Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder mv.(bølge 4)

Skrevet af

2. december, 2014

Digitaliseringsstyrelsen
Att. Katrine Neregaard Rasmussen

MSH/HN/jfv
Den 2. dec. 2014

Danmarks Biblioteksforening
For Biblioteksparaplyen

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder mv.(bølge 4)

Danmarks Biblioteksforening takker på vegne af Biblioteksparaplyen, de danske biblioteks-organisationer nævnt nedenfor, for muligheden for at afgive høringssvar.

Bibliotekerne støtter fortsat grundtanken bag den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi herunder en fortsat udvikling af digital selvbetjening på de nævnte områder. Dog således at løsningerne også tager højde for anden service til borgere, der af forskellige årsager ikke kan betjene sig digitalt, således at disse ikke får en ringere service.
Biblioteksorganisationerne har derfor med tilfredshed noteret sig, at der på de områder, hvor man skal overgå til digitale løsninger, kan ske fritagelse, hvis ”der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening” eller ” hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen mv. på en anden måde end digitalt.”

I afsnit 4.2.2 Hjælp og vejledning forudsættes det, at de relevante myndigheder sikrer, at de digitale selvbetjeningsløsninger er brugervenlige og tilgængelige, og at det er Digitaliseringsstyrelsen som følger op på i hvilket omfang, myndighedernes løsninger lever op til kravene for obligatorisk digital selvbetjening.

Hertil vil vi gerne påpege, at man med fordel kan øge samarbejdet med bibliotekerne (inkl. borgerserviceområdet) i forhold til at indsamle oplysninger om de offentlige løsningers brugelighed. Oplysningerne bør gå på både det tekniske aspekt (fungerer systemerne rimeligt) og det forståelsesmæssige (kan borgerne forstå, hvad det er, de skal gøre). Derudover bør man være opmærksom på, at der ikke høstes gevinster, der ikke eksisterer. Der er en gevinst ved de obligatoriske, digitale løsninger, men vejledningsopgaven æder af den gevinst.

I samme afsnit præciseres det, at borgerne fortsat skal tilbydes hjælp. Således at det eksempelvis vil kunne være muligt for en borger, der ikke selv har en PC eller lignende digital platform, at møde op på borgerservice eller det lokale bibliotek og her med assistance udfylde en ansøgning om personligt tillæg digitalt på den offentlige myndigheds PC eller lignende digitale platform.

Hertil må bibliotekerne påpege, at der er tale om opgaver i tillæg til de centrale biblioteksopgaver, hvorfor der i kommunerne skal tages højde for den ekstra opgavebelastning, en udvidelse af de nuværende vejlednings- og læringsopgaver vil være.

Med venlig hilsen

Michel Steen-Hansen
Direktør/Danmarks Biblioteksforening

 På vegne af biblioteksparaplyen: Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen, Danmarks Biblioteksforening,
Danmarks Forskningsbiblioteksforening, HK Kommunal/Bibliotek og HK Stat TR-Kollegiet for de Statslige Biblioteker, Danmarks Skolebiblioteksforening,

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...