Kompetenceudvikling, licenser, DDB og projekter i 2011

Skrevet af

Kirsten Boelt

19 marts, 2012

Danmarks Biblioteksforening har én plads i Biblioteksrådet, som jeg er udpeget til. Her behandles generelle bibliotekspolitiske og biblioteksfaglige spørgsmål i forbindelse med planlægning og koordinering af det offentliges indsats på biblioteksområdet. Rådet mødtes to gange i 2011. Biblioteksrådet har eksisteret siden 1998 som et rådgivende organ først for Biblioteksstyrelsen, siden Styrelsen for Bibliotek og Medier og nu senest Center for Bibliotek og Medier under Kulturstyrelsen. 

Rådet arbejder temabaseret og i juni var temaet kompetenceudvikling i bibliotekerne med bl.a. oplæg fra centralbibliotekerne, IVA og Det Kongelige Bibliotek, hvorefter vi drøftede behovet for kompetenceudvikling på tværs af folke- og forskningssektorerne og de forskellige roller for aktørerne på området. Hovedkonklusionen blev, at der ingen grund er til bekymring i forhold til IVA’s nu lukkede udbud af systematisk efteruddannelse. En række andre aktører som bl.a. centralbibliotekerne er i dag aktive på feltet. Novembermødet drøftede udvikling inden for de enkelte bibliotekssektorer og mulige samarbejdsflader. Licensområdet er bl.a. et område, hvor et tættere samarbejde kan være med til at sikre en større udnyttelse af de dyre licenser, så der f.eks. ikke betales to gange for licenser til samme typer af brugere. Rådet følger også DDB-udviklingen ganske nøje, ligesom det fra efteråret skal kåre årets projekt, der blev præsenteret på Biblioteksledermødet. Licenser til masserne blev Årets Projekt 2011; læs om projektet i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2011.

Fagligt Rådgivende Udvalg for udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker (RUF) rådgiver Center for Bibliotek og Medier i Kulturstyrelsen i forbindelse med behandlingen af indstillinger af ansøgninger til udviklingspuljen. Danmarks Biblioteksforening har to repræsentanter i udvalget, nemlig Lone Knakkergaard og undertegnede. Udvalget mødes normalt først i januar måned, hvor vi drøfter de mange ansøgninger folke- og skolebiblioteker forud har indsendt til puljen 1. november hvert år. På mødet behandlede vi denne gang ca. 100 ansøgninger og drøftede desuden de strategiske indsatsområder, som ligger til grund for ansøgningerne og som aftales mellem styrelsen, KL og DB. Og som RUF også er inden om. På mødet drøftedes desuden, hvordan en mindre restbevilling bedst kunne anvendes. I 2011 blev den brugt til at sætte fokus på indsats for læ-sefærdighed og -fremme for unge og voksne.

Kirsten Boelt erDBs 2. næstformand og publikumschef, Aalborg Bibliotekerne

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...