Vedr. forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Skrevet af

9. februar, 2012

Specialkonsulent
Katrine Neregaard Rasmussen
Digitaliseringsstyrelsen

Fremsendt til knera@digst.dk
10. februar 2012
 

Høringssvar til ”Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister”
Digitaliseringsstyrelsen har den 27. januar 2012 sendt ” Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister” i høring.

Vi har bemærket, at Biblioteksparaplyen ikke er listet som høringsberettiget til forslaget, men da forslaget har betydning for folkebibliotekerne, fremsendes hermed høringssvar fra Biblioteksparaplyen.

Bibliotekerne hilser velkomment at de er tænkt aktivt ind i opgaven, som f.eks. på s. 16:

”Det foreslås, at borgerne ligesom i dag kan henvende sig og få hjælp og vejledning hos de relevante offentlige myndigheder, i borgerservicecentre mv., ………
…..andre institutioner som for eksempel bibliotekerne vil også være et oplagt sted at tilbyde borgerne hjælp til digital selvbetjening. De kommunale borgerservicecentre og eksempelvis bibliotekerne vil således kunne tilbyde adgang til computere og medarbejdere, der kan hjælpe borgerne med de digitale løsninger. På den måde bliver også de mindre it-kyndige borgere efterhånden mere digitalt selvhjulpne.”

Vi synes, at man i formuleringen skal sidestille borgerservicecentre og biblioteker, da de i høj grad løser samme opgaver. Teksten bør således lyde: ”borgerservicecentre og/eller biblioteker”

Folkebibliotekerne bliver i stadig højere grad stedet, hvor borgerne henvender sig, når de har behov for hjælp og vejledning i forhold til borgerservice, specielt når den bliver digital. En ny undersøgelse viser, at 2/3 af landets biblioteker nu udfører borgerserviceopgaver på forskellige niveauer, hvilket er tæt på en fordobling i løbet af de seneste to år. Undersøgelsen kan ses på https://www.db.dk/borgerservice

Stadig flere kommuner har således fået øjnene op for det potentiale, der ligger i at udnytte de mange videnskompetencer, som befinder sig på biblioteket. I flere end 60 kommuner benyttes biblioteket derfor nu også som indgangen til det offentlige som udvidede borgerservicecentre, hvor bibliotekerne både udsteder kørekort, hjælper folk med digital service og laver kurser i IT læring. Dette bør afspejles i lovteksten ved den foreslåede formuleringsmæssige sidestilling af borgerservicecentre og folkebiblioteker.

 

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand Danmarks Biblioteksforenings Digitaliseringsudvalg

&                         

Mogens Vestergaard                             
Formand for Biblioteksparaplyen                    

 

Biblioteksparaplyen
www.db.dk/biblioteksparaplyen

Bibliotekarforbundet
Pernille Drost
Johnny Roj-Larsen
Bibliotekschefforeningen
Jytte Bræmer
Mogens Vestergaard (formand, Biblioteksparaplyen)
Danmarks Biblioteksforening
Vagn Ytte Larsen
Michel Steen-Hansen
Kirsten Grubbe Jensen
Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Michael Cotta-Schønberg
Eli Greve
Danmarks Skolebibliotekarer
Anna Bach
C.C. Rasmussen
HK Kommunal Biblioteksudvalget
Kirsten Westh
HK-STAT Danmark. TR-Kollegiet for de Statslige Biblioteker
Jonna Vestergaard
Kommunernes Skolebiblioteksforening
Andreas Boesen
Liselotte Hillestrøm
Gitte Frausing

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...