Bred opbakning og enkelte hip til DB – klip fra årsmødedebatten 2011

Skrevet af

24. oktober, 2012

Udvikling med vægt på videns-, læse- og læringsstedet
I dag har alle kommuner med respekt for sig selv etableret lektiecaféer rundt omkring på bibliotekerne som led i bibliotekernes integrationspotentiale. Tiden er kommet til, at Danmark også får sig et internationalt bibliotek, lød det engageret fra Rubina Afzal, vicebiblioteksleder i Halsnæs Kommune. Hun talte på vegne af BITA, Bibliotekarer i Tværkulturelt Arbejde – en faggruppe under Bibliotekarforbundet. Ligesom i de nordiske nabolande skal Danmark tænke anderledes offensivt og konstruktivt omkring vores etniske mindretal, fremholdt Rubina Afzal. Her ligger store ressourcer, som Danmark skal aktivere og trække langt mere bevidst på i forhold til at styrke landets konkurrenceevne i lighed med de nordiske nabolande. BITA, der i første omgang forgæves har søgt at få kulturministerens støtte, opfordrede Danmarks Biblioteksforening, som landets bibliotekspolitiske organ, til at bakke op om sagen. Og efterfølgende inviterede Vagn Ytte Larsen gruppens repræsentanter til et møde med DBs formandskab og direktør.

Kan man forestille sig en undervisningsminister, der ikke møder op, når der tales om skoler o.lign. Det troede Sine Heltberg (A), Frederiksberg byråd, ikke. Hun efterlyste kulturministeren og undrede sig kraftigt over, at Per Stig Møller på andet år i træk fravalgte muligheden for at snakke biblioteker og biblioteksudvikling med landets kommunalpolitikere og biblioteksfolk på landets vigtigste biblioteksmøde. Sine Heltberg fandt det stærkt bekymrende, at vi i dag for første gang har en unge-generation med lavere uddannelsesniveau end deres forældre. Her skal sættes ind på alle læringsfronter, herunder på biblioteket som sted for uformel og livslang læring. Heltberg slog desuden et kraftigt slag for en indsats om børns læselyst og bibliotekernes opgave med at understøtte læsning for børn, allerede fra de er helt små gennem kontakt med forældrene bl.a. gennem læseinitiativer. Bibliotekerne har en aktiv rolle lokalt og rigtigt grebet an, har bibliotekerne som lokal krumtap i vidensamfundet, utrolig meget at bidrage med, mente Sine Heltberg. DBs formand Vagn Ytte Larsen var enig i Sine Heltbergs synspunkter.

Ytringsfrihed kan ikke gradbøjes
DB skal ikke støtte opfordringer til drab på danske soldater, som netop kæmper for ytringsfriheden. Jeppe Jakobsen (O), Kalundborg byråd, tog som bror til en soldat i Afghanistan herefter stærkt oprørt i to indlæg afstand fra DBs støtte til Det Kongelige Biblioteks beslutning om udlån af mødelokale til den kontroversielle forening Hizb-ut-Tahrir.

Vi er og bliver ikke enige, konstaterede Vagn Ytte Larsen i sine replikker til Jeppe Jakobsen. Han påpegede, at DB på ingen måde støtter Hizb-ut-Tharir. Dét, DB støttede og støtter, er, at et bibliotek – her Det Kgl. Bibliotek – låner mødelokale ud til en lovlig dansk forening. Vi har ytringsfrihed her, og ytringsfrihed kan ikke gradbøjes, fastslog Vagn Ytte Larsen med salens opbakning, og det betyder, at vi hver især kan have vores sandheder, men så længe en forening og dens aktiviteter ikke er dømt ulovlig af myndighederne, tilkommer det ikke biblioteket at begynde at dømme om dens aktiviteter.

Efter min mening er det overhovedet ikke bibliotekernes opgave at vurdere Hizb-ut-Tahrir. Og så længe foreningen er godkendt i Danmark, kan den ikke afvises, sagde Lone Loklindt (B), Frederiksberg byråd. Hun takkede for et flot arrangement, men opfordrede til, at man fremover ikke bruger onsdagen til repræsentantskabsmødets godkendelse af regnskab mv. Hun fandt ikke kulturministerens fravær på årsmødet det værste. Det værste var Per Stig Møllers fravær i biblioteksdebatten om bl.a. den digitale udvikling og bibliotekernes opgaver her. Her er det vigtigt, at DB er med til at sikre, at Danmark ikke får et A og et B-hold, fastslog hun.

Stop besparelserne, digitalt fokus og ny foreningsudvikling
Der var på årsmødet flere indlæg om foreningens fremtidige struktur og forslaget om øget samarbejde mellem biblioteksforeningerne. Men ikke mindst var der en række kommentarer til formandens understregning af, at vidensamfundets krumtap er biblioteket, og at et øget digitalt fokus derfor er helt nødvendigt samt til hans opfordring til, at de kommunale nedskæringer nu må stoppe. Der var dog også et enkelt hip her og der til ting, som man savnede i beretningen eller i DBs arbejde.

Flot arrangement, dejligt at se at der rundt omkring i landet er så mange, som er optaget af biblioteket. Biblioteket er sammen med folkeskolen, de to institutioner vi har tilbage, som vi alle er fælles om. Det mente Marc Perera Christensen (C), Aarhus byråd. Han var enig i, at der var behov for en tilnærmelse til og dialog om yderligere samarbejde med KSBF (Kommunernes Skolebiblioteksforening). I sit indlæg kom han bl.a. ind på tre kommuneudmeldinger, DB har haft, og efterlyste en kommentar fra formanden i den sammenhæng.

Steen B. Andersen (A), ligeledes Aarhus byråd, takkede for en visionær beretning og understregede i forbindelse med Danskernes Digitale Bibliotek – og som formand for DBs nye Digitale Udvalg – betydningen af DB som et forum for både politikere og fagfolk netop i forhold til den digitale udvikling. Her kan vi ikke klare os med KL alene, sagde han. Med hensyn til DBs fremtid og den kommende debat om strukturen, så fandt han den lokale forankring afgørende vigtig, og kunne som formand for region Midtjylland fortælle om god interesse. 

Liselotte Hillestrøm (A), formand for KSBF (Kommunernes Sko-lebiblioteksforening) og medlem af Hedensted byråd, kvitterede for invitationen til et udvidet samarbejde mellem KSBF og DB. Hun glædede sig at se på, hvordan man kunne rykke tættere sammen. Hun opfordrede derudover de tilstedeværende kommunalpolitikere til at give deres skolepolitikere en opsang om også at huske på deres skolebiblioteker.

Jørn Rye Rasmussen (F), Silkeborg byråd, præciserede betydningen af debatten og drøftelserne om den digitale udvikling og Danskernes Digitale Bibliotek. Der skal mere opmærksomhed på, hvordan vi fordeler udgifterne til den udvikling. De skal ikke kun ligge hos kommunerne og ikke bare støttes via bloktilskuddet, advarede han og opfordrede til at få KL langt mere aktivt ind i processen. Det er svært at få de store DB-regioner til at hænge sammen, fandt han i relation til den kommende debat om organiseringen. Og tilføjede smilende: “at de fem regionale foreninger måske skulle overveje at have flere aktiviteter og mindre formuer”.

Mogens Vestergaard, formand for BCF (Bibliotekschefforeningen) og chef for Roskilde Bibliotek, takkede for beretningen og godt samarbejde mellem de to foreninger. Ligesom DB støtter BCF helt og fuldt op om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), men han savnede, at DB gik mere til biddet. DDB er ganske vist en overordentlig væsentlig brik i fremtidens biblioteksservice, men DDB og det lokale fysiske bibliotek går hånd-i-hånd, pointerede han. Han opfordrede derfor kraftigt DB og de tilstedeværende politikere til at komme ind i kampen og kæmpe den både lokalt og centralt. Bibliotekets opgave er at gøre Danmark klogere, og det er ikke gratis, fastslog han.

Bibliotekerne er et fantastisk investeringsobjekt, fremholdt Lars Bornæs, chef for Silkeborg Bibliotek. Også han kom med en opfordring til forsamlingen. Han ønskede et opgør med den automattænkning og rundbarbering, der har betydet, at ca. 78% af bibliotekerne igen har måttet holde for økonomisk. Vel at mærke samtidig med at 3 ud af 4 borgere bruger biblioteket. Der er et totalt fravær af biblioteksindsats i ghettostrategien. “I må som biblioteks- og kulturpolitikere slå i bordet. Det er jo jer, der kan sige: Ingen ghettopolitik uden folkebiblioteker”, lød det blandt andet.

Hanne Pigonska (V), 1. næstformand i DB og medlem af Odsherred byråd, takkede for den fyldige beretning og slog et slag for Danskernes Digitale Bibliotek, hvor DB skal turde noget mere. Og vi skal bare være klar over, det er noget som kommunerne skal betale, ikke regeringen. Der bliver ikke bliver lagt på her, mente hun. Med hensyn til nyudvikling af bibliotekerne og DB, så hun frem til den nye Tour-Danmark og til at komme ud og få diskussionerne i kommunerne.

Kirsten Boelt, 2. næstformand i DB og leder af Aalborg Bibliotekernes publikumsafdelinger, var også glad for beretningen og i øvrigt for et godt Gruppe B-møde (se s. 26) . Her havde man bl.a. drøftet e-bogen, som virkelig står og banker på døren samt de barrierer, der er for at give adgang til den i lighed med den trykte bog. Der skal simpelthen laves økonomiske aftaler nu på det område, det kan ikke vente, fastslog hun. Noget andet, som B-mødet havde drøftet, var strukturen, som det er helt nødvendigt, at vi nu får set på, understregede 2. næstformanden.

Jeg tillod mig sidste år at kritisere dig for ikke at være på Facebook, sagde Henrik Vestergaard (V), Aarhus byråd, henvendt til formanden, som han denne gang roste for forslaget om et nærmere samarbejde med Kommunernes Skolebiblioteksforening, som han fandt helt oplagt. DB skal i forbindelse med strukturdebatten i det hele taget have et serviceeftersyn. Og så skal vi tale værdier frem for omkostninger i biblioteksdebatten, opfordrede han.

Formandens opsamling
I sin kommentar til sagen om de tre kommuneudmeldelser mindede DBs formand Vagn Ytte Larsen (A) om, at DB ved udgangen af 2010 havde 88 kommunemedlemmer, hvilket er godt og et resultat af den politik og gebyrnedsættelse på 10%, som DB vedtog ved kommunalreformen. “DB skal dog helt klart interessere sig for at blive endnu bedre for medlemmerne, og det vil vi hente input til på den nye Tour-Danmark i vores møder med dem der”, oplyste formanden.

Vagn Ytte Larsen var meget glad for den meget intense debat og takkede varmt for de mange engagerede indlæg, og for den brede opbakning til bibliotekerne og bibliotekssagen som sådan. Ikke mindst for opbakning til DBs videre arbejde generelt, men tillige specifikt når det gælder indsatsen på det digitale område og naturligvis også i forhold til DBs egen organisation.

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...