Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Skrevet af

3. marts, 2014

Tænketanken Fremtidens Biblioteker, der officielt påbegyndte sit arbejde i oktober 2012, har haft et tempofyldt 2013 med en lang række aktiviteter og undersøgelser, der er blevet afsluttet og hvor der i 2014 sættes fokus på formidling af resultater.

Der blev i starten af året opsat en række udviklingsspor på baggrund af en mindre interessentsondering og workshop med deltagere i tænketanken. Disse udviklingsspor har været retningsgivende for Tænketankens arbejde i 2013.

Bibliotekets brugere – et designantropologisk projekt
Tænketanken har gennemført et designantropologisk pilotstudie i brugerbehov og udviklingsspor for fremtidens biblioteker i samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og KU (Antropologi). 50 studerende var på feltstudie i Slagelse, Næstved, Roskilde og Ballerup. Resultatet var antropologiske anbefalinger og koncepter for fremtidens biblioteker med udgangspunkt i deltagende i bliotekers lokale udfordringer.

De positive erfaringer har ført til, at Tænketanken sammen med Kulturstyrelsen og DMJX gennemfører et landsækkende fuldskala design projekt – Folkets Bibliotek – i et intensivt projektforløb der afsluttes sommeren 2014.

Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv
Tænketankens store segmenteringsanalyse blev færdiggjort i 2013 klar til lancering primo 2014. Forud ligger en lang, grundig og involverende proces og resultatet er den største af sin art på bibioteksområdet.

På baggrund af et datagrundlag på over 2000 danskere og en række kvalitative interviews og fokusgrupper præsenterer rapporten dels helt ny og banebrydende segmentering af danskerne målrettet til biblioteksudvikling og dels ny og evidensbaseret viden om danskernes interesser, motivationsfaktorer og barrierer i forhold til biblioteksbrug eller mangel på samme.

Undersøgelsen er foretaget af Moos-Bjerre Analyse, der har forestået dataindsamling og bearbejdning. Der er endvidere blevet afholdt åben midtvejsworkshop. Undersøgelsen er finansieret af Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Frivillige på fremtidens biblioteker
Der er særligt fokus på frivillige. Tænketanken har også dette fokus og har bl.a. foretaget en afdækning af det frivillige landskab på landets folkebiblioteker med undersøgelsen Frivillige på danske Folkebiblioteker. Tænketanken har særligt fokus på bibliotekerne som central platform for fremtidens aktive medborgerskab og lokal forankring som udviklingskraft i fremtidens kulturinstitutioner.

I denne forbindelse afholdt Tænketanken en velbesøgt konference ’Frivillighed 2.0’ ultimo november på den nedlagte Hørsholm Politistation om fremtidens frivillige og bibliotekernes rolle. Der blev ydet tilskud til internationale oplægsholdere af Kulturstyrelsens pulje til internationale konferencer.

Andre aktiviteter
Tænketanken har desuden sammen med DB gennemført den årlige opinionsundersøgelse på danske folkebiblioteker. Dele af undersøgelsens resultater indgår i lancering af den store segmenteringsundersøgelse. Endelig er der etableret et Next Generation Netværk med fokus på videndeling og diskussion af biblioteksudviklingen f.eks. om Lov om biblioteker og om evt. behov for opdatering.

Tænketanken har deltaget med oplæg på bl.a. Folkemødet på Bornholm, NEXT Library i Aarhus, HK’s Biblioteksårsmøde i Nyborg samt i møder på bibliotekerne i Svendborg og i Varde.

Medlemmer og økonomi
Tænketanken har fået fem nye medlemmer i 2013: Hjørring, Ballerup, IVA, Hørsholm og Odense. Tænketankens driftsbudget er finansieret af de deltagende medlemmer, og finansieringen af øvrige aktiviteter sker enten gennem deltagerbetaling (differentieret) eller gennem eksterne midler.

Tænketanken er finansieret af DB, Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Bibliotekschefforeningen, Kommunernes Skolebiblioteksforening og en række folkebiblioteker og leverandører – og har i øvrigt i 2013 opnået ca. 615.000 kroner i ekstern projektstøtte. Se www.db.dk/tænketank.

Lotte Hviid Dhyrbye,
leder af Tænketanken

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...