Integrationsindsatser 2018

Skrevet af

3. maj, 2018

I regeringens ghettoplan "Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030", offentliggjort den 1. marts 2018, listes 22 initiativer. Listen medtænker desværre ikke folkebibliotekerne, som allerede er meget aktive på integrationsområdet.

Bibliotekerne og integrationen
De danske folkebiblioteker har igennem en årrække engageret sig i den lokale integrationsopgave. Flygtninge, indvandrere, 2-sprogede familier og andre, som kan have behov for en hjælpende hånd for at blive en bedre integreret del af det danske samfund har i dag, over stort set hele landet, mulighed for at få hjælp på det lokale folkebibliotek.

Danmarks Biblioteksforening påbegyndte i marts 2018 indsamling af eksempler på de mangeartede projegter, arrangementer og andre integrationsfremmende indsatser, som biblioteker over hele landet i disse år udfører.

Til ministeren
Eksemplerne er den 2. maj 2018 blevet sendt til kulturminister Mette Bock (I) med opfordring til at medtage disse i det overordnede billede af den aktuelle nationale indsats og som inspiration til fremadrettet mere aktivt at medtænke folkebibliotekerne i en national integrationsindsats.

Onsdag den 16. maj talte formand Steen Bording Andersen med Kulturminister Mette Bock om bibliotekernes rolle i integrationsindsatsen og mulige rolle i regeringens ghettoplan.

Aktuelle eksempler
Flere initiativer benyttes bredt over hele landet, mens andre er helt lokale, typisk initieret på baggrund af bibliotekets lokale kendskab til relevante indsatsområder. eksempler på aktiviteter, som ses på mange biblioteker landet over er f.eks.:

 • Sprogcafeer
  Er et mødested for alle der har lyst til at møde andre mennesker og blive bedre til at forstå og tale dansk. Eksempel.
   
 • Bogstart
  Mange biblioteker har valgt, tilpasset lokale forhold, at videreføre de gode ideer fra Kulturministerets Bogstartprogram, som gik ud på at give mindre børn i udsatte boligområder gode oplevelser med bøger.

Statsbiblioteket (nu Det Kgl. Bibliotek) lavede tilbage i 2016 en lignende indsamling af bibliotekernes erfaringer og indsatser på integrationsområdet. Download rapporten.


Danmarks Biblioteksforening har foreløbigt modtaget
28 kommuners aktuelle integrationsfremmde aktiviteter og indsatsområder
Opdateret 9. maj 2018

ASSENS

Arabisk for børn
AssensBibliotekerne faciliterer undervisning i arabisk sprog og kalligrafi for børn. De frivillige syrer står selv for tilrettelæggelse og undervisning i to af AssensBibliotekernes afdelinger

Fortælleteater – ”Kejserens nye klæder”
Åbent fortælleteater. De fremmødte børn lavede selv rekvisitter og agerede til oplæsningen på dansk. Skuespillet blev fremført for forældre og andre gæster i det åbne bibliotek. Lokale Røde Kors ildsjæle gik til hånde

Eventyrtime på arabisk
Dialogisk oplæsning af ”Kejserens nye klæder” på arabisk. Arrangementet fandt sted på kommunens mindste bibliotek i Haarby. Syrisk praktikant stod for oplæsningen og den lokale Røde Kors afdeling har hjulpet til med det praktiske

Mødregrupper på biblioteket
Besøg af syriske og eritreiske mødre på biblioteket i samarbejde med den kommunale sundhedspleje. Fokus på tidlig sproglig opmærksomhed, motorikkens betydning for sprogtilegnelsen og etableringen af en relation til en bibliotekar

Sommer-tirsdage på biblioteket
Tilbud om gratis aktiviteter og workshops i sommerferien for alle børnefamilier i kommunen. Ved at bruge vores kontakter har vi kunnet tiltrække de nytilkomne flygtningefamilier og bane vejen for spontane kulturelle møder imellem børn og forældre, både ny- og gammeldanskere. Inddragelse af lokale unge som aktører og rollemodeller

Børneteater og workshop
Vi havde besøg af forestillingen ”To Be” som handler om menneskerettigheder. Efterfølgende var der mulighed for at udtrykke sig kreativt i forhold til temaet.
Efterfølgende skabte dagen grobund for nye venskaber imellem nytilkomne og borgere med dansk oprindelse.
https://www.facebook.com/assensbibliotekerne.assens/photos/pcb.1818536851498810/1818529564832872/?type=3&theater

Når kulturer mødes under paraplyen
Kulturmøde med fokus på mad og musik.
https://www.fyens.dk/modules/mobile/article?articleid=3176727

 

BORNHOLM
Bornholm har taget kontakt til øens største boligforening, som er i gang med et boligsocialt projekt der skal fremme trivsel og fællesskab/sociale relationer ved bl.a. at bruge kulturelle initiativer. Vi agter at lave et projekt med guidet fælleslæsning for beboerne, som i høj grad er ikke-brugere af de nuværende bibliotekstilbud.

 

BRØNDBY
Bogdepoter for både børn og voksne på Rumænsk –Urdu – Arabisk – Tyrkisk – Persisk. Herudover materialebestillinger på andre sprog end dansk fra andre biblioteker. Vi tilbyder udenlandske aviser og tidsskrifter på læsesal.

Indkøb af sprogkurser samt letlæste bøger på dansk.
Fokus på formidlingen ved særlige gruppers behov for hjælp til litteratursøgning, It-hjælp og borgerservicebetjening.

Sprogcafé
Et mødested for alle der har lyst til at møde andre mennesker og blive bedre til at forstå og tale dansk. Der spilles bl.a. billedlotteri – ses på billeder i fks. aviser, bøger og blade.

Det 3. mødested
Mødested for studerende og for grupper til socialt samvær, benyttes i særlig grad af folk med anden etnisk herkomst. Husene låner lokaler til mange forskellige former for samvær bl.a. til etniske foreninger og fejringer af andre landes nationaldage.

Lokaler til lektiecaféer.

 

FREDENSBORG

Projekt Sprogambassadørerne
Projektets formål er at støtte op om den tidlige sprogstimulering af 0-3 årige børn i udsatte boligområder ved at etablere et korps af frivillige, der skal medvirke til at udbrede viden om, hvorfor sprogstimulering er vigtigt, og hvad man kan gøre for at sprogstimulere småbørn. Fokusområdet er lavindkomstområder i Nivå. Projektet har to primære indsatsområder: Uddannelse og etablering af et korps af frivillige sprogambassadører og Etablering af sprogmiljø på Nivå Bibliotek, som støtter op om den tidlige sprogstimulering.
http://www.projektbank.dk/sprogambassadorer-nye-veje-en-tidlig-indsats

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/kulturudvalget/2017/september/12–september-2017–referat/107

http://www.sprogklar.dk/sprogambassadrer-i-fredensborg/

Sproggaven
Fredensborg Kommune er i gang med en stor indsats omkring sprogindsats i alle kommunens institutioner, hvor der systematisk arbejdes med en tidlig pædagogisk sprogindsats. Biblioteket bakker op omkring denne indsats ved at lave eventyrtimer for børnehaverne med udgangspunkt i den bogkanon, der arbejdes med i projektet.
https://www.fredensborg.dk/borger/boern/sproggaven

Eksempel på en eventyrtime
https://www.fredensborgbibliotekerne.dk/arrangementer/boern-foraeldre/eventyrtime-om-pippi-langstroempe

Læseklub for etniske kvinder
Klub for etniske kvinder, hvor de mødes med en frivillig, læser en tekst og snakker sammen om den på dansk.
https://www.fredensborgbibliotekerne.dk/laeseklub-etniske-kvinder

 

FREDERICIA
Fredericia Bibliotek har gennem de seneste 10 år haft et stort engagement i vores sociale boligområder og har et tæt samarbejde med boligforeningernes sociale helhedsplaner. Qua dette arbejde har vi haft mange integrationsindsatser gennem årene. Men hvis vi skal holde os til det seneste år, og det som løber nu:

1.    Vejledningsbutik
Biblioteksmedarbejder har fast ugentlig træffetid under ovenstående overskrift i Medborgerhuset i Korskær (med på ghettolisten). Tilbuddet består i hjælp med almindelige udfordringer som borger. Forståelse og oversættelse af breve fra det offentlige. Hjælp til at finde det rigtige sted i det offentlige for at få hjælp. Det er ikke socialrådgiveropgaver, der løses – det har vi ikke kompetencerne til, men det er en første hjælp som en slags borger til borger hjælp og hjælp til at komme videre i systemet. Der bliver også ofte foretaget en opringning på borgernes vegne. Der er stor søgning til tilbuddet. Det handler om tillid og kontinuitet hos den pågældende medarbejder

2.    Bogstart
Efter ophøret af det centrale bogstart-projekt, valgte vi at sætte det i drift i en lidt mindre skala. Så vi besøger 1 gang nye forældre i Korskær-området med boggaver, øvrigt materiale og snak om vigtigheden af at læse for og med sit barn

3.    Samarbejde med Integrationsnet (som har opgaven med danskundervisning her i Kommunen)
Næsten alle grupper af elever på sprogkurserne kommer på guidet rundtur på biblioteket. Der fortælles om bibliotekets generelle tilbud, men også om Verdensbiblioteket og andre specifikke tilbud til to-sprogede

4.    Lektiecafe i Korskær (har kørt i mange år med frivillige arbejdskraft)

5.    Sprogcafe
Samtaler om hverdagsting for at træne det danske sprog. Måtte dog lukke på grund af få lille søgning. Hvad ellers mange frivillige

 

FREDERIKSHAVN
I Frederikshavn kommune er biblioteket en del af kommunens integrationsplan. Der er således 3 helt konkrete bibliotekstilbud, som er en del af integrationsplanen, det drejer sig om

•    Sprogcafe på biblioteket. Et tilbud til alle, der har lyst til at møde nye mennesker og tale sammen PÅ DANSK om livet og dagligdagen en time, en gang om ugen. Tanken er at indholdet og samtalerne varier. Der kan spilles billedlotteri, kigges i og snakkes ud fra atlas, læse den lokale ugeavis m.v. Formålet er selvfølgelig at understøtte integrationen og at brugerne bliver bedre til dansk, men der er ikke tale om formel undervisning. Tilbuddet er i øvrigt en rigtig stor succes med deltagelse af mange nydanskere og etniske dansker, som møder op som frivillige kulturvenner.
http://www.skagensavis.dk/2017/08/28/hyggesnak-over-roed-hvide-duge.html

•    Bogdepoter biblioteket sørger for hele tiden at have sprogdepoter på de 3-5 sprog, som der er flest fremmede nationaliteter af i Frederikshavn

•    Samarbejde med sprogskolen Alle elever på sprogskolen kommer på biblioteket til Bib-intro (rundvisning og orientering om bibliotekets tilbud m.v.).

 

FREDERIKSVÆRK
De seneste par år har biblioteket i Frederiksværk stået for en ugentlig Videnscafé for flygtninge og indbyggere med anden baggrund end dansk, i samarbejde med kommunens integrationskonsulenter og frivillige.
I Videnscaféen kan man få hjælp til at begå sig i forhold til det offentlige Danmark og hjælp til fx jobansøgninger. De frivillige er med for at støtte op og sørge at hjælpe den enkelte med fx at forstå breve fra offentlige myndigheder, opdatere cv på jobbaser og træne det danske sprog. Videnscaféen er meget populær og velbesøgt.

 

FAABORG-MIDTFYN
1. Aktiv deltagelse i Integrationsråd i Faaborg-Midtfyn Kommune
2. Ad hoc praktik forløb for flygtninge på bibliotekerne
3. SamtaleCafé på et af bibliotekerne i samarbejde med foreninger
4. Fortælle-arrangement for børn – H.C. Andersen på arabisk

 

GREVE
•    Sprogkufferten
Samarbejde med børneinstitutioner i greve Kommune. Vi leverer kufferten og formidling af indhold til de mindste børn, mhp på en assimilationskultur – brug bøger og legetøj på en lærende måde, som en del af den danske kultur. Assimilationsprincippet aktiveres, da integrationen peger på alle (uanset hudfarve eller religion), men de ressourcesvage har mulighed for at ”kigge over skulderen”/assimilere dansk kultur.

•    Opdragende vagtsystem med ansvar – for alle!
Samarbejde med lokalt vagtselskab som runderer på biblioteket. I stedet for at ”unge uvorne indvandrere” bare smides ud, er der en koordineret indsats, når de laver ballade. Vagterne kender navnene på de unge. Biblioteket rapporterer. Politi, skole og gadeteam orienteret. Politi opsøger familie (selv, når vi kun taler om uro). De unge kommer til opdragende samtale på biblioteket, hvor der føres dialog om dansk kultur, normer og værdier. Systemet virker kun, når respekten er gensidig. Når løsninger findes gennem dialog og ikke karantæner. Når enhver handling har konsekvenser.

•    Greve Nord og Biblioteket
Greve Nord projektet dækker over et boligsocialt projekt med indsats i 3 udsatte boligområder, hvoraf den ene tidligere var på ghettolisten. Biblioteket har fast løbende samarbejde med en koordinerende og faciliterende andel i projektet. Det munder ud i mange former for aktiviteter såsom bydelsmødre og den årlige kulturfest på biblioteket hvor man mødes i et fællesskab med mad, musik og dans.

•    BCI materialer
BiblioteksCenter for Integration leverer sprogmaterialer som biblioteket præsenterer og formidler. Materialerne danner integrationsbro mellem interesser på egne sprog og dansk kultur. En stor del af materialer er af vestlig kulturel oprindelse, men altså ofte på et ikke-vestlig kultur sprog

 

HORSENS
Bogstart
Deltog i hele forløbet: Hjemmebesøg i udsatte områder med små børn 3 besøg ½ år, 1 år + i institutionen som 3-årig, på biblioteket ved 1½ efter boggave – overtog restlager, som vi bruger i efterfølgende projekter.

Sprogrigt Miljø
Projekt for 60 dagplejere i Horsens midtby med fokus på sprogudvikling, hvor 2-sprogede børn indgår på lige vilkår med andre børn.

Familieiværksættere
Forældregrupper af 1. gangs forældre, som tilbydes et forløb, hvor biblioteket giver fagligt input vedr. børn, sprog og læsning ved et af møderne.  2-sprogede familier indgår på lige vilkår med andre familier.

Boggave til alle 2-årige i Horsens Kommune

Rum og computerspil til 2-sprogede drenge – uformelt

Projekt
Potentialet i mangfoldigheden
Spor 1: Oplæsning i overskudscafé i samarbejde med Bo Trivsel Horsens i udsatte områder og med inddragelse af frivillige. Mange 2-sprogede børn og forældre, men også andre.
Spor 2: Kulturlørdage, hvor newcomers møder danskere i samtale om et bestemt tema 8 lørdage – sidste gang i april 2018.

Projekt
Verdensbiblioteket
– hvor vi deltager sammen med en række andre biblioteker. Det er ikke i gang endnu, men der er bevilget mange penge til det samlet set.

Sprogskolen
Samarbejde om rundvisninger, hvor bibliotekets tilbud præsenteres for 2-sprogede voksne + lærere.

Materialesamling til alle aldersgrupper på mange integrationssprog inkl. vejledning i oplæsning – har netop indkøbt bøger med ens tekst, men på forskellige sprog til brug i børnehavernes integrationsindsats.

 

HJØRRING
Sprogcafe
Hver onsdag mødes flygtninge og andre newcomers med danske frivillige til en times hyggesnak på dansk over en kop kaffe eller the. Det foregår på Hjørring Bibliotek og er for alle voksne, som har lyst til at møde nye mennesker og tale sammen på dansk. Læs mere her
 
Asylansøgere som praktikanter og ambassadører
I samarbejde med lokale asylcentre har biblioteket haft asylansøgere i praktik, som har hjulpet med forefaldende arbejde, bl.a. i forbindelse med Sprogcafeen.  De var samtidig en slags ambassadører, som videreformidlede bibliotekets tilbud og regler til de øvrige beboere på deres asylcenter.
 
Introduktionsbesøg på biblioteket
Alle asylcentre har stående tilbud om at komme på besøg med nye asylansøgere, for at de kan få en præsentation af biblioteket. Hos nyankomne asylansøgere er det bibliotekets computere og det trådløse net, som trækker mest. Senere efterspørges også undervisningsmateriale til kørekort og til dansk sprog samt begynderlæsningsbøger.
 
Samarbejde med sprogskole
Biblioteket har støttet undervisningen på sprogskolerne i dansk kultur med biblioteksorienteringer og materialer. Vi har lavet temapakker til underviserne om f.eks. nordisk mytologi, andelsbevægelsen og demokrati. En Sprogskole er, som en del af undervisningen, kommet med deres elever hver 3. uge.   
 
Samarbejde med modtageklasser
Biblioteket har været på skoleskemaet på modtageklasserne på Vrå skole, hvor børnene afsluttede skoledagen tirsdag eftermiddag med en time på biblioteket. Biblioteket har til lærerne skaffet pædagogfaglige materialer, f.eks. om arbejdet med flygtningefamilier
 
Samarbejde med frivillige foreninger og lignende
Der har, udover sprogcafeen på Hjørring Bibliotek, været sprogcafeer rundt omkring i kommunen på sognegårde og i forsamlingshuse drevet af frivillige. Dem har vi hjulpet med materialer, i det omfang de har ønsket det. Vi fremskaffer f.eks. informationsfoldere fra det offentlige på diverse sprog.

 

KERTEMINDE
Kerteminde Bibliotekerne yder ingen direkte integrationsindsats i biblioteks regi. Kerteminde Bibliotekerne lægger lokaler til foreningen LINKS (Lettelse af Integration af Nydanskere i Kerteminde-området) lektiehjælp
http://www.link-kerteminde.dk

 

KOLDING
Velkomstdag i Legeparken
Vi deltog i kommunens velkomstdag for nye flygtninge i Legeparken d. 16/9-17. Bibliotekets formål med dagen var blandt andet at gøre målgruppen bevidste om de muligheder biblioteket rummer. Vi havde en stand med brochurer over vores tilbud samt en meget populær fiskedam, hvor børn kunne fiske sig frem til informationer om biblioteket. Det gav anledning til gode snakke med både børn og deres forældre.
 
Borgerne Bestemmer
Kvarterhuset stod for et af vinderprojekterne fra Borgerne Bestemmer. Målet var at knytte Sydvestkvarteret tættere sammen med biblioteket. Under en af Kvarterhusets månedlige fællesspisninger, gik projektpengene til troldeteater for børn. Bibliotekspersonale var tilstede for at skabe relationer/kontakt med beboerne. Troldeteatret trak en rød tråd til børnebibliotekets nuværende  troldetema.
 
Markedsdage i Munkevænget
Vi deltager hvert år i den lokale markedsdag i Munkevænget, hvor vi laver konkurrencer, fortæller om biblioteket og uddeler PR-materiale. Vi var optagede i flere timer, hvor ungerne flokkes omkring os og de fine bøger, som de kunne vinde i præmier

Fire år med Bogstart 2013-2016
I alt 400 hjemmebesøg hos familier til snak om sprogstimulering i Skovparken /Munkevænget og aflevering af bogposer til 6- og 12- måneder gamle børn. Desuden besøg med sang og højtlæsning og aflevering af knap 300 bogkufferter til 3-års børn i de omkringliggende institutioner.

Kaffe og kagedag i Skovparken d. 19.08.17
Årsagen til, at vi deltog i Kaffe Kage dagen, var at Bogstart sluttede i december 2016. Dagen er en Beboerfest med flere eksterne samarbejdspartnere og vi mødtes med alle de andre frivillige og medarbejderne og skabte gode netværk. Vi havde en Knæk Kode konkurrence med troldespørgsmål for børn i alderen 6-10 år, hvor børnene skulle svare rigtigt på fem spørgsmål – for at kunne få en præmie.
 
Deltagelse i Leg med sprog 2015  
Festlige markedsdage med sjove sprogaktiviteter i 3 udsatte boligområder. Projekt under ledelse af Byliv Kolding i samarbejde med PPR, Sundhedsplejen og institutioner m.m.

Plaster Faster
Institutionerne i de udsatte boligområder har fået særlig invitation til at deltage i Plaster Faster- tilbuddet, hvor børnene kommer på besøg på biblioteket, får læst højt, synger og rimer. Alle børn har fået eksemplar af bogen Plasterpigen hjem. (Også én af restbøgerne fra projekt Bogstart)

 

KØGE
Et bord er et bord
KøgeBibliotekerne købte Anders Bonnesen værk ’Et bord er et bord’ med støtte fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst samt Køge kommunes børne- og ungekulturpulje. Kunstværket bringes i spil i forhold til integrationsindsatsen, i tæt samarbejde med undervisere fra Sprogcenter for dansk og Integration/Køge. Der er udarbejdet et sprogstøttende læringsprogram for nyankomne flygtninge og indvandrere, hvor fokus er mødet med kunst og snak om sproglæring og dets betydning.
 
Køge unge Arkæologer
Pilotprojekt i samarbejde med Helhedsplanen Køge og Arkæologikontoret/Museum Sydøstdanmark. Projektet formål er at indvi unge drenge i alderen 13 – 17 fra boligområdet Hastrupparken i dansk byhistorie og kulturarv. Udover at lære om arkæologi som videnskab skal der også laves feltarbejde med metaldetektorer på godkendte matrikler.
http://helhedsplanen.dk/ungearkaeologer-i-koege/

Nethood
For at få alle med på digitaliseringsbølgen rykkede biblioteket ud for at undervise Ellemarkens beboere, herunder især kvinder med anden etnisk baggrund, i informationssøgning, IT, borger.dk m.m. Nethood var et samarbejdsprojekt med Sund Zone, et sundhedsfremmende og trivselsskabende projekt med Køge Kommunes almennyttige boligområde – Ellemarken – som arena. Projektet har været funderet på empowerment.
 
Kulturklub
KøgeBibliotekerne inviterede lokale kulturformidlende institutioner til dialog om, hvordan man som institution kan udvikle tilbud til unge af anden etnisk herkomst. Dialogmødet resulterede i et kulturprogram. Kulturprogrammet bidrog til at sikre de unges ejerskab til egen by og alment kendskab til byens historie og kultur.
 
Bogstart
KøgeBibliotekerne har som en række andre biblioteker udbredt sprogstimulering til småbørnsfamilier i udsatte boligområder.
Bogstart gik ud på, at bogstartsformidlerne uddelte alderssvarende bogpakker til familierne, mens barnet var henholdsvis ½ år og 1 år. Når barnet var 1 ½ år kunne familierne afhente en bogpakke på biblioteket. Desuden modtog børn på tre år en bogkuffert i børnehaven.

 

NORDDJURS
Nydanskernetværk
Biblioteket samarbejder med lokale frivillige om et tilbud til kommunens nydanskere, hvor der tilbydes hjælp til læsning og oversættelse af f.eks. dokumenter fra det offentlige samt andre praktiske gøremål.
 
Sproghjælp
Biblioteket har i samarbejde med lokale friville kørt en lektiehjælpscafé for nydanskere.

Depot med arabiske bøger
Grenaa Bibliotek har i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek – Aarhus oprettet et mindre depot af arabiske bøger, film og cd’er som er målrettet kommunens arabisksprogede nydanskere. Også lokalbibliotekerne har haft lignende depoter.

Biblioteksorienteringer
Biblioteket tilbyder løbende introduktionsforløb for nydanskere fra lokale undervisningsinstitutioner (VUC, Sprogskole) til biblioteket og til relevante materialer, som f.eks. ’Læs let’-bøger, sprogkurser, online resurser etc.

 

NYBORG

Depot med arabiske, tamilske, bosniske, somaliske og persiske bøger
Nyborg Bibliotek har i samarbejde med Bibliotekscenter for Integration oprettet mindre depoter på disse sprog med bøger, film og cd’er.

Låneregler som printbar pdf på hjemmesiden
En professionel translatør har oversat bibliotekets låneregler til henholdsvis arabisk og farsi.

Biblioteksorienteringer
Da vi havde midlertidigt asylcenter i Nyborg Kommune, afholdt vi  introduktionsforløb, hvor asylansøgerne kom i hold på biblioteket sammen med en tolk og fik information om biblioteket og vejledning i biblioteksbrug. Vi afholder stadig disse orienteringer ved henvendelse.

Verdensbiblioteket
Vi har link til “Verdensbiblioteket” på vores hjemmeside, hvor der digitalt kan findes film, musik og bøger på mere end 10 aktuelle sprog.

NÆSTVED

Samarbejde med sprogskole

 • Undervisning i digitale løsninger (E-boks, nyidanmark, borger.dk, NemId ect.)
 • Rundvisning på Christiansborg ved folketingspolitiker Magnus Heunicke
 • Dagstur til ”Den blå planet” i forbindelse med undervisning om bla. Dansk flora og fauna
 • Rundvisning samt beskrivelse af biblioteket og dennes tilbud
 • Kulturmøde (En aften i integrationens tegn). I samarbejde med integrationsrådet samt diverse frivillige foreninger
 • Danmarks spiser sammen

Samarbejde med D-funk (dansk flygtningehjælp’s ungdomsorganisation)

 • Planlægning samt afholdelse af smykke workshop
 • Planlægning samt afholdelse af personlig beauty workshop
 • Quiz-aften
 • Workshop i julens tegn. Juledekoration, gløgg, æbleskiver og masser af hygge

Projekter generelt (Både integration samt IT-svage)

 • Afholdelse samt planlægning af ”iværksætteraften” med fokus på indvandre
 • IT-undervisning (enkelte forløb)
 • IT-undervisning (Planlagt forløb af otte undervisningsgange)
 • Generel hjælp med bestilling af rejsedokumenter, sundhedsbevis m.m.
 • Lettere oversættelsesopgaver

 

ODENSE
1.    Indfødsretskurser
Vollsmose Bibliotek og Kulturhus afholder forberedende kurser til indfødsretsprøven 2 x om året. Et gratis kursustilbud på 10 kursusgange til alle, der søger om dansk statsborgerskab og som i fællesskab med en underviser og andre kursister vil forberede sig på prøven.

2.    Sprogtræning
Vollsmose Bibliotek og Kulturhus koordinerer og lægger hus til en stor gruppe af sprogtrænings-par (pt ca 20 par). Det er frivillige sprogtrænere, der matches med borgere med anden sprogbaggrund end dansk med interesse i at blive bedre til dansk. Der er ikke tale om decideret undervisning, men mere om samtale, ofte med udgangspunkt i emner, artikler eller lette bøger. Parrene mødes ca. 10 gange, men det kan variere.

3.    Bogstartsprogrammet – SLKS – Vollsmose Bibliotek
Vollsmose Biblioteks var en del af det landsdækkende projekt, hvor der blev delt gratis bogpakker ud til småbørnsfamilier i udsatte områder. Samlet gav vi over 5000 pakker i perioden 2009-2016.

4.    Sprogstimulering
Vollsmose Bibliotek valgte for år tilbage at være aktiv hjælper for mindre børns sprogtilegnelse. Vi har opbygget en stor samling af sprogstimulerende materialer og har en sprogpædagog med fast ugentlig træffetid tilknyttet. Hun vejleder forældre, pædagoger, dagplejere og studerende i formidlingen af materialerne

5.    Projekt ’Kompetenceudvikling af biblioteksansatte i forbindelse med bogstart’ – SLKS– Vollsmose Bibliotek (2016)

6.    Kulturkufferter – SLKS – Vollsmose og Dalum Bibliotek (2016)
Projekt Odenses Flyvende Kufferter vil fylde kulturelle kufferter op for børn fra Vollsmose og Dianavæn-get i Odense og derigennem præsentere dem, i en tidlig alder, for almendannende kulturoplevelser. Ople-velserne er med til at udvide børnenes indsigt i og aktive deltagelse i kunst, litteratur og kultur, som en del af deres opvækst – uanset baggrund.
 
7.    Projekt ‘Newcomers In the Kitchen’
, ERASMUS+ – Strategiske Partnerskaber – Vollsmose Bibliotek og Kulturhus (2017-2019)

8.    Projekt ’Bogstart’ i samarbejde med foreningen HOMESTART – Egmont Fonden (2018-2019)

9.    Projekt ’Adopter en kulturinstitution’ (2017-2018) Vollsmose Bibliotek og Kulturhus – Odense Kommune

10.    Lektiehjælp – Vollsmose Bibliotek og Kulturhus (2018)

11.    Sprogmentorer – Vollsmose Bibliotek og Kulturhus (2018)

12.    IT for ældre bosniske borgere – Vollsmose Bibliotek og Kulturhus (2018)

13.    ’Fredag sproghjælp’ – Vollsmose Bibliotek og Kulturhus (2018)

14.    Samarbejdet med sundhedsplejerskerne i VIVO vedr. ’Hent en boggave på biblioteket’ – Vollsmose Bibliotek og Kulturhus (2018)

15.    Læringscentret – Vollsmose Bibliotek

16.    Projekt ’De flyvende kufferter’ – SLKS Kulturkufferter – Vollsmose og Dalum Bibliotek – (2015-2016)

17.    Indfødsretskurser – Vollsmose Bibliotek (2008-2018)

18.    Dansktræning – Vollsmose Bibliotek og Borgerservice

19.    Sprogtrænere

20.    Børnearrangementer med vægt på sprogstimulation/rim & rytmer: Bl. a. Jette Holk fra Odense Musikskole, Lotte Salling og Tine Mynster.

21.    Lektiehjælpen

22.    ’Sprogpædagog med fast træffetid’ – Vollsmose Bibliotek og Kulturhus (2018)

23.    Samarbejde med indvandrer-radioen – Vollsmose Bibliotek og Kulturhus

24.    ’Legeteket’ Vollsmose Bibliotek og Kulturhus

25.    Projekt ’Familienetværk på Odense Centralbibliotek’ Vollsmose Bibliotek
 

 

RANDERS
Nordbyen læser
Vinderprojekt i ”Danmark Læser” kampagnen hvor biblioteket sammen med den boligsociale indsats og andre kulturaktører fra Randers fik fremmet litteratur og læsning i det socialt belastede boligområde. https://www.randersbib.dk/nordbyenl%C3%A6ser

Bibliotek uden reoler.
Miniprojekt hvor en bibliotekar fik opgaven at skabe bibliotekstilbud i et boligområde hvor der både fysisk og mentalt er langt til biblioteket. Opfølgning på Nordbyen Læser med bl.a. IT-hjælp, facilitering af læseklub, deltagelse med kulturtilbud til bl.a. fælles spisning.

Helhedsplanen i Nordbyen
Biblioteket bidrager til helhedsplanen for området med bl.a. sprogstimulerende indsatser.
http://www.bysekretariatet.dk/helhedsplanen.aspx

Facilitering af kommunalt netværk.
Biblioteket har en medarbejder med timer dedikeret til integrationsarbejde. Medarbejderen har bl.a. taget initiativ til og faciliterer et tværgående kommunalt netværk for medarbejdere i Randers Kommune som arbejder med integration. Netværket understøtter integration gennem fælles viden, samarbejde og dialog om integrationsopgaven.

Samarbejde med Sprogcenter Randers
Rundvisning af elever fra Sprogcentret i, hvordan de kan bruge biblioteket og bibliotekets digitale tilbud, bl.a. bibliotekets blog ”For dig med dansk som andet sprog”.
 https://www.randersbib.dk/content/anbefalinger/dig-med-dansk-som-andetsprog

Deltagelse i frivilligorganisationer og undervisning af frivillige
Biblioteket underviser frivillige, f.eks. Venligboere, i hvad biblioteket kan tilbyde ift. integration.
Derudover faciliterer biblioteket en læseklub for børn 2.-6. klasse i Frivillighuset http://frivillighusetranders.dk/

Samarbejde med Underværket om integration bl.a. gennem deltagelse i integrationsnetværk og projektet Vild med Dansk http://dinavis.dk/nyheder/2018/02/14/knap-million-integrationsprojekt/

 

SKIVE
Skive Bibliotek arrangerer, sammen med de lokale afdelinger af ”Kultur på Tværs” og ”Venligboerne”, hver onsdag Kulturcafé, hvor der hver uge kommer ca. 50 besøgende. Caféen er veldrevet af frivillige fra foreningerne i tæt samarbejde med Skive Bibliotek.
http://skiveportalen.dk/showevent.jsp?id=3023&category=1

I samme regi afholdes hver onsdag og torsdag lektiehjælp i engelsk og dansk, også velbesøgt. I løbet af ugen indgås der individuelle aftaler, der også foregår i et booket lokale på biblioteket. Underviserne er typisk uddannede skolelærere, der er stoppet på arbejdsmarkedet.
https://www.skivebibliotek.dk/engelsk_klub

I skolernes sommerferie arrangeres udflugter i nærområdet.  I år er der planer om at besøge en bondegård, Spøttrup Middelalderborg og Jenle (Jeppe Aakjærs hjem). Tilbuddet er for familier og støttes af Skive Kommune. Udflugterne fremmer forståelsen for nærområdet og historien bag.
I forbindelse med at Skive Bibliotek blev et ”Åbent bibliotek” dvs. ubemandet fra kl. 18-22 havde vi nogle udfordringer med unge af anden etnisk oprindelse, det blev der taget hånd om i tæt samarbejde med forældrene, SSP, den lokale gademedarbejder, de respektive skoler og Skive Bibliotek.

Med udgangspunkt i Kulturcaféen er der opstået et cykelværksted, ukrainsk undervisning på biblioteket 1. søndag hver måned, en syklub for kvinder og mange andre gode initiativer.

 

STEVNS
•    Hverdagsrådgivning for flygtninge på biblioteket
Hjælp til flygtninge ved frivillig rådgivningsgruppe under Dansk Flygtningehjælp.
Hverdagsrådgivningen giver flygtninge vejledning i udfyldelse af skemaer mm, for eksempel: Ansøgning om kørekort, pas, dansktillæg, boligstøtte, Ansøgning om familiesammenføring samt ansøgning om anerkendelse af udenlandske uddannelser.
Desuden vil rådgivningen også kunne hjælpe med at læse breve fra det offentlige.
Vejledningen sker på St.H. bibliotek hver torsdag

•    Sprog café på biblioteket
Sprogcaféen hjælper flygtninge med lektierne og spørgsmål om det danske sprog. Dette tiltag er forholdsvis nyt, hvorfor vi mangler erfaringer, men virker lovende.
Der er Hverdagsrådgivning og Sprogcafé hver torsdag fra kl. 15-18 på Store Heddinge Bibliotek.

•    Biblioteket hoster mødet mellem frivillige og myndighedspersonerne
Ca. 2-3 gange om året, mødes den frivillige rådgivningsgruppe på biblioteket med medarbejderne fra arbejdsmarked, som har myndigheds udøvelse hvor der udveksles erfaringer og spørgsmål. Dette er med til at give en god og givtig dynamik som kommer den generel rådgivning af flygtninge til gode.

 

STRUER
Lektiehjælp m.m. for voksne
Vi har studiecafeen, 2 timer hver uge, hvor der er tre frivillige der hjælper med det der er nødvendigt. Ansøgninger, lektier til sprogskolen, alm. kommunale skrivelser osv. Vi har også to frivillige hjælpere, der mødes med nye borgere efter behov.

 

SVENDBORG
Løbende rundvisninger og introduktioner til biblioteket i samarbejde med Dansk Flygtninge Hjælp, LærDansk, AOF. Samarbejde og vidensdeling med Interkulturelt Team i Svendborg Kommune
 
Sprogtræning
Korps af 25 frivillige, der 1-2 timer om ugen laver sprogtræning med borgere med anden etnisk baggrund end dansk. 1:1 samtale i 6-10 uger med mulighed for forlængelse.
https://www.fyens.dk/svendborg/Lone-og-Mohammed-i-dansk-sprog-duet/artikel/3225924
 
Newroz, fejring af det kurdiske nytår
Fejringen af Newroz er en fast tilbagevendende og festlig tradition på Svendborg Bibliotek. Invitation til herboende kurdere, til en aften med digte, musik og underholdning af bl.a. børnedansegruppe
https://svendborgbibliotek.dk/events/nowruz-2018

Bogstart
Videreførsel af Bogstarts projekt med udlevering af bogpakker til 0 – 6-årige børn i udsatte områder I byen.
https://slks.dk/biblioteker/fokusomraader/boern/bogstart/
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Biblioteker/Bogstart/Bogstart_22.2.2017.pdf

•    Introduktioner til Folkebiblioteket for nydanskere
Rundvisninger og introduktioner til biblioteket for nydanskere på lokale uddannelsesinstitutioner (VUC, LærDansk)

•    Rundvisninger, musik og sang med Svendborgs familiesammenførte
Rundvisninger af familiesammenførte familier med mindre børn, inkl. sang, musik og mad i samarbejde med Dansk Flygtninge Hjælp

•    ”Uledsaget”, en tegneserie antologi  
I efteråret 2016 mødtes fem af landets bedste tegneserieskabere med fem uledsagede mindreårige asylansøgere i Svendborg for at høre deres historier. Antologien er resultatet af dette enestående møde mellem tegnere og drenge. Uledsaget udkom i februar 2017 i forbindelse med festivalen Svendborg Graphic.
http://nummer9.dk/nyheder/tegneserieskabere-mindreaarige-flygtninge-en-vigtig-antologi

•    Sprogkufferter
Udlån af Sprogkufferter med sprogstimulerende materialer lavet med henblik på lånere med anden sproglig baggrund end dansk.

•    Eventyrlørdage
Oplæsning af eventyr på mange sprog
Frivillige med anden etnisk baggrund end dansk læser eventyr op på eget sprog. Der serveres let traktement fra pågældende land/kultur på dagen.
https://svendborgbibliotek.dk/events/eventyr-loerdag-boernebiblioteket

•    Samarbejde med Bibliotekscenter for Integration
Formidling af Verdensbibliotekets tilbud, herunder bøger, film og musik på diverse fremmedsprog. Rotationsordning med skiftende depoter for diversitet i udbuddet.
https://www.statsbiblioteket.dk/sbci/verdensbiblioteket

 

TØNDER
KULTURBUSSEN er vores rullende bibliotek. Det danske folkebibliotek er et unikt fænomen, der afspejler det danske demokrati, dannelse og kultur. Med bussen når vi ud til asylanterne og introducerer dem til folkebiblioteket, som er en god indgangsvinkel til det danske samfund. Udover vores udbud af bøger, spil og e-ressourcer har vi udviklet SPROG- OG KULTURKUFFERTER der gør det nemt og sjovt for småbørn og deres forældre at tilegne sig sproglige færdigheder og kulturel forståelse.
DEMOKRATICAFÉEN introducerer asylanter til demokrati ved at de oplever det. I byrådssalen på Tønder Rådhus guider en lokalpolitiker beboerne rundt i den politiske beslutningsproces dér, hvor den foregår, og giver en fornemmelse af det nærværende demokrati, den almindelige borgers rettigheder og indflydelse.
INDBLIK I MIT LIV
er et samarbejde med Tønder Gymnasium & HF om formidling af ungdomskultur. Her møder unge asylanter danske gymnasieelever omkring forskellige aktiviteter og dokumenterer hinandens forskellige liv. Ideen tager udgangspunkt i udvekslingsstudent ideen og er tilpasset gymnasiets og de unge asylanters behov.
OPLEV DANMARK giver asylanter kulturoplevelser, som er nemme at huske og relatere til. Det er fx ture til danske seværdigheder, mulighed for at være sammen med lokale borgere og foreninger. Bl.a. inviterede Tønder Gymnasium & HF unge beboere til at overvære årets musical på skolen. Derudover deltog beboerne på asylcentrene i en kultur og foreningsbasar. Her kunne de møde mange af områdets frivillige foreninger og selv have en bod, hvor de kunne præsentere deres kultur. Tanken bag arrangementet er at introducere asylanterne til den danske foreningstradition igennem mødet med lokale foreninger.  
STRIKKECAFÉ giver hver uge asylanter mulighed for at møde lokale borgere på Løgumkloster Bibliotek i en afslappet atmosfære omkring et fællesskab, der opfordrer til kulturudveksling trods sproglige udfordringer.
 

 

VIBORG
’Hygge across cultures’ – en tilbagevendende ryste-sammen-begivenhed i Viborg
Viborg Kommune rummer folk med forskellige nationaliteter. De nye vil gerne lære danskere og sproget bedre at kende og mange danskere vil gerne hjælpe. Hvordan gør man lige det? Ved ’Hygge across cultures’ mødes mennesker over kaffe, kage, samtale og hygge på tværs af kulturer og sprog – på biblioteket.
https://viborg-folkeblad.dk/bjerringbro/Otte-nationaliteter-til-dansk-hygge/artikel/350424

Kultur fra fjerne himmelstrøg – 5 arrangementer i uge 11
En række arrangementer på Hovedbiblioteket som på forskellig vis kan gøre dig klogere og nuancere samtalerne mellem os. Oplev foredrag om livet som flygtning, social arv, arabisk litteratur og islam i medierne krydret arrangementer hvor samtale, familieaktiviteter og traditionel syrisk musik er i fokus.
https://viborg-folkeblad.dk/viborg/Kultur-fra-fjerne-himmelstroeg/artikel/365598
Arrangementer sker fx samarbejde med: Bydelsmødrene, Venligboerne i Viborg og Omegn, Frivilligcenter Viborg, Frivilliggruppen i Viborg under Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Boligselskabernes Fællessekretariat, Viborg Folkeuniversitet, Sprogcenter Viborg og Kulturskolen Viborg.

VIA Viborg – Bibliotekspræsentation og informationssøgning for FIF kursister
Præsentation af bibliotekets tilbud for VIA’s Kursus for Flygtninge og Indvandrere samt informationssøgning ifm. skriftlige opgaver.
https://www.via.dk/uddannelser/forberedelseskurser/uddannelser-til-flygtninge-og-indvandrere

 

AABENRAA
1.    Guidet fælleslæsning
Indsats under boligsocial helhedsplan  https://www.hoejekolstrup.dk/helhedsplan/om-helhedsplanen/
Medarbejder fra Aabenraa Bibliotekerne gennemfører guidet fælleslæsning med borgere 1 gang pr. måned.  Målgruppe: borgere med dansk og udenlandsk baggrund.

2.    Bogstart
Medvirket i Bogstart i 8 år, hvor vi har uddelt bøger til familier med børn i alderen 0 år – 3 år, som er bosat i område, der har været på ghettolisten.  Erfaringer fra Bogstart bringes videre i indsats under boligsocial handlingsplan
https://www.hoejekolstrup.dk/helhedsplan/om-helhedsplanen/

3.    Kvindecafé
Fire lørdage i foråret 2017 inviteres kvinder til en formiddag med oplæg og efterfølgende debat. Der er sørget for aktiviteter til børnene. Samarbejde mellem Aabenraa Bibliotekerne, Røde Kors og Job & Integration Aabenraa Kommune.

 

AALBORG
Introside på hjemmesiden
https://www.aalborgbibliotekerne.dk/vi-tilbyder/er-du-ny-i-danmark/
 
Lektie- og sprogcafeer
Vi lægger hus til og hjælper med afholdelse af Dansk Flygtningehjælps caféer.
https://www.aalborgbibliotekerne.dk/vi-tilbyder/services/?id=28
 
Expat + Dane Hygge (Fællesspisning 1 gang årligt)
Familiehygge, hvor nationaliteter mødes på tværs. Lørdag med musik og spisning)
https://www.aalborgbibliotekerne.dk/vi-tilbyder/aktiviteter/?EventId=417

Tæt samarbejde med Udlændingeretshjælpen
https://www.aalborgbibliotekerne.dk/vi-tilbyder/services/?id=335

Tæt samarbejde med frivillige organisationer, der laver aktiviteter for udlændinge
https://www.aalborgbibliotekerne.dk/in-english/aalborg-for-internationals/
Biblioteksintroduktioner i samarbejde med Sprogcenter, Sundhedsforvaltning, Jobcenter og AOF. – Så faktisk kommer alle nyankomne en tur omkring biblioteket

Aktiviteter bl.a. fælles international nytårsfest, marked, kvindefest m.v.
Hjælp til frivillige foreninger omkring integrationsaktiviteter (lokaler, PR, sparring m.v.)

Et eksempel er at nogle unge somaliske universitetsstuderende holdt en foredrags og debataften for forældregenerationen – om vigtigheden af uddannelse, frivillighed og deltagelse i sportsforeninger. De unge bagte kager, biblioteket gav kaffe og hjalp dem med PR – arrangementet blev en
bragende succes.

Bøger, film, musik på eget sprog
Bøger m.v. til danskundervisning
Flygtningerettet PR for relevante netbaser

Helt overordnet gælder det, at vi oplever at flygtninge og indvandrere bruger biblioteket som en indgang til det danske samfund og at de her får hjælp til mange af de spørgsmål, som dukker op, når man ankommer til et nyt land. Biblioteket kan guide videre til rette kommunale myndighed eller frivillige organisation. Vi oplever også flere indvandrerfamilier, der fx bruger vores tilbud om at afholde fødselsdag på biblioteket eller mødre, som efterspørger danske børnesange, så de kan synge med deres børn. (https://www.aalborgbibliotekerne.dk/vi-tilbyder/services/?id=19)

Aalborg Bibliotekerne er en del af det kommunale beredskab for modtagelse af flygtninge og har et stort kommunalt netværk, hvilket inkluderer SSP og diverse opsøgende gademedarbejdere.
Vi har 2 ”belastede områder”, men ingen ghettoer! – her lægger biblioteket også hus til beboerrådgivere etc. samt deltager i lokale samarbejdsgrupper.

 

AARHUS
Bibliotekerne i Aarhus har en bred vifte af tilbud på integrationsområdet, og har igennem mange år haft biblioteker beliggende i udsatte boligområder. Den overordnet erfaring er, at det er vigtigt at have gode samarbejdsrelationer med aktører i områderne. Relationen medvirker til at understøtte centrale kommunale dagsordener, og dermed bidrage til at trække/skubbe udviklingen i den samme retning.

Sprogstimulering for 0-6-årige:
Der er behov for en tidlig indsats for at sikre gode sprogkundskaber, der er helt essentielle for at klare sig godt i skolen, få en uddannelse og et godt liv. Aktiviteterne er udviklet for at styrke børns interesse for ord og sprog.

Biblioteket har bl.a. følgende indsatser ofte i et samarbejde med institutioner og sundhedsplejersker:
•    Minibiblioteker i udsatte områder (depotordning inkl. formidling i institution og på biblioteket), biblioteksintroduktioner for modtagerklasse i samarbejde med kulturskolerne, rim og remser forløb, sanglege,
•    Fars legestue og forældrecafeer,
•    Højtlæsning og dialogisk læsning, hvor biblioteksmedarbejderen dykker ned i billedbogskrybberne og læser højt af sine yndlingshistorier leg i haven (Risskov Bibliotek).
•    Sprogfitness, der styrker børns glæde ved sprog, læsning og læring, samtidig med at barnet bevæger sig.
•    Babycafeer i samarbejde med sundhedsplejen.
•    Læsecafe for nye læsere og deres forældre
•    Samtalesalon for gravide sammen med jordemødre i Aarhus (Højbjerg).

For skolebørn:
•    IT- og lektiecafeer i Gellerup, Viby, Hovedbiblioteket som er målrettet målgruppen, og i samarbejde med Red Barnet Ungdom eller Røde Kors. Lektiecafeerne i Gellerup og Viby er meget efterspurgte og finder sted 2-4 gange om ugen. Det er frivillige der rådgiver og hjælper børnene.
•    Skolesamarbejde – alle skoler i Aarhus har mulighed for at besøge bibliotekerne og få intro til læselyst, informationssøgning/ kildekritik og book talks. I Gellerup er der etableret fællesmøde med alle læringsvejledere for at udvikle samarbejdet.

Samarbejde med andre aktører:
•    Biblioteker og Borgerservice samarbejder med Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse om åben rådgivning på Dokk1: hver torsdag sidder 2 kolleger fra Sociale forhold og Beskæftigelse klar til at rådgive flygtninge på Dokk1.
•    Der er Folkeinformation med særlig rådgivning og vejledning på Gellerup og Hasle Bibliotek.
•    Vendespil som velkomstspil – folkeoplysende borger til borger spil udviklet af Borgerservice.

Kreative maker-aktiviteter alle kan være med til:
Her arbejdes der med kreative emner og deltagerne tester forskellige teknikker af.
•    Onsdagsaktiviteter i Gellerup, hvor en gruppe af børn er medbestemmende ift. aktiviteter
•    Torsdags-tosserier på Viby Bibliotek
•    Kreative aktiviteter i Børne-Lab på Dokk1
•    Udfoldet samarbejde med skoler og institutioner med særlig fokus på at skabe forløb der er tilrettelagt den enkelte børnehave.
•    Skolekataloget viser en bred vifte af bibliotekets tilbud og bliver hurtigt udsolgt.

 

Biblioteket styrker fællesskabet og skaber mønsterbrydere blandt kommunens borgere

Biblioteket styrker fællesskabet og skaber mønsterbrydere blandt kommunens borgere En undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening viser, at bibliotekerne styrker fællesskabet ...

Biblioteket får indvandrere til at uddanne sig

En helt ny undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening dokumenterer, at bibliotekerne har en stor betydning for uddannelse blandt indvandrere og efterkommere af indvandrere i ...

Biblioteket er en væsentlig faktor i antiradikalisering

Ny undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening viser, at hele 84 % af indvandrere og efterkommere oplever, at biblioteket giver dem kendskab til samfundet og 51% siger det er ...

Biblioteket styrker integrationen

En helt ny undersøgelse fra Moos-Bjerre & Lange Analyse lavet for Danmarks Biblioteksforening viser at bibliotekerne er en af de centrale institutioner i forhold til at skabe ...