Udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, Danbib og Bibliotek.dk

Skrevet af

30. september, 2014

 
Kulturstyrelsen – DDB
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

 
DB Høringssvar vedr.:
Udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, Danbib og Bibliotek.dk

Danmarks Biblioteksforening (DB) oplever, at oplæggets struktur med tre indsatsområder og ni temaer inkl. dets Idébeskrivelser udarbejdet af DDB og DBC giver et godt overblik over aktuelle projekter herunder opridser de forventede/formodede kommende udviklingstiltag.

Med den nødvendige prioritering vil realisering af udviklingsopgaverne i 2015 forhåbentlig tilvejebringe og fremtidssikre den efterspurgte, mere effektive, smidige og styrkede nationale biblioteksstruktur omfattende både bibliotek.dk og DDB mm. afledt af ændret teknologi, brugerbehov og –adfærd mv.

DB finder derfor den økonomiske vægtning med 75% til konsolidering samt 20% til kvalificering af fremtidige initiativer og 5% til strategi naturlig i 2015. Og foreningen har noteret sig, at eksisterende projekter så vidt muligt vil blive tilpasset høringen, mens nye projektønsker vil indgå i arbejdet med releaseplan for 2016, som påbegyndes med udgangen af i år.

DB har i øvrigt følgende kommentarer til oplægget.

Indsatsområde 1. Konsolidering
Omlægningen til brøndteknologien, open source og en mere serviceorienteret arkitektur har været undervejs i flere år, og DB hilser derfor planen om endelig migrering af gamle systemer til den ny serviceorienterede struktur herunder konsolidering af visse komponenter samt udfasning af gamle systemer varmt velkommen.

I forlængelse af tidligere udviklingsplaner for Bibliotek.dk-Danbib og DB-anbefalinger ser foreningen med tilfredshed på den fortsatte prioritering af forbedret bibliotek.dk søgefunktionalitet – ”Near Match”, mobile løsninger og samspil med andre systemer o.l.

DB vil gerne understrege betydningen af et fleksibelt ILL-system herunder den nødvendige videreudvikling omkring Netpunkt – BOB osv., således at brugernes adgang til al tilgængeligt biblioteksmateriale, uanset hvor det befinder sig, sikres.

DB finder desuden en (stadig) opdatering af databrønden afgørende for at kunne håndtere diversiteten af kilder, tilslutter sig målet om at udvikle et data ud system, som giver brugere af DBC-data videre mulighed for at hente data.

Endelig finder DB at arbejdet med at skabe sømløs adgang på tværs af folke-, forsknings- og fagbiblioteker til både fysiske og digitale ressourcer for, brugere principielt vigtig i arbejdet på samlet set at skabe en mere bæredygtig national bibliotekstilgang.

Endelig ønsker DB specifikt at udtrykke sin tilfredshed med det arbejde der sker i henhold til Tema 2: Konsolidering af DDB CMS – bibliotek.dk. Med en overlapning på angivet omkring 50% jf. DDB-sekretariatets ’Gap og konsekvensanalyse, 2014’ bør indsatsen omkring fælles infrastruktur/klient, integration til bibliotekssystem og bl.a. præsentationsarkitektur så vidt muligt fremmes.  

Indsatsområde 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag
DB bakker op om ønsket om, at undersøge og eksperimentere når det gælder linked-open-data jf. DBC 2012-projekt og synliggørelsen af biblioteksdata i andre sammenhænge herunder bl.a. i amb-sammenhænge, ligesom afdækning af mulighederne omkring big-data og adfærdsdata i en bibliotekskontekst.

DB vil dog gerne i den sidste sammenhæng understrege betydningen af at det sker på forsvarlig vis i forhold til den oplagte hacker/overvågningsfølsomhed, der ligger implicit i systematisk at opsamle, lagre borger/slutbrugeres log data.

Indsatsområde 3. Strategi for den nationale biblioteksinfrastruktur
DB anerkender behovet for en flerårig (3 år) strategi, når det gælder om at sikre en meningsfuld udvikling af den nationale biblioteksinfrastruktur og optimal udnyttelse af udviklingsressourcerne.

Biblioteksforeningen ser frem til det oplæg, som IT faggruppen i DDB skal udarbejde.

***

Danmarks Biblioteksforening takker for muligheden for fortsat at kunne kommentere på udviklingsplanerne vedr. den nationale biblioteksstruktur, Danbib, Bibliotek.dk og DDB. En forventningsafstemning vedr. udviklingen af de fælles nationale bibliotekstjenester bør til stadighed ske i en form for aktivt samspil med alle sektorens centrale parter.

Ambitionerne bag oplæggets bekrevne udvikling harmonerer 100% med DB’s målsætning om, som national biblioteksforening, at fremme nødvendig tidssvarende udvikling af bibliotekerne til fordel for borgere og samfundet som sådan. Som repræsentant for hovedparten af landets kommuner ved disses politikere, fagfolk, eksperter m.fl. er det DB’s håb, at den beskrevne udvikling i så vid udstrækning som muligt realiseres.

 

Med venlig hilsen

Michel Steen-Hansen       /       Hellen Niegaard
Direktør                                     Chefkonsulent 

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...