Ude af sync – eller forud for vores tid. BCF generalforsamling 2017

Skrevet af

Hellen Niegaard

28 marts, 2017

Strategisk ledelse, nye medarbejderkompetencer og så handler det om “at skære organisationen og den måde man bruger ressourcerne på, så man frigør midler og tid til alle de nye og attraktive services.” Bibliotekschefforeningens generalforsamling i Vejle den 9. februar tog en frisk omgang om ledelsesniveauets udfordringer i forhold til at få mest muligt ud af de midler, kommunen stiller til rådighed, når bibliotekernes økonomi samtidig reduceres.

Folkeoplysning og Frirum
“- men når forårssolen skinner, bli’r jeg ung”. Mogens Vestergaard, BCF formand siden 2009 og bibliotekschef i Roskilde Kommune, lagde i sin mundtlige beretning ud med at tilslutte sig digteren Benny Andersens sidste to linjer i “Hilsen til forårssolen” skønt der ‘beskæres i bu-skadser og budgetter’. Siden Ruder Konge var Knægt har mange dømt bibliotekerne ude, sagde Vestergaard. Han ville imidlertid i sin sidste beretning som formand hæfte sig ved, at bibliotekerne er unge, de udvikler sig “sådan som de altid har gjort”.

Formanden gav derefter sine fæller og medledere af de danske folkebibliotekerne et gedigent skulderklap:
“Når vi ser på, hvad der de facto sker, så kan vi med stolthed fremhæve, at vi konstant udvikler os, påtager os nye, vigtige opgaver i kommunerne og lokalsamfundene, formulerer nye svar på de behov, samfundet opstiller og – hvad der er vigtigst – formulerer dem på det særlige grundlag, der er bibliotekernes: Folkeoplysning og Frirum. Viden og kultur går hånd i hånd. Evnen til at nyformulere det, vi er sat til at lede og forvalte, er formidabel, og den sker i det tætte samkvem, der er helt særligt for os: Det samarbejdende biblioteksvæsen.”

Den modelløsning får bibliotekerne og deres ledelser i høj grad brug for at fastholde i de år, der kommer, mente formanden. For ikke alt er lige godt.

Historieløst, kortsigtet og skadeligt
Så klart lød skudsmålet om udviklingen i kulturministeriets departement i forhold til bl.a. dets overvejelser om at afvikle engagementet i Dansk BiblioteksCenter. Det vil udfordre det samarbejdende væ-sen, som af formanden blev betegnet som den grundpille, der “har sikret, at enhver borger i dette land har haft adgang til alle offentlige biblioteksressourcer – uanset hvor denne borger har slået sig ned”, hvilket han fandt stærkt bekymrende. “Man kunne endda forstå det, hvis det var en pludselig opstået idé hos en stærkt liberal minister, der ønskede at afvikle alle former for statsligt ejerskab til virksomheder, sådan som man allerede har set med DSB , Postvæsenet osv.”

Der var ingen uld-i-mund i Vestergaards skarpe syn på dén udviklingsmulighed. “Det er meget, meget bekymrende, at den holdning trives i kulturministeriets departement, at man kan rive den søjle ned, som er så bærende i konstruktionen,” lød det inden han udtrykte en anden anledning til bekymring. Nemlig at styrelsen (Slots- og Kulturstyrelsen) trækkes længere og længere over i departementet, og at de strategiske pejlemærker, som styrelsen tidligere har initieret, ser ud til at være gået i glemmebogen og blot erstattes af nogle konferencer, mens tidligere tiders strategiske udspil er borte.

Formanden savnede ikke alene et ny overordnet strategisk udspil som efterfølger på Folkebibliotekerne i Vidensamfundet fra 2010, han efterlyste også i relation til det sidste års debat om eventuel ny og opdateret bibliotekslov en debat om rollefordelingen mellem kommuner og stat.

Digitale udviklinger
Blandt bibliotekernes aktuelle udfordringer er bl.a. e-bogsituationen, men her pegede formanden på EU’s dom fra efter-året 2016 omkring bibliotekernes formidling af e-bøger som glædelig ikke mindst “– anerkendelsen af, at der er et offentligt hensyn at tage – også ud over det kommercielle, som forlagene har fremført i det uendelige – er et stort skridt i den rigtige retning.” Noget et møde umiddelbart inden BCF-generalforsamlingen handlede om. Det var arrangeret af Danmarks Biblioteksforening og med deltagelse af jurist ved Det Kgl. Bibliotek i Aarhus Hanne Johansen og DB-formand Steen B. Andersen (A), medlem af den europæiske biblioteksorganisation EBLIDA’s styrende komité.

På det digitale plan var formanden i sin mundtlige beretning desuden rundt om det fine samarbejde på overbygningsfronten, hvor DDB (Danskernes Digitale Bibliotek), styrelsen, bibliotekerne og centralbibliotekerne betaler helt eller delvis adgang til forskellige vidensdatabaser. Mogens Vestergaard fandt, det er glædeligt, at der også her arbejdes på at sikre fri og lige adgang, selvom der fortsat er områder, hvor ophavsretten sætter grænser, der til tider kan synes uoverstigelige i forhold til bibliotekernes lovbefæstede kerneopgave om at give adgang til viden, kultur og information.

Mogens Vestergaards sidste mundtlige beretning som formand blev mødt af klapsalver og almen opbakning fra salen.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...