Ud på gulvet: Hvordan skal DB se ud i fremtiden? Tag del i debatten

Skrevet af

Hellen Niegaard

3 juni, 2011

Strukturen er sat til debat. Danmarks Biblioteksforening og de fem regionale biblioteksforeningers organisering skal have et eftersyn. Hvad fungerer, og hvad gør ikke? Vær med til at lægge det nye spor, DB skal køre ad. På opfordring af bl.a. fra foreningens repræsentantskab tog DBs forretningsudvalg sammen med regionernes bestyrelser på et møde i april hul på drøftelsen om den fremtidige struktur. På FUs maj-møde blev en køreplan for processen lagt fast.

Megen god energi er gennem år og dag blevet brændt af i landets foreninger på mere eller mindre rigide strukturdiskussioner, men klart er det, at alle organisationer og da ikke mindst en interesse- og lobbyorganisation med 100 års historie som DB, nu og da har behov for et eftersyn. Når strukturen skal diskuteres lige nu hænger det sammen med, at nogle af de regionsforeninger, DB fik som erstatning for de 14 gamle amtsforeninger i forbindelse med kommunalreformen i 2007, efter de regionale bestyrelsers opfattelse ikke fungerer optimalt. Dertil kommer som sagt, at det for alle organisationer altid er sundt at se på, om strukturen understøtter det arbejde, der foretages, og de mål der efterstræbes, bedst muligt? Om nogle aktiviteter muligvis kan koordineres bedre – og lignende.
 
Tre-fire spor, som organisationen kunne udvikle sig ad, blev oplistet på aprilmødet. Det første er en finpudset og opdateret udgave af den eksisterende model, eventuelt med en større centralisering af visse opgaver. Det andet spor går på, at kommunerne er direkte medlemmer og selv vælger repræsentanter til en delegeretforsamling af en art, der så vælger bestyrelsen. Her står hovedforeningen for alle aktiviteter – også lokalt i modsætning til i dag, hvor de regionale foreninger kører autonomt og selv beslutter og gennemfører egne aktiviteter. På tredje spor lægger man sig tæt op ad Kulturregionerne. Og endelig er der så sporet ud i det åbne landskab, spor 4 – endnu ubeskrevet!
 
Maj måned var helliget udformningen af et debatoplæg, og det skal så drøftes ad forskellige kanaler. Sigtet er, at man på årsmødet i Frederikshavn i marts 2012 får en regulær temadebat om sagen og diverse modeller, så man i foråret samme år kan sende
et egentligt forslag til ny struktur til høring, før Repræsentant-skabet i efteråret behandler det. Hvilket vil sige, at man på årsmøde 2013 i København kan beslutte vedtægter og endelig struktur med effekt fra næste kommunalvalgsperiode. Processen kan synes lang, men kan næppe gøres kortere og kan under ingen omstædigheder ændres før næste valg pga. de nuværende vedtægter.
Undervejs skal debatten bredes ud, så den ikke begrænses til DB centralt og regionernes bestyrelser. Tre kanaler er bl.a. aktuelle. En ny blog på db.dk, drøftelser med landets medlemskommuner på den kommende Tur Danmark og debatartikler her i bladet.
 
På bloggen kan man læse mere om fordele og ulemper ved de nu foreslåede spor, ligesom man kan opfriske kendskabet til den struktur Danmarks Biblioteksforening har i dag, som blandt andet forudsætter regionsforeninger for at skabe så bred en politisk repræsentation som muligt i DB centralt.
Der er behov for nytænkning og en debat med højt til loftet. Spændende bliver det. Og skulle det endelige resultat ende med en opgradering af dagens struktur, så har debatten i alle tilfælde sikret, at der også i fremtiden vil være ejerskab omkring organisationen og dens virksomhed hos medlemmerne.
 
DBs stærke placering i det nationale bibliotekslandskab hænger sammen med forudsætningerne for den nuværende struktur. De er alle væsentlige for en landsdækkende interesseorganisation. Det drejer sig om politisk dæk-ning og ejerskab, engagement og tyngde, repræsentativitet geografisk, samarbejde mellem fagfolk og politikere. Skal DB fremover have politisk tyngde og gennemslagskraft, skal disse elementer naturligvis også sikres på et nyt spor.
 
Biblioteksudviklingen og de nye digitale medier kræver fortsat en stærk fortaler og forkæmper for borgernes ret til uhindret adgang til viden og information såvel som til kulturoplevelser.
 
Derfor: Tøv ikke. Vær selv med og fortæl, hvor du mener, at biblioteksforeningen skal styrkes og hvor f.eks. regionsforeningernes muligheder ligger. Gør det på den nye blog på db.dk/struktur fra juni – eller tag spørgsmålet op i biblioteksregionerne eller her i bladet.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...