DBs Fond

DB fond af 2012
Fondens formål er ydelse af støtte til biblioteksfaglig dygtiggørelse og videreuddannelse i Danmark eller ved studierejser i udlandet. Støtte kan også, men i forholdsvis begrænset omfang, ydes til uddannelse af unge og dygtige bibliotekarstuderende. Samt uddeling af prisbelønninger til institutioner eller enkeltpersoner, der har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats for dansk biblioteksvæsen.

Fonden er oprettet ved sammenlægning pr. 1.januar 2012 af følgende fonde med tilknytning til Danmark Biblioteksforening:  R. Lysholt Hansens Biblioteksfond og Danmarks Biblioteksforenings Fond

Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer, nemlig formanden for Danmarks Biblioteksforening, som er fondsbestyrelsens formand, og 4 yderligere medlemmer, som Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab udpeger blandt sine medlemmer, heraf 2 fra valgruppe A og 2 fra valggruppe B.

Fondsbestyrelsen udpeges af repræsentantskabet i dennes konstituerende møde, der afholdes efter hvert kommunalvalg.

Bestyrelsen består pr. 20. maj 2022 af følgende medlemmer:

Valggruppe A
DB’s formand Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund
Anette Mortensen (V), Stevns
Britta Bitsch (F), Vejle

Valggruppe B
Finn Petersen, Egedal
Maria Frey Sjøblom, Aalborg

Sekretær for fonden er Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening

Bemærkning
Danmarks Biblioteksforenings fond er i 2012 sammenlagt med R. Lysholt Hansens Bibliotekspris, således at der kun er én fond med én bestyrelse.

» Ansøgningsfrist
» Fundats
» Afholdte møder

Forretningsorden
– besluttet efter email-korrespondance med fondsbestyrelsen september 2013.

a. Der afholdes ét bestyrelsesmøde om året

b. Det årlige bestyrelsesmøde afholdes i marts måned

c. Indkaldelsesfrist for bestyrelsesmøder er 4 uger

d. Qvorum:
Mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede, herunder formanden

e. Standarddagsorden
Forslag

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. DB Fond
  a. Disponibel sum til uddeling DB fond.
  b. Beslutning om henlæggelser
  c. Modtagne ansøgninger, jfr. bilag
  d. Ansøgt beløb
 3. Lysholt Hansens Bibliotekspris
  a. Beløb til uddeling
  b. Beslutning om henlæggelser
  c. Drøftelse af forslag til prismodtager
 4. Underskrivelse af årsregnskab
 5. Fastsættelse af møde næste år
 6. Evt., herunder underskrift af beslutningsprotokol.

f. Annoncering, tidsfrister, formkrav for ansøgning og rapportering

 1. Annoncering
  Danmarks Biblioteker, Legathåndbogen (nuværende tekst bibeholdes, frist ændres), DBs hjemmeside
 2. Annonceringstidspunkt
  Forslag: november, december
 3. Formkrav til ansøgninger (indskrives i annoncering)
  Kort beskrivelse af formål, tidsramme, budget (herunder angivelse af øvrige fondsansøgninger), krav om afrapportering og regnskab senest 6 mdr. efter projektets afslutning
 4. Tidsfrist for ansøgninger
  28. februar

g. Sekretariatets sagsbehandling af ansøgninger
Til hvert bestyrelsesmøde skal der foreligge de indkomne ansøgninger (indscannet og udsendt pr. mail til bestyrelsen).
Sekretariatet laver resume af og indstillinger om ansøgningerne.
Sekretariatet har mandat til forlods at afvise ansøgninger, der falder helt uden for fondens formål.