod den nye pris: ”Det er en fornem anerkendelse af den praktiske nyindretning af vores hovedbibliotek og af den bibliotekstænkning som indretningen er et udtryk for. Jeg er stolt og glad for prisen, og jeg er ikke i tvivl om, at den vil være motiverende og inspirerende med hensyn til det fortsatte arbejde”, sagde hun ved prisoverrækkelsen, der fandt sted på det nye Nordvest Bibliotek i København i forbindelse med foreningens generalforsamling.

Den anden nominerede kommune og dens biblioteksvæsen var Albertslund. Om valget af Tårnby sagde biblioteks-chef Anne Marie Brems, Glostrup, medlem af regionens bestyrelse, at der kunne være mange gode grunde til at lade prisen gå til Albertslund Kommune, men: “Vi har imidlertid valgt at tildele Tårnby Kommune prisen. Tårnby får prisen for en kombination af et politisk ”vi vil biblioteket”, også i kroner og ører, og et biblioteksmæssigt ”Yes – vi slår visionerne og idéerne løs og indretter et helt nyt bibliotek.”

Med biblioteket skaber vi kultur, viden og læring sammen med borgerne
Tårnbys hovedbibliotek er gennem de sidste år blevet renoveret og nyindrettet, så det danner en fantastisk ramme om det moderne bibliotek anno 2012: Et rum, der byder borgerne velkomne til en mangfoldighed af oplevelse, viden, information, kreativitet og læring. Biblioteket er oprindelig fra 1982, men fremstår nu lyst og åbent med gode muligheder for udvikling i takt med borgernes behov og trends i bibliotekerne. Biblioteket har da også fået markant flere besøgende – et tegn på, at borgerne har taget det nye bibliotek til sig.

Om brugernes holdning til ‘det nye hovedbibliotek’ fortæller Vibeke Rasmussen, socialdemokratisk kultur- og fritidsudvalgsformand og medlem af Tårnby kommunalstyrelse siden 1981 og i det daglige postfunktionær, til Danmarks Bibliote-ker:

“Borgerne er særdeles tilfredse med det ‘nye’ hovedbibliotek. Besøgstallet steg med 22 procent fra 2008, før vi gik i gang og til 2011, hvor vi blev helt færdige og også fik mødesektionen på plads. I januar måned i år alene er besøgstallet steget med yderligere 21,8 %. Så der kommer rigtig mange borgere til biblioteket. Så mange at der ind imellem er endog godt og vel fyldt op!

– Og der går ikke en dag uden at tilfredse brugere udtrykker deres glæde over det nyindrettede bibliotek,” siger en tydelig tilfreds udvalgsformand.

Prisen blev bl.a. givet til Tårnby Kommune for at bevilge øgede midler til biblioteket i en tid, hvor den generelle tendens er besparelser på biblioteksbudgetterne. Hvordan harmonerer det så med byrådets beslutning om en stram økonomi også i budget 2012 besparelser?

Til Danmarks Biblioteker fortæller Vibeke Rasmussen, hvordan den sag hænger sammen: “Tårnby Kommunebibliotekers budget i 2012 er status quo, fuldt fremskrevet i forhold til 2011. Med udgangen af 2010 lukkede en filial. En besparelse i den sammenhæng blev med hensyn til personalereduktion først fuldt gennemført i forbindelse med tilretning af personalebudgettet for 2012.

Når det drejer sig om det nyindrettede hovedbibliotek, så er der blevet bevilget 3 x 1,5 million kroner til renovering i 2009, 2010 og 2011.  I 2010 bevilgede vi så yderligere 1,5 million kroner, denne gang til inventar. Hertil kommer, hvad biblioteket har haft mulighed for at omprioritere inden for den eksisterende budgetramme. Men altså alt i alt blev det til 6 millioner kroner som ekstra bevilling over tre år”, uddyber Vibeke Rasmussen, som ikke er tvivl om, at de penge er givet rigtig godt ud.

For Vibeke Rasmussen at se skaber biblioteket sammenhængskraft og identitet i Tårnby Kommune. Hun forklarer det sådan: “På den måde er biblioteket uvurderligt. Det er kulturpolitisk en fantastisk styrke for vores kommune, at vi har et sted som Hovedbiblioteket, der tiltrækker langt over 300.000 borgere om året. Biblioteket er et meget vigtigt offentligt sted med lige adgang for alle. Det handler om læsning, musik og spændende arrangementer. Det handler om et fint og attraktivt værested. Og det hele beror på et kompetent og imødekommende personale.”

I Tårnby ser man biblioteket som et unikt rum for borgerne, og et rum, der danner ramme om en mangfoldighed af oplevelser, viden, information, kreativitet og læring. Vibeke Rasmussen fortæller videre: “For den enkelte er biblioteket et tilbud om at kvalificere sig fagligt og menneskeligt. Og biblioteket er samtidig et sted, hvor man kan nyde livet.

I disse år yder vores biblioteker også en stor indsats for at kvalificere borgerne i forhold til de mange digitaliseringsprocesser, der er i gang i samfundet. På samme tid er det fysiske bibliotek i dag et samlingssted, som man kan besøge i længere tid: Se film, studere, lege, holde møder, se på udstillinger, modtage it-undervisning – eller engagere sig i den brede vifte af spændende arrangementer, der finder sted i løbet af den stadigt længere åbningstidsflade!”

Vibeke Rasmussen slutter med et varmt glimt i øjet: “Som det fremgår, har jeg det som socialdemokratisk politiker godt med vores bibliotek. Og vores nye vision er lige i øjet: Levende rum, vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne”.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...