Tænketanken Fremtidens Biblioteker: To nye,store projekter på vej

Skrevet af

Lotte Hviid Dhyrbye

9 december, 2020

Med solid opbakning fra fonde, Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje samt landets biblioteker tager Tænketanken Fremtidens Biblioteker i det nye år fat på både kvalificering af børns læsning og ældres bidrag til og engagement i lokale 2030-fællesskaber.

Ny Læsevaneundersøgelse
En ny og udvidet undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner med et særligt fokus på læsefællesskaber er det ene projekt. Det gennemføres i samarbejde med Center for Anvendt Skoleforskning og lang række andre aktører deltager også i projektet, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje med 876.000 kroner.

Undersøgelsen følger op på Børns læsevaner 2017 og skaber et nyt forskningsinformeret afsæt for indsatser for børn og unges læselyst og læsekultur på mellemtrinnet og i udskolingen. For læsekulturen er stadig udfordret hos danske børn: De læser mindre og få læser af lyst.

Det er et problem for den enkelte og i et større perspektiv for samfundet: For udover at være en æstetisk oplevelse i egen ret, er læsning vigtig i videnssamfundet, både ift. læring og dannelse. Læsning kan også være et frirum i en hverdag med fokus på præstation. Her kan læsning sammen med sociale og digitale medier åbne for nye interessefællesskaber.

Biblioteker har tradition for at samle børn og unge om læsning, men der er brug for at gentænke læsefællesskaber og finde nye veje til læseglæde og -fordybelse. Ved at undersøge læsekulturen hos børn & unge kan vi få ny viden og udvikle tiltag, som kan styrke deres interesse for og fællesskaber om læsning.
 

Ældre, verdensmål & biblioteker
Tænketanken sætter gang i et to-årigt projekt om ældre, verdensmål og biblioteker. Projektet er støttet af VELUX FONDEN med 5,6 mio. kroner.

FN’s 2030 verdensmål er blevet en katalysator af stor kraft for nyskabende løsninger og fællesskaber. Rigtigt mange aktører bidrager på forskellige niveauer og måder til den bæredygtige udvikling. Men skal vi nå verdensmålene, skal endnu flere kræfter mobiliseres.
For børn, unge og deres voksne findes der mange indgange, projekter og platforme, som engagerer dem i verdensmålene. Til trods for at mange ældre har ressourcerne, tiden og bekymringer om fremtiden, findes der kun få tiltag, der gør ældre til centrale aktører i indsatsen omkring målene. Der ses store muligheder i at inddrage netop ældre i den bæredygtige udvikling og dermed åbne for endnu mere lokalt engagement, demokratisk deltagelse, medindflydelse og nærhed mellem mennesker.

FN’s verdensmål er en oplagt sag for ældre at bidrage til og samles om. Folkebibliotekerne kan være deres møderum i bred forstand. Men der mangler rammer og initiativer, som gør det let og tilgængeligt for ældre at engagere og involvere sig. Selv om man ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet, er det stadig vigtigt at have mulighed for at lære, lære fra sig og selv være del af løsningen. Det skaber højere motivation, trivsel og livskvalitet – og bidrager samtidig til målenes udmøntning.

Projektet vil både udvikle metoder og opbygge lokale ældrefællesskaber omkring verdensmåls-aktiviteter i syv pilotkommuner (Roskilde, Horsens, Aarhus, Rudersdal, Ballerup, Stevns og Viborg) samt udbrede erfaringer og metoder på tværs af hele landet, så flere fællesskaber og handlinger sættes i gang.

Ambitionerne med projektet er at:
1: Mobilisere og involvere ældre i realisering af FN’s verdensmål som aktive deltagere og medskabere af nye løsninger, initiativer og lokale og konkrete hverdagshandlinger.
2: Øge ældre borgeres trivsel og livskvalitet ved at skabe en ny ramme, hvor de kan bringe egne ressourcer i spil gennem nye lokale fællesskaber.
3: Styrke bibliotekernes aktivt lokalt involverende og fællesskabsskabende rolle og kompetencer overfor ældremålgruppen og i forhold til FN’s verdensmål. 

Følg begge projekter på www.fremtidensbiblioteker.dk

 

LOTTE HVIID DHYRBYE, leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...