UNGE-vejledning på biblioteket!?

Skrevet af

Hellen Niegaard

8 oktober, 2012

Bistand til opgaver, ‘ungdomshjørner’ og enkeltstående arrangementer for teenagers – har i mange årtier været bibliotekernes tilbud til de unge. Hvor opgavehjælp altid er efterspurgt, har de andre tilbud haft svært ved at konkurrere med netværkssamfundet og dets kakafoni af mange andre ungetilbud – og det får stadig flere biblioteker til at inddrage de unge i planlægning af f.eks. indretning.

Stort engagement til gengæld for frie tøjler
På hovedbiblioteket i Gentofte vil man, som de fleste andre steder i landet, meget gerne have flere unge ind gennem svingdøren. Det har biblioteket arbejdet ihærdigt og meget målbevidst med de sidste tre-fire år. Det har skabt andre tilbud og givet nærkontakt med mange lokale unge. Karakteristisk for bibliotekets nye ungetilbud er nemlig, at de tager udgangspunkt i de unge selv – som frivillige sparringspartnere.

Lone Gladbo, direktør for Kultur & Bibliotek, fortæller: “Vores erfaring viser, at arrangementer og projekter målrettet unge bliver til noget, når de selv står for alt fra programlægning til oprydning, og vi følger deres råd, når det gælder kommunikation, indhold og rekruttering af nye unge frivillige. Vi har med stor succes gennemført ‘Unge på biblioteket’ i 2010-2011 baseret på brugerinvolvering. Her lod vi unge i alderen 12-20 på hovedbiblioteket, og på Dyssegård og Ordrup biblioteker, få frie tøjler og oplevede til gengæld imponerende engagement og stor arbejdsiver”.

Målet med dette projekt var tresidet: skabe nye aktiviteter og arrangementer, udvikle faciliteter og indretning og sikre kompetenceudvikling af de biblioteksansatte bl.a. i forhold til at samarbejde med og rekruttere unge. Målene er ifølge kulturdirektøren “nået og er langt overgået. De unge er blevet synlige på bibliotekerne, og bibliotekerne opfattes som vedkommende, attraktive muligheder og steder”. De unges aktiviteter tiltrak faktisk ofte ikke alene kommunens unge men også andre aldersgrupper. De fleste initiativer, født i projektet, fortsætter efter projektperioden men et nyt og en del anderledes er kommet til.

Ungevejledning i biblioteksregi?
I forlængelse af arbejdet med en ungestrategi i kommunen har hovedbiblioteket gennem 2011 set nærmere på mulighederne for etablering af en åben, anonym vejledning på Gentofte Hovedbibliotek. Men hvorfor på biblioteket, spørger Danmarks Biblioteker Lone Gladbo? Hun svarer: “Under det tværgående samarbejde med de andre kommunale tilbud omkring formulering af vores ungestrategi blev det bl.a. klart, at trivslen blandt tilsyneladende mange velfungerende unge svinger rigtigt meget. Mange unge oplever f.eks. i dag et voldsomt præstationskrav og/eller kan føle sig ensomme i det omsiggribende netværkssamfund. Den nationale ‘Sundhedsprofil 2010’ viste, at 47 % af de unge mellem 16 og 24 år i Gentofte har en såkaldt risikobetonet alkoholadfærd, ligesom brugen af hash er højere end tallet for den samlede Hovedstadsregion.  Det kræver indsats på mange områder. Dét, biblioteket kunne stille med, var et sted, hvor unge uden tidsbestilling kan komme ind til en uformel og anonym samtale”, fortæller kulturdirektøren.

Meget talte for netop dét. Gentofte Hovedbibliotek har i forvejen gode erfaringer med en række andre rådgivningstjenester: advokatvagten, ‘gratis og anonym konfliktrådgivning’, Diabe-tes-rådgivning og ‘Den Grønne Guide’ om grøn adfærd. Endelig pegede de nye unge samarbejdspartnere på biblioteket som “et åbent sted, hvor man ved, at man kan få kvalificeret hjælp” og “et trygt sted, et fristed fra Facebook”. Det skal lige tilføjes, at qua de unges egne anbefalinger, så er det netop Facebook man bruger i kommunikationen.  På baggrund af en bevilling fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, nu Kulturstyrelsen, har Gentofte Hovedbibliotek afsøgt mulighederne. I februar i år kunne man så åbne for ‘Rummet’ bl.a. i samarbejde med ‘Ventilen’.

Rummet & Ventilen
På 1. salen i arkitekt Henning Larsens enestående biblioteksbygning fra 1984 har man foretaget en ombygning og fået et lokale helliget projekter både af social og kulturel art. “Projekterne skal være med, af og for de unge”, siger bibliotekets ungeansvarlige Mette Keinicke, “vi har fjernet nogle gamle depoter og lagt rummene sammen, og så har vi bygget et helt nyt rum til ungeaktiviteter. For eksempel hvis Naudé (den unge kunstnergruppe med basis i Gentoftes biblioteker, red.) skal have møde, eller vi skal lave nogle workshops, eller der er et lille arrangement”.

Her er Mac-computere, projektor og andre ting, der kan bruges til kreativ udfoldelse. De unge kan booke lokalet til deres egne projekter, eller de kan få hjælp af bibliotekets personale til at planlægge, finansiere og strukturere en idé til et arrangement.

Rummet bruges også til den nye ungevejledning, der består af to tilbud, begge beroende på eksterne samarbejdspartnere og med inddragelse af lokale unge i processen med at udvikle dem.

“Den landsdækkende frivillige sociale organisation Ventilen holder deres ‘Mødested for stille og ensomme unge’ i Rummet hver onsdag. Hver mandag fra 16 til 19 er der desuden åben anonym vejledning for unge. Ungevejlederne er ansatte fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Gentofte og Ungdomsskolen, der én gang om ugen i et tværfagligt samarbejde stiller deres viden og kompetencer til rådighed i Rummet. Målgruppen er de 80 % mest velfungerende unge mellem 15 og 25 år, som periodevis kommer ud for problemstillinger i livet, de ikke selv kan håndtere”, fortæller bibliotekets udviklingskonsulent  Amalie Ørum Hansen.

De unge har taget godt mod de nye tilbud, fortæller Lone Gladbo. “Vi har aldrig haft så mange ungeaktiviteter før, og oplever at der i dag er langt flere unge i huset end tidligere. Når det gælder ungevejledningen og Rummet anvendes det i stigende grad. Det tager tid at gøre opmærksom på et nyt tilbud, men de mange arrangementer om eksamensangst, spiseforstyrrelser, kvote 2 ansøgninger m.m. er medvirkende til at stadig flere unge bliver opmærksomme på bibliotekets nye tilbud”, slutter Gentoftes kulturdirektør.

Ønsker andre kommuner at gøre noget lignende, stiller Gentofte gerne op med sine erfaringer.

Læs også: 2011 var som bekendt udpeget til frivilligår, og i Gentofte Kommune var frivillighed og professionalisering af samarbejdet med frivillige et meget stort tema, se Danmarks Biblioteker s. 18-19 3, 2012.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...