Høringssvar vedr. Lovforslag om digital selvbetjening

Skrevet af

16. januar, 2013

Digitaliseringsstyrelsen

Høringssvar:
Lovforslag om digital selvbetjening

Danmarks Biblioteksforening (DB) takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslaget.

Danmarks Biblioteksforening vil i den sammenhæng i forbindelse med Implementering og Hjælp og vejledning understrege vigtigheden af aktivt at medtænke folkebibliotekerne. Både i processen op til 2015 men også herefter. Nemlig i forhold til de borgere, der enten finder digital selvbetjening vanskelig henholdsvis uoverkommelig. Eller som ikke har adgang til IT i hjemmet eller på anden vis.

Bibliotekernes rolle som formidler af IT-kendskab er klart voksende, ligeså vel som deres rolle og opgave som sted for adgang til offentlig information og vejledning.

  •  Generelt bidrager bibliotekerne allerede nu med gennemførelsen af digitaliseringsstrategien med målrettede læringstilbud indenfor området til både brugere og personale.
  • Bibliotekerne kan sikre, at visionen om digitaliseringen af det offentlige Danmark bliver realiseret gennem massiv læringsindsats målrettet de IT svage borgere, hvis de fornødne midler til undervisning er til stede.
  • Bibliotekerne spiller en aktiv rolle som den fælles lokale indgang til den offentlige sektor, når stadig flere løsninger bliver digitale. Både i forhold til den vejledningsopgave, der vil være i kommunerne i forhold aftalen om Objektiv Sagsbehandling, samt i at gøre borgerne selvhjulpne i forhold til den digitale selvbetjening.

Det skal være lettere at være borger – forudsætningen
Målsætningen er, at man skal kunne betjene sig selv på tidspunkter, der passer én ved at kunne sende sikker post fra sin dokumentboks og undgå ventetider på f.eks. telefonen, på rådhuset m.v.

Forudsætningen for, at det skal lykkes kræver, at borgerne har de fornødne IT-kompetencer, når de nye selvbetjeningsløsninger tages i brug. Der er flere målgrupper.
Dels er mange fortsat IT-fremmede. Dels er mange af de borgere, som flittigt bruger IT-systemer og er øvede i dem, ofte alligevel mangler IT-færdigheder, så snart de bevæger sig udenfor deres normale felt eller arbejdsområde.

Bibliotekerne nyder stor tillid blandt borgerne, bibliotekernes medarbejdere har viden om selvbetjening og kan introducere borgeren til stadigt mere omfattende offentlige digitale verden, og bibliotekerne har lang åbningstid og de findes i alle kommuner, de fleste steder
med decentrale afdelinger.

Andre forhold taler ligeledes for en øget inddragelse af bibliotekerne i bestræbelserne.

Partnerskab mellem det offentlige og biblioteket er blevet udvidet. Flere folkebiblioteker
indgår i den lokale kommunes kanalstrategi og 53 af 98 biblioteker varetager i 2011 borgerservice på en eller anden måde for kommunen. Tendensen med at integrere borgerservice i det enkelte biblioteks hverdag og service er tilsyneladende fortsat voksende.

De seneste år har der desuden været fokus på idéen med uformel læring i biblioteksregi som led i bibliotekernes folkeoplysende virksomhed. Borgerne benytter gerne disse tilbud og folkebibliotekerne har således i 2011 gennemført mere end 1.800 IT-kurser. Kurser f.eks. i at bruge NemID og digital borgerservice, seniorsurf-aktiviteter og lignende.

Begge initiativer afspejler bibliotekernes rolle som det demokratiske videns- og mødested,
åbne for alle. Bibliotekerne bør derfor som sagt tænkes aktivt ind i bestræbelserne på 1) at udbrede kendskabet til digital selvbetjening og 2) som stedet for hjælp til de borgere, der efter 2015 ikke selv har IT-adgang.

En sådan udvikling ligger i klar forlængelse af Lov om biblioteksvirksomheds § 3 ”Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.” Og er i tråd med lovens påbud om bl.a. at ”fremme oplysning og uddannelse” ved at stille trykte og elektroniske informationsressourcer til rådighed.

Danmarks Biblioteksforening opfordrer derfor varmt til at satse på øget inddragelse af folkebibliotekerne i arbejdet omkring digital selvbetjening.

Biblioteksforeningen står gerne til rådighed for mere konkrete drøftelser af hvordan det lader sig gøre.

 

Venlig hilsen
 

Hellen Niegaard
kst. direktør

/for direktør Michel Steen-Hansen
Danmarks Biblioteksforening

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...