Kompetenceudvikling, licenser, DDB og projekter i 2011

Skrevet af

Kirsten Boelt

19 marts, 2012

Danmarks Biblioteksforening har én plads i Biblioteksrådet, som jeg er udpeget til. Her behandles generelle bibliotekspolitiske og biblioteksfaglige spørgsmål i forbindelse med planlægning og koordinering af det offentliges indsats på biblioteksområdet. Rådet mødtes to gange i 2011. Biblioteksrådet har eksisteret siden 1998 som et rådgivende organ først for Biblioteksstyrelsen, siden Styrelsen for Bibliotek og Medier og nu senest Center for Bibliotek og Medier under Kulturstyrelsen. 

Rådet arbejder temabaseret og i juni var temaet kompetenceudvikling i bibliotekerne med bl.a. oplæg fra centralbibliotekerne, IVA og Det Kongelige Bibliotek, hvorefter vi drøftede behovet for kompetenceudvikling på tværs af folke- og forskningssektorerne og de forskellige roller for aktørerne på området. Hovedkonklusionen blev, at der ingen grund er til bekymring i forhold til IVA’s nu lukkede udbud af systematisk efteruddannelse. En række andre aktører som bl.a. centralbibliotekerne er i dag aktive på feltet. Novembermødet drøftede udvikling inden for de enkelte bibliotekssektorer og mulige samarbejdsflader. Licensområdet er bl.a. et område, hvor et tættere samarbejde kan være med til at sikre en større udnyttelse af de dyre licenser, så der f.eks. ikke betales to gange for licenser til samme typer af brugere. Rådet følger også DDB-udviklingen ganske nøje, ligesom det fra efteråret skal kåre årets projekt, der blev præsenteret på Biblioteksledermødet. Licenser til masserne blev Årets Projekt 2011; læs om projektet i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2011.

Fagligt Rådgivende Udvalg for udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker (RUF) rådgiver Center for Bibliotek og Medier i Kulturstyrelsen i forbindelse med behandlingen af indstillinger af ansøgninger til udviklingspuljen. Danmarks Biblioteksforening har to repræsentanter i udvalget, nemlig Lone Knakkergaard og undertegnede. Udvalget mødes normalt først i januar måned, hvor vi drøfter de mange ansøgninger folke- og skolebiblioteker forud har indsendt til puljen 1. november hvert år. På mødet behandlede vi denne gang ca. 100 ansøgninger og drøftede desuden de strategiske indsatsområder, som ligger til grund for ansøgningerne og som aftales mellem styrelsen, KL og DB. Og som RUF også er inden om. På mødet drøftedes desuden, hvordan en mindre restbevilling bedst kunne anvendes. I 2011 blev den brugt til at sætte fokus på indsats for læ-sefærdighed og -fremme for unge og voksne.

Kirsten Boelt erDBs 2. næstformand og publikumschef, Aalborg Bibliotekerne

Ikke-brugerne og bibliotekerne

LEDER Tak igen for valget til formand for Danmarks Biblioteksforening. Jeg er beæret og ydmyg over opgaven. Men vil kaste mig ud i arbejdet med min erfaring fra otte år i ...

Set fra MIN stol – Kultur for alle

Om kommuner, kultur og biblioteker – ansvar og adgang. Kultur for alle. Det kan både lyde klichéfyldt og banalt, men tænker man videre over det, så er det faktisk en ret ...