Bibliotek & borgerservice

Skrevet af

3. marts, 2014

I DB har vi fortsat fokus på borgerservice og den opgave, som bibliotekerne løser her. Ikke alle er lige begejstrede for koblingen ’bibliotek og borgerservice’, bl.a. har kulturminister
Marianne Jelved i sommeren 2013 peget på, atbibliotekarer ikke skal udstede pas og kørekort, og fra anden side er der stillet spørgsmål ved placeringen af borgerservice som del af bibliotekets fysiske og offentlige rum.

I DB ser vi den relativt nye borgerservice-opgave i naturlig forlængelse af Lov om biblioteker (2000), der bl.a. fastslår, at ’Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt’ (§1.3). DB ønsker samtidig, at borgerserviceopgaven kvalificeres yderligere gennem udvikling af nye kompetencer og gennem diskussion af bibliotekets rolle og opgaver her. Hvor skal snittet lægges, for at man bedst får udnyttet bibliotekets styrker i borgerservicen? Hvordan oplever brugerne
denne service? Og hvordan sikrer vi, at borgerservice ikke som en anden gøgeunge presser fokus væk fra bibliotekets kerneopgaver?

Bibliotekets force i en borgerservicesammenhæng er, som det kom frem i relation til kommunalreformens opgaveomlægning, dets serviceorienterede tilgang, de lange åbningstider og dets placering tættere på borgeren set i forhold til de allerfleste rådhuse. Hvilket også er baggrunden for, at Folkebibliotekerne i Vidensamfundet, Styrelsen for Bibliotek og Mediers rapport fra 2010, peger på biblioteket som partner med f.eks. borgerservice og som nyt bindeled til kommunen. Opgaven indgår tillige i Kulturstyrelsens nye Modelprogram om indretning og tilrettelægning af bibliotekets rum.

Indsats og forbedring
Det er derfor naturligt for DB at indgå i projekter, der udvikler forskellige modeller på området. Ét af projekterne blev i år til et kursus på Syddansk Universitet, “Strategisk udvikling af bibliotek og borgerservice”, som vi skabte i samarbejde med Knudsen Syd, Skanderborg Bibliotek, Bibliotekschefforeningen og Syddansk Universitet. Med netop det formål at styrke kompetencerne i arbejdet med strategisk udvikling af ydelser, organisering og politikker i samspillet mellem bibliotek og borgerservice.

Et andet projekt, ”Hvad skal jeg med kommunen?”, har unge som omdrejningspunkt og arbejder med deres behov og forventninger. Projektet er et samarbejde med biblioteker og borgerservicecentre i Billund, Skanderborg, Stevns, Nordfyn, Kerteminde, Vesthimmerland og Næstved Kommuner, konsulentfirmaet Knudsen Syd og DB og støttes af Kulturstyrelsens Udviklingspulje. I den sammenhæng har man i december på et seminar desuden diskuteret behov for bl.a. ny faglig indsigt i arbejdet omkring særligt digitalt medborgerskab. Et afledt projekt mere er på bedding – en stor konference om emnet og digital dannelse i april 2014. Man kan følge de forskellige projekter på www.db.dk/borgerservice.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...