Det gode liv i landområderne

Skrevet af

Hanne Marie Knudsen

3 december, 2013

Gennem de senere år har der været en tendens til centralisering af bibliotekstilbuddene og antallet af bogbusser i kommunerne er dalende. Det synes, projektets deltagere er en skidt udvikling.

Netop nu er der brug for biblioteker på hjul i landdistrikterne. Med udgangspunkt i de ambitiøse nationale digitaliseringsplaner, som kommuner og borgere står overfor, kan bibliotekerne via bogbussen hjælpe til med at rulle disse planer ud i borgernes hverdag.

I bogbussen henter borgerne hjælp til mange offentlige services. Vi hjælper også borgerne med at blive selvhjulpne på nettet. Bogbussen er et mødested i de områder, hvor der ikke er et forsamlingshus eller et kulturhus. Og bogbussen kan rekvireres til at deltage i events sammen med andre partnere eller i særlige aktiviteter sammen med foreninger og institutioner. Bogbussen indgår også i særlige forløb i forhold til børn: I legestuer, i børnehaver og i skolerne.

Biblioteksmedarbejderne savner ikke yderligere opgaver, men de ser gerne en udvikling i relation til borgernes ønsker og behov. Specielt over for borgerne i landdistrikterne har det mobile bibliotekstilbud mange fordele. Det er et fleksibelt tilbud, som kan flytte efter den enkelte og den enkelte gruppes ønsker og behov.

Dette udviklingsprojekt viser, at bibliotekerne er i stand til at forny og målrette services ved at være udadvendte og i dialog med nye målgrupper i landdistrikterne. Det handler om at udvikle det mobile bibliotek med andre funktioner end blot en traditionel materialesamling, der lånes ud af.

Bogbussen og dens medarbejdere kan noget, som ingen andre offentlige servicetilbud kan: Skabe fællesskab, nærhed, samvær og sammenhold. Værdier, som interviewede borgere har fremhævet i projektforløbet.

Projektet vækker opsigt – også hos landspolitikere
En delegation fra de syv biblioteker har som noget helt særligt fået udvidet foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer.
Også folketingspolitikerne har været oprigtigt interesserede i både metoder og resultater. De har tillige undervejs i processen spurgt ind til, hvordan de gode budskaber nu kan blive formidlet til de kommuner, der ikke har været med i udviklingsforløbet, og de har lovet, at de vil medvirke til at sprede idéerne og erfaringerne. Til gengæld kan de ikke på stående fod love, at der ville komme stabile netforbindelser i alle landdistrikter. Noget som alle syv deltagende kommuner efterlyser.

Støtte samvær, fællesskaber og nærvær
Vi skal bringe bibliotekerne i spil på nye måder og på nye steder. I landdistrikterne er de mobile biblioteker fantastiske til at rulle alle de offentlige services ud. Samtidig kan medarbejdere i de mobile biblioteker understøtte samvær, fællesskaber og nærvær – især hvis vi udvikler os selv og indgår i tætte samarbejder og relationer med borgerne, der hvor de er, lyder konklusionen.
Bibliotekar Eva Themsen, Vordingborg Bibliotekerne, udtrykker det sådan her: “- vi har øget vores fokus og deltaget i nye ting, som vi ellers ikke har deltaget i tidligere og fået øget synlighed, også på ikke-brugerne. En styrkelse af at turde lidt mere og være mere modige!”

Projekterne:
Kompetenceudvikling
Vi har gennemført et uddannelsesseminar for chauffører og andre bogbusdedikerede om de nye roller og funktioner i bogbusarbejdet. Vi skal lære at sælge os selv og bogbussen, og vi skal bruge os selv og vores egne individuelle kompetencer og kontakter, når vi skal skaffe os viden om lokalområderne.

Idéudvikling og innovation
Når bogbussen skal udvikle nye tilbud er det vigtigt, at vi skaber win-win situationer for både borgere og biblioteket. Vi bør bevæge os på ‘kanten’ af vores faglighed – og tænke nyt. Tænk også på tværs i kommunen, f.eks. sammen med de ansatte på kommunens ældreinstitutioner.

It læring og hjælp til selvhjælp
Se bogbussen som en ressource i fremtidens digitale læring. Den digitale bogbus eller bogbil kan i princippet køre helt ind på gårdspladsen hos den lille håndværker eller mindre virksomhed. De digitale services er også helt oplagte at booke. 

“ – det er svært at se, hvordan vi skal kunne leve op til biblioteksloven og betjene alle borgere i vores kommune – uden en bogbus eller et andet mobilt tilbud!” (Projektleder og bibliotekschef Bente Kristoffersen, Brønderslev Bibliotek).

Booking on demand
Nye bookingtyper er afprøvet. Fra institutionsbookinger med faste intervaller til mere eventprægede bookinger i forbindelse med fællesspisninger, høstfester og byfester. Et godt råd er: Diskutér internt på biblioteket om køreplanen holder og afprøv bookinger til udvalgte målgrupper.

Ildsjæle og partnerskaber
Biblioteker har taget kontakt til frivillige og nye samarbejdspartnere for udvikling af fælles projekter. Blandt resultaterne er øget fundraising, flere kulturelle foredrag og arrangementer samt it undervisningsforløb på virksomheder. Vi har lært, at partnerskaber indgås bedst ved personlige henvendelser, og at det er vigtigt at inddrage samarbejdspartnerne tidligt i forløbet. Sats på it læring.

Det begynder med børnene
Børnene på landet er ikke så mobile. De mobile biblioteker er svaret, for de kan skabe læring og kulturelle oplevelser i landdistrikterne. Så sæt fokus på børns sproglige udvikling. Biblioteket skal komme til børnene. Udvikl koncepter – udnyt ressourcerne. 

Udvalgte målgrupper
Nye målgrupper er afprøvet: Unge rekrutter på en kaserne, voksne jagtinteresserede mænd og unge på efterskole. Vi opnår gode resultater, når vi udvælger en målgruppe og arbejder i dybden. Og så sætter vi det bedste hold fra biblioteket og gør biblioteket kendt i nye sammenhænge.

Facilitatorrollen
Som biblioteksmedarbejder har vi en rolle at spille som facilitator af processer og udviklingsprojekter i lokalområderne. Tænk samarbejder på tværs og find lokale ambassadører.

“Vi skal satse på det udadvendte samarbejde – og biblioteks- medarbejderne skal måske i endnu højere grad være aktive i forhold til at skabe kontakterne. Som politikere har vi meget brug for, at kulturtilbuddene bruges – og at vi kan bevise og synliggøre det!” (Kulturudvalgsformand Poul Erik Christensen, Skive Kommune)

Om projekt “Det gode liv i landområderne”

  • Medvirkende biblioteker: Brønderslev, Esbjerg Kommunes Biblioteker, Ringkøbing-Skjern Biblioteker, Skive Bibliotek, Vordingborg Bibliotekerne og Aabenraa Bibliotekerne samt Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig
  • Kulturstyrelsen har støttet projektet i perioden 2010-2012 med i alt 1,2 millioner kr. fra Udviklingspuljen. Kommunerne har bidraget med et tilsvarende beløb. Det har betydet, at bibliotekerne har kunnet frigøre ca. fem timer om ugen til at arbejde med projektet. Men det har vist sig, at bibliotekerne har brugt meget mere tid på det i takt med det øgede fokus. Endvidere har Edvard Pedersens Biblioteksfond støttet med midler til projektets deltagere i den internationale Mobile Library Festival i Turku, Finland, 2011, og muliggjort deltagelsen for 4 internationale oplægsholdere og bogbuschauffører på den netop afviklede evalueringskonference, 28. januar 2013.
  • Fotograf Peter Birk (tidligere stadsbibliotekar i Silkeborg) har fotograferet udviklingsarbejdet i de mobile biblioteker i de deltagende kommuner. Birks billeder indgår i en ny publikation, Det gode liv i landområderne – udvikling af mobile biblioteker, udarbejdet af Hanne Marie Knudsen, Knudsen Syd. Bogen kan rekvireres ved henvendelse til Brønderslev Bibliotek så længe lager haves.

 

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...