A global vision with local impact

Skrevet af

Kirsten Boelt

14 oktober, 2016

IFLA konferencen i Columbus er vel overstået, og det overvejende indtryk af de mange møder og ikke mindst generalforsamlingen er, at IFLA står overfor en ny og spændende udvikling, hvor alle aktive i organisationen vil få mulighed for at bidrage.

Fra det globale til det lokale
IFLA vil udvikle en global vision for bibliotekerne ved at engagere IFLA medlemmer, biblioteksverdenen og eksterne interessenter. Den skal være en del af grundpillerne i udviklingen af bæredygtige samfund, som er i stand til at tage udgangspunkt både i den enkeltes behov og i samfundsudviklingen. I overensstemmelse med FN’s 2030 mål.

I Columbus præsenterede IFLAs’s nye generalsekretær Gerald Leitner visionen som A global vision with local impact. Den skal der nu arbejdes videre med, og et første udkast vil blive drøftet på Governing Board arbejdsmødet i december og ikke mindst ved præsidentens møde i Athen til april 2017. For første gang i IFLA’s historie vil alle formænd og sekretærer fra alle sektioner og divisioner blive inviteret til mødet, vel at mærke med alt betalt. Det bliver et vigtigt møde, hvor retningen for IFLA’s videre udvikling vil blive drøftet. Efter aprilmødet vil visionen blive bearbejdet yderligere og derefter præsenteret og drøftet på IFLA 2017 i august i Wroclav i Polen. Hertil kommer afholdelse af en række regionale møder, hvor alle foreningsmedlemmerne af IFLA vil blive inviteret. I december 2017 besluttes den endelige vision på Governing Board møde. En lang proces. Ja, men det er en vigtig og en meget involverende proces, hvor DB som medlem også vil have en stemme. Efter selve beslutningen vil der blive udarbejdet et arbejdsprogram, som vil sikre, at visionen også føres ud i livet.

Det er nemlig vigtigt, at IFLA ændrer kurs og styrker udviklingen af hele biblioteksområdet og får understreget bibliotekets betydning i forhold til den generelle samfundsudvikling endnu stærkere end hidtil. Det er der selvfølgelig arbejdet med i mange år, men den store inddragelse på alle niveauer i organisationen, vil have stor betydning for den samlede indsats, der netop kan blive mere fokuseret og samlet. Med den i ryggen vil visionen forhåbentlig forankres meget stærkt i alle IFLA’s medlems-lande – både i nationale og lokale strategier og politikkker. Det er i øvrigt også af stor betydning, at Governing Board får en vigtig rolle som aktør ind i processen, så den konkrete opgave her bliver mere tydelig og fører til andet og mere end blot at være tilstede ved møderne. Hele processen bliver gjort mulig af en bevilling fra “Global Libraries” under Gates Foundation. Set i dette lys bliver konferencen i Columbus et vendepunkt og en ny start for IFLA.

Nyt fokus på læsefærdigheder – del af 2030 indsatsen
Sideløbende med de strategiske møder tilbød konferencen mange spændende sessioner med FN’s 2030 mål som gennemgående og rød tråd: Hvordan biblioteker yder det ene bidrag efter det andet i forhold til at støtte samfundsudviklingen og den enkelte borgers muligheder. Ét emne fyldte især meget. Det var borgernes læsefærdigheder, da det er grundlaget for at kunne begå sig – uanset platform. Der var rigtig mange eksempler på tiltag og projekter, der arbejder med sproglig stimulering og læsning, og det er meget tydeligt, at der arbejdes strategisk med netop dette i mange lande, f.eks. ved hjælp af en national læsestrategi.

Her er der virkelig noget at hente for os! Jeg mener helt bestemt, at vil vi styrke danskernes læseevner, så skal der en national strategi til. Det må være en strategi, der selvfølgelig fokuserer på børns sproglige stimulering, læselyst og læseevner, men den voksne borger må bestemt også have en plads i strategien. Bibliotekerne har en kæmpe rolle i forbindelse med styrkelse af læ-selysten for børn og voksne, så derfor er en national læsestrategi en sag, bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening må arbejde målrettet med.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...