Vedr.: Høring om lov om ændring af lov om folkeskolen (Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker) jf. brev af 11.juni 2018

Skrevet af

9. august, 2018

Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekernes Dialogforums andre organisationer – Bibliotekarforbundet, HK Kommunal og KFPLC, DFFU samt Bibliotekschefforeningen – takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. integrerede biblioteker.

Danmarks Biblioteksforening og biblioteksorganisationerne er positive over for lovforslaget og hilser det velkommen. For så vidt at intentionen bag forslaget er et styrket videns- og bibliotekstilbud i skolerne gennem øget og udvidet samarbejde omkring integrerede biblioteker mellem folkebiblioteker og folkeskoler. Henholdsvis en sikring af decentrale folkebibliotekstilbud i tillæg til kommunens hovedbibliotek. I mange lokalsamfund vil denne model ikke blot give mulighed for at fastholde biblioteksadgang og længere åbningstid lokalt, det vil samtidig kunne bygge bro mellem skole og fritid for børn og unge og på den måde øge og understøtte deres læse- og informationskompetencer.

I relation til lovændringen er tre forhold dog afgørende at have fokus på:

  • At skoler og folkebiblioteker har to helt forskellige formål.
  • At de arbejder ud fra forskellige lovgrundlag.
  • At folkeoplysning og folkeskoleundervisning er ikke det samme og heller ikke skal være det.

Etablering af evt. fælles rammer og hel eller delvis ledelsesmæssig sammenlægning skal ske, så begge de to formål tilgodeses. Det er i øvrigt væsentligt, at initiativet ikke ender som en spareøvelse, hvilket både biblioteksbrugere og skoler vil tabe på.

Biblioteksorganisationerne fremhæver de seneste års vellykkede forsøg omkring øget samarbejde mellem folkebiblioteker og skolebiblioteker, i dag PLC’er. Fælles ledelse af det integrerede bibliotek anses som en fordel, så længe der fortsat er fokus på formidlingsaspektet overfor såvel borgere som elever. Tilsvarende vigtig er gensidig respekt for hinandens fagligheder og forståelser for at udnytte lærerkompetencerne ind i folkebiblioteksopgaven og biblioteksfaglige kompetencer ind i folkeskolen, således at det tydeligt er til gavn for borgere og skole. Så længe der eksisterer en sådan gensidig respekt omkring begge faggruppers forskelligartede kompetencer, bakker man op omkring en fælles ledelse, og som nævnt i bemærkningerne til lovforslaget, er der erfaring for, at en samlet ledelse under biblioteksledelsen er at foretrække. Dette gælder både med hensyn til organisering af arbejdsindholdets tilrettelæggelse, efter- og videreuddannelse, medarbejdersamtaler, samarbejde med øvrigt bibliotekspersonale m.v.

Endelig vil DB og de øvrige biblioteksorganisationer gerne pege på yderligere et par aspekter i relation til effektivt drevne og vellykkede integrerede biblioteker.
Folke- og skolebiblioteker/PLC’er anvender allerede i dag samme katalogiserings- og klassifikationsregler, det er derfor også håbet, at det nye fælles bibliotekssystem snarest vil udbredes i skolerne og dermed vil komme til at understøtte tanken bag det integrerede bibliotek, hvilket ikke er tilfældet i dag.

I tilknytning til lovens ikrafttræden bør det overvejes at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan se på og undersøge evt. praktiske problemfelter og succeskriterier i de to forskellige fagligheders samarbejde i de integrerede biblioteker. En mulighed kunne eksempelvis efterfølgende være, at der ville være behov for en tillægsuddannelse, der tager højde for de specielle udfordringer, der er på de integrerede biblioteker.

Forslaget forekommer fornuftigt og vil, såfremt ovenstående tages i betragtning og håndhæves, kunne bidrage til at forny lokale bibliotekstilbud for både skoler og borgere – i både skole- og folkebibliotekssammenhæng.
 

Med venlig hilsen
Michel Steen-Hansen Direktør/Danmarks Biblioteksforening

På vegne af

Bibliotekarforbundet
Bibliotekschefforeningen
Danmarks Biblioteksforening
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker
HK Kommunal
Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...