2-års status

Skrevet af

7. april, 2016

Tænketanken er trådt ind i sin anden fase efter de første to aktivitets- og projektår. Her skal bl.a. arbejdes nærmere med den digitale udvikling og den måde, borgerne bruger digitale tilbud og medier på. Andre indsatsområder er: Folkebiblioteket og velfærd, samspil med ci vilsamfundet og nye kompetencer til advocacy-arbejde.

Ny bred konstellation
Bibliotekernes tænketank, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, startede en ny to-årig projektperiode i oktober 2015 i en ny, meget bredere konstellation med over 30 biblioteker, leverandører og de største aktører på biblioteksområdet. Bibliotekarforbundet, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Bibliotekschefforeningen, Danmarks Biblioteksforening og Danmarks Forskningsbiblioteksforening sidder i den ny styregruppe og skal her sætdite retning for viden og debat om Fremtidens Biblioteker. I 2015 har Tænketanken haft fokus på at genetablere en organisering både økonomisk og indholdsmæssigt. Lotte Hviid Dhyrbye er per 1. oktober genansat som leder af Tænketanken i en projektperiode med evaluering af projektet efter det første år.

Herudover har Tænketanken i 2015 haft fokus på igangværende og kommende projekter:

Samfundsøkonomisk værdi
Tænketanken lancerede januar 2015 under Fase I i samarbejde med Copenhagen Economics undersøgelsen Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi. Det første studie af sin art i Danmark og en undersøgelse af, hvilken samfundsøkonomisk værdi folkebiblioteket bidrager med. Undersøgelsen udkom i et oplag på 1500 eks., og gav anledning til omfattende politisk debat om fremtidens biblioteker både lokalt og nationalt. Tænketanken oplevede samtidig stor interesse fra biblioteksvæsenet, andre lande og fagområder omkring impact-studier og library advocay og politisk bevidsthed. Tænketanken deltog, med stor interesse til følge, i IFLA2015 i Cape Town med en poster om undersøgelsen. Siden har Tænketanken med afsæt heri igangsat et europæisk projekt om videndeling og komparativt studie af anvendelsen af impact-studier som led i at styrke fokus på biblioteker, demonstrere værdi, library advocacy og supplere gængse kvantitative og kvalitative metoder. Deltagere: Catalonien, England og Holland samt Kroatien, der kun lige er startet. Projektet støttes af Reading & Writing Foundation, Library 2020, og afsluttes medio 2016.

Undersøgelse: Digitale strategier for fremtiden
Tænketanken har modtaget støtte på ca. 950.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens overbygningspulje til Digitale Strategier for Fremtiden. Målet er at skabe et anvendelsesorienteret vidensgrundlag om borgernes digitale adfærd, efterspørgsel og behov med henblik på omsætning i lokale digitale udviklingsstrategier. Strategier, der kan bidrage til at skabe, udvikle og ikke mindst formidle det digitale bibliotekstilbud, så det svarer til  borgernes faktiske behov og kompetencer i den enkelte lokale kontekst. Projektpartnere er: Centralbibliotekerne, eReolen.dk og DDB, mens en lang række andre aktører inddrages undervejs. Bl.a. inddrages Danmarks Biblioteksforenings Digitale Udvalg og Læringsudvalg.

Tema: Folkebiblioteket og velfærd
Under dette tema planlægges flere aktiviteter i 2016; alle placerer bibliotekerne ind i en bredere innovations- og velfærdspolitisk dagsorden, herunder kultur og sundhed, det sociale område m.m. Tænketanken deltager desuden i, opretter og faciliterer diverse netværk o.l. Behovet og interessen for at styrke ledere og medarbejderes kompetencer inden for bibliotek ’advocay’ er stor – og det gælder på tværs af biblioteksområder. Tænketanken arbejder derfor også i 2016 med projektdesign og finansiering af et meningsdannelseskoncept.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...