WIPO: Adgang til viden for syns- og læsehandicappede forbedret

Skrevet af

Hellen Niegaard

31 oktober, 2013

Efter to ugers forhandlinger på en diplomatisk konference i Marrakech, Marokko, vedtog WIPO (FN’s World Intellectual Property Organisation) den 27. juni 2013 en traktat, der skal medvirke til at forbedre adgangen til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde er som det betegnes ‘Print Disabled'. Vedtagelsen, som bl.a. internationale og nationale biblioteksorganisationer verden over, herunder Danmarks Biblioteksforening, har bakket op om, vil få stor betydning fremover.

Med traktaten forpligter verdens lande sig til at indføre regler, der sikrer, at syns- og læsehandicappede har adgang til litteratur mv., der er beskyttet af ophavsret. Ambitionen er, at syns- og læsehandicappede skal have samme adgang til ophavsretligt beskyttet materiale som personer uden et syns- eller læsehandicap.

Et meget vigtigt skridt på vejen i forhold til fri og lige adgang for alle frem-over, understreges det af Stuart Hamilton, direktør for politik og internationale spørgsmål i IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). IFLA og hele den internationale biblioteksverden såvel som DB hilser den nye aftale velkommen. Den er resultat af en meget lang forhandlingsproces, hvor det internationale bibliotekssamfund med IFLA i spidsen har spillet en stor rolle sammen med ikke mindst World Blind Union, og andre biblioteksorganisationer, samt forskellige WIPO-medlemsstater. Fra Danmark har således Harald von Hielmcrone, tidligere Statsbiblioteket og rådgiver for DB og den danske Biblioteksparaply på området som dansk medlem af IFLAs Copyright og lovkomité indtil sin nylige pension, været særdeles aktiv i IFLAs indsats.

Forud for konferencen anslog World Blind Union, at kun 7 % af udgivne bøger nogensinde gøres tilgængelige (i formater såsom blindskrift, lyd og stor skrift) i verdens rigeste lande, og mindre end 1 % i de fattigere lande. Traktaten sætter sig for at løse denne, som den kaldes ‘bogsult’, ved at skabe en undtagelse til ophavsretten. Ingrid Parent, præsident for IFLA, siger: “Vi er yderst tilfredse med resultatet af WIPOs diplomatiske konference. Traktaten vil gavne millioner af blinde og svagsynede mennesker i hele verden og dramatisk øge mulighederne for læsning og uddannelse. Bibliotekerne står klar til at hjælpe med at gennemføre traktaten og stille tilgængelige formater til dem, der har brug for dem”.

Danmark underskrev traktaten i Marrakech, og kontorchef i Kulturministeriet, Bente Skovgaard Kristensen, oplyser, at aftalen ratificeres på et senere, endnu ikke fastlagt, tidspunkt. Danmark har allerede i dag regler, der skal sikre syns- og læsehandicappedes adgang til eksempelvis litteratur i læsbare formater. Men tilgængeligheden er et problem i mange lande. Trods flere års forhandlinger var der til det sidste bekymring for, om det ville lykkes at få aftalen i hus blandt synshandicappede og i biblioteksverdenen. Hvilket blev debatteret så sent som på en paneldebat umiddelbart før Marokko-konferencen her i København på NOTA og Kulturstyrelsens internationale konference Future Publishing and Accessibility afholdt i dagene 13.-14. juni. 

Kulturminister Marianne Jelved er tilfreds med, at aftalen blev vedtaget. Hun siger i en pressemeddelelse den 27. juni: “Jeg er glad for, at det er lykkedes at opnå enighed om en traktat, som anerkender vigtigheden af, at syns- og læsehandicappede får samme muligheder i samfundet, som personer uden et syns- eller læsehandicap. Der er mange millioner mennesker i verden, der lider af et syns- eller læsehandicap, og det er mit håb, at denne traktat kan bedre vilkårene for disse mennesker”.

Ministeren betragter traktaten som en milepæl og et vigtigt politisk signal fra verdens lande om at sikre adgang til viden for syns- og læsehandicappede. “Vi vil i den kommende tid se på, om traktaten skal føre til ændringer i ophavsretsloven,” oplyser Marianne Jelved.

Også Michael Wright, NOTAs direktør, er tilfreds med aftalens vedtagelse, som ifølge ham helt klart vil give de nationale biblioteker på området bedre mulighed for at skabe adgang til bøger i fremtiden. Han siger: “Efterspørgslen efter udenlandske titler både skøn- og faglitteratur er kraftigt stigende også blandt vores brugere. Hidtil har vi skullet sikre udveksling gennem bilaterale aftaler med vores søsterorganisationer i andre lande for at få adgang til titlerne. Uens lovgivning har gjort det ret vanskeligt. Med den ny traktat stilles vores brugere meget bedre.”
 

Baggrund/kum.dk
Traktaten stiller krav om, at medlemslandene gennemfører regler, der sikrer, at syns- og læsehandicappede har samme muligheder for at få adgang til ophavsretligt beskyttede værker som personer uden et syns- og læsehandicap. Dette skal ske, uden at der samtidig gøres urimeligt indgreb i rettighedshavernes legitime interesser. Medlemsstaterne skal indføre en række undtagelser til de ophavsretlige enerettigheder til fordel for de syns- og læsehandicappede. Nationale godkendte organisationer (blindebiblioteker) skal således kunne fremstille eksemplarer, ændre og tilgængeliggøre ophavsretligt beskyttet materiale uden først at skulle indhente samtykke fra rettighedshaverne. I Danmark findes disse regler i ophavsretslovens § 17.

Hent aftalen på: http://wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=241683 – og læs mere om den på: www.ifla.org/node/7811.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...