Udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, Danbib og Bibliotek.dk

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

30 september, 2014

 
Kulturstyrelsen – DDB
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

 
DB Høringssvar vedr.:
Udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, Danbib og Bibliotek.dk

Danmarks Biblioteksforening (DB) oplever, at oplæggets struktur med tre indsatsområder og ni temaer inkl. dets Idébeskrivelser udarbejdet af DDB og DBC giver et godt overblik over aktuelle projekter herunder opridser de forventede/formodede kommende udviklingstiltag.

Med den nødvendige prioritering vil realisering af udviklingsopgaverne i 2015 forhåbentlig tilvejebringe og fremtidssikre den efterspurgte, mere effektive, smidige og styrkede nationale biblioteksstruktur omfattende både bibliotek.dk og DDB mm. afledt af ændret teknologi, brugerbehov og –adfærd mv.

DB finder derfor den økonomiske vægtning med 75% til konsolidering samt 20% til kvalificering af fremtidige initiativer og 5% til strategi naturlig i 2015. Og foreningen har noteret sig, at eksisterende projekter så vidt muligt vil blive tilpasset høringen, mens nye projektønsker vil indgå i arbejdet med releaseplan for 2016, som påbegyndes med udgangen af i år.

DB har i øvrigt følgende kommentarer til oplægget.

Indsatsområde 1. Konsolidering
Omlægningen til brøndteknologien, open source og en mere serviceorienteret arkitektur har været undervejs i flere år, og DB hilser derfor planen om endelig migrering af gamle systemer til den ny serviceorienterede struktur herunder konsolidering af visse komponenter samt udfasning af gamle systemer varmt velkommen.

I forlængelse af tidligere udviklingsplaner for Bibliotek.dk-Danbib og DB-anbefalinger ser foreningen med tilfredshed på den fortsatte prioritering af forbedret bibliotek.dk søgefunktionalitet – ”Near Match”, mobile løsninger og samspil med andre systemer o.l.

DB vil gerne understrege betydningen af et fleksibelt ILL-system herunder den nødvendige videreudvikling omkring Netpunkt – BOB osv., således at brugernes adgang til al tilgængeligt biblioteksmateriale, uanset hvor det befinder sig, sikres.

DB finder desuden en (stadig) opdatering af databrønden afgørende for at kunne håndtere diversiteten af kilder, tilslutter sig målet om at udvikle et data ud system, som giver brugere af DBC-data videre mulighed for at hente data.

Endelig finder DB at arbejdet med at skabe sømløs adgang på tværs af folke-, forsknings- og fagbiblioteker til både fysiske og digitale ressourcer for, brugere principielt vigtig i arbejdet på samlet set at skabe en mere bæredygtig national bibliotekstilgang.

Endelig ønsker DB specifikt at udtrykke sin tilfredshed med det arbejde der sker i henhold til Tema 2: Konsolidering af DDB CMS – bibliotek.dk. Med en overlapning på angivet omkring 50% jf. DDB-sekretariatets ’Gap og konsekvensanalyse, 2014’ bør indsatsen omkring fælles infrastruktur/klient, integration til bibliotekssystem og bl.a. præsentationsarkitektur så vidt muligt fremmes.  

Indsatsområde 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag
DB bakker op om ønsket om, at undersøge og eksperimentere når det gælder linked-open-data jf. DBC 2012-projekt og synliggørelsen af biblioteksdata i andre sammenhænge herunder bl.a. i amb-sammenhænge, ligesom afdækning af mulighederne omkring big-data og adfærdsdata i en bibliotekskontekst.

DB vil dog gerne i den sidste sammenhæng understrege betydningen af at det sker på forsvarlig vis i forhold til den oplagte hacker/overvågningsfølsomhed, der ligger implicit i systematisk at opsamle, lagre borger/slutbrugeres log data.

Indsatsområde 3. Strategi for den nationale biblioteksinfrastruktur
DB anerkender behovet for en flerårig (3 år) strategi, når det gælder om at sikre en meningsfuld udvikling af den nationale biblioteksinfrastruktur og optimal udnyttelse af udviklingsressourcerne.

Biblioteksforeningen ser frem til det oplæg, som IT faggruppen i DDB skal udarbejde.

***

Danmarks Biblioteksforening takker for muligheden for fortsat at kunne kommentere på udviklingsplanerne vedr. den nationale biblioteksstruktur, Danbib, Bibliotek.dk og DDB. En forventningsafstemning vedr. udviklingen af de fælles nationale bibliotekstjenester bør til stadighed ske i en form for aktivt samspil med alle sektorens centrale parter.

Ambitionerne bag oplæggets bekrevne udvikling harmonerer 100% med DB’s målsætning om, som national biblioteksforening, at fremme nødvendig tidssvarende udvikling af bibliotekerne til fordel for borgere og samfundet som sådan. Som repræsentant for hovedparten af landets kommuner ved disses politikere, fagfolk, eksperter m.fl. er det DB’s håb, at den beskrevne udvikling i så vid udstrækning som muligt realiseres.

 

Med venlig hilsen

Michel Steen-Hansen       /       Hellen Niegaard
Direktør                                     Chefkonsulent 

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...