Tænketanken – 2-års status

Skrevet af

23. marts, 2015

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i 2014 haft fokus på tre store vidensprojekter.
Nemlig en national segmenteringsundersøgelse, et designantropologisk nationalt projekt samt en analyse af Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi og et par mindre undersøgelser. Endvidere på formidling af Tænketankens idégrundlag og arbejde plus resultaterne – både nationalt og i internationalt regi på IFLA 204 i Lyon.

Fremtidens Biblioteker – i et målgruppeperspektiv
Tænketanken lancerede i marts 2014 Segmenteringsundersøgelsen – den største af sin art om danskernes brug og ikke-brug af folkebibliotekerne. Undersøgelsen bygger på et datagrundlag på over 2000 danskere samt en række kvalitative interviews og fokusgrupper. Undersøgelsen præsenterer en helt ny segmentering af befolkningen i 10 grupper og ny viden om danskernes biblioteksbrug eller mangel på sammen. Undersøgelsen har både et operationelt biblioteksudviklingsperspektiv og et politisk-strategisk sigte. Undersøgelsen er foretaget af Moos-Bjerre Analyse og støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje. Rapporten blev lanceret på en konference på Nørrebro teater med 120 deltagere.

Folkets bibliotek – nationalt samarbejdsprojekt
Kulturstyrelsen, DMJX og Tænketanken gennemførte i første halvår et fælles designantropologisk nationalt projekt – Folkets Bibliotek. Der blev i perioden fra januar til juni gennemført feltstudier på otte biblioteker: Hedensted Bibliotekerne, Aalborg Bibliotekerne (hovedbibliotek), København Kultur 2200, Glostrup Bibliotek, Vordingborg Bibliotek, Ærø Folkebibliotek, Aabenraa Bibliotekerne og Rudersdal. Out-come af projektet er fire testede koncepter, værktøjer og en antropologisk rapport. Der blev i perioden afholdt et midtvejsværksted og i juni en afsluttende konference med præsentation af opsamlet viden, de fire testede projekter og anbefalinger til bibliotekerne.

Studerendes digitale læsepræferencer
Undersøgelse af studerendes brug af og præferencer for hhv. digital og fysisk litteratur (skøn- og faglitteratur). Tilsvarende blev alle respondenter spurgt om adfærd på mobiltelefoner (både skøn og faglitteratur). Undersøgelsen, der er foretaget af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker blandt 506 studerende på mellemlang og lang videregående uddannelse, viser, at hver 4. studerende foretrækker digitalt studiemateriale.

Next Generation Netværk
Tænketanken har siden april 2013 hostet netværket Next Generation. Der har vist sig at være stort behov for videndeling og netværk på tværs af landet. Der er nu ca. 25 personer
tilknyttet netværket med bred repræsentation geografisk og fagligt. Netværket præsenterede deres arbejde på DB’s årsmøde i Vejle 2014.

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi
Copenhagen Economics har for og i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker udarbejdet undersøgelsen, der for første gang påviser, hvilken samfundsøkonomisk værdi folkebiblioteket biddrager med. Undersøgelsen peger på tre værdiskabere: Betalingsvillighed, værdi gennem læsning og værdi gennem digitalisering. Og resultatet er  signifikant: Biblioteket er en rigtig god forretning for samfundet, især på uddannelsesområdet. Undersøgelsen er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje og Danmarks  Biblioteksforening. Rapporten blev offentliggjort i januar 2015 Industriens Hus.

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...