Fundats, DBs fond

§1
Fondens navn er "Danmarks Biblioteksforenings Fond".
Fonden er oprettet ved sammenlægning pr. 31. december 1988 af følgende legater med tilknytning til Danmarks Biblioteksforening:

  1. "Bibliotekar, frøken Selma Holst’s legat"
  2. "Danmarks Biblioteksforenings Jubilæumsfond af 25. november 1955"
  3. "Bibliotekar Frøken Edith Meyers legat" og
  4. "Paul Welanders legat til Fordel for Folkebibliotekerne"

§2
Fondens hjemsted er Københavns Kommune

§3
Fondens formål er
a. ydelse af støtte til bibliotekarers dygtiggørelse og videreuddannelse i Danmark eller ved studierejser i udlandet. Støtte kan også, men i forholdsvis begrænset omfang, ydes til uddannelse af unge, dygtige biblioteksstuderende.
b. Uddeling af prisbelønninger til institutioner eller enkeltpersoner, der har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats for dansk biblioteksvæsen.

Indtil 1988 har 2. og 3. generations efterkommere, herunder adoptivbørn og plejebørn, efter købmand Holst i Århus, og disses ægtefæller uden hensyn til erhverv fortrinsret til legatportioner à 400 kr. årligt af den del af det til udbetaling disponible overskud, som stammer fra den fra "Bibliotekar, frøken Selma Holst’s legat" inddragne kapital, såfremt de pågældende efter legatbestyrelsens skøn er værdigt trængende og skønnes at ville anvende pengene på forsvarlig måde.
Hr. Gert Strager, søn af fru Henny Strager, skal, så længe han lever, og så længe der efter legatbestyrelsens skøn er grund dertil, modtage en årlig legatportion på 400 kr.
Indenfor disse rammer bestemmer bestyrelsen fordelingen af de til udbetaling disponible midler og størrelsen af de enkelte ydelser, men bestyrelsen bør holde sig for øje, at det under a. nævnte formål er fondens hovedformål.

§4
Fondens egenkapital ved oprettelsen (sammenlægningen af de i §1 nævnte legater) pr. 31. december 1988 udgør kr. 855.178,93, der specificeres således:

  Værdipapirer  
til kursværdi  
Likvide  
midler  
I alt  
Selma Holst’s Legat 644.234,65   46.237,67   690.472,32  
Danmarks Biblioteks-forenings Jubilæums-fond 58.720,30   71.146,48   129.866,78  
Bibliotekar Edith Meyers Legat 11.117,25   12.659,54   23.776,79  
Paul Welanders Legat 9.220,00   1.843,04   11.063,04  
 
  723.292,20   131.886,73   855.178,93  
  ================================================

Kapitalen kan senere forøges ved arv eller gaver, som måtte tilfalde fonden, uden at arveladeren eller giveren har bestemt, at sådanne midler skal anvendes til uddeling. Yderligere forøges kapitalen gennem de beløb, som efter bestyrelsens bestemmelse henlægges til konsolidering.
Om anbringelse af fondens midler gælder §10 i lov af 6. juni 1984 om fonde og visse foreninger og de i henhold hertil af justitsministeriet givne regler.

§5
Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer, nemlig formanden for Danmarks Biblioteksforening, som er fondsbestyrelsens formand, og 4 yderligere medlemmer, som Danmarks Biblioteksforenings hovedbestyrelse udpeger blandt sine medlemmer.
Fondsbestyrelsen udpeges af hovedbestyrelsen i dennes konstituerende møde, der afholdes efter hvert kommunalvalg.
Fondsbestyrelsen er ulønnet, men er berettiget til at antage lønnet hjælp.

§6
Formanden indkalder fondsbestyrelsen til møde mindst en gang årligt og i øvrigt, når han skønner det nødvendigt, eller når det forlanges af et medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer afgørelse om rimelige henlæggelser (dog højst 25%) af fondens årlige overskud til konsolidering og bestemmer, hvorledes uddeling af det resterende overskud skal finde sted inden for de i §3 angivne rammer. Bestyrelsens afgørelser herom kan ikke indbringes for domstolene.
Før bestyrelsen træffer afgørelse om de årlige uddelinger, skal der indhentes ansøgninger gennem opslag i et eller flere blade (f.eks medlemsblade), som bestyrelsen finder egnet hertil. De nærmere regler om bestyrelsens virksomhed fastsættes i en forretningsorden, der vedtages af bestyrelsen selv.

§7
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet udarbejdes efter de regler, der gælder for Danmarks Biblioteksforenings regnskab, og forelægges Foreningens hovedbestyrelse til godkendelse i revideret stand.
Revision foretages af Danmarks Biblioteksforenings revisor.
Det årlige regnskab offentliggøres i Danmarks Biblioteksforenings medlemsblad.

§8
I øvrigt gælder for fonden de regler, som er fastsat i lov af 6. juni 1984 om fonde og visse foreninger.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske Regionstræf– optakt til Kommunalvalg 2025 I efteråret har Danmarks Biblioteksforening planlagt Kulturpolitiske Regionstræf, hvor vi skaber lokale afsæt ...

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm og i ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening