Vedr. forslag om Lov om ændring af lov om ophavsret

Skrevet af

7. november, 2013

Danmarks Biblioteksforening
For Biblioteksparaplyen

Kulturministeriet
Att. Chefkonsulent Nicky Valbjørn Trebbien

Vedr. forslag om Lov om ændring af lov om ophavsret

Danmarks Biblioteksforening takker på vegne af Biblioteksparaplyen, de danske biblioteks-organisationer nævnt nedenfor inkl. Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Forskningsbiblioteksforening, for muligheden for at afgive høringssvar om ændring af ophavsrets-loven i forbindelse med ’Visse tilladte anvendelser af forældreløse værker og ændring af aftale-licensbestemmelsen vedrørende kabelviderespredning’.

Ang. Det nye kapitel 6b og implementeringen af EU-direktivet (2012/28/EU) vedr. ’visse tilladte anvendelser af forældreløse værker’
Biblioteksforeningen (biblioteksorganisationerne) har ingen kommentarer mht. definitionen af værker, der er omfattet af reglerne. Eller mht. til de institutioner, herunder bibliotekerne, der er begunstigede i forhold til anvendelse af værkerne.

Mht. den foreslåede ’omhyggelige søgning som de begunstigede organisationer skal foretage for at vurdere, om et værk eller en lydoptagelse er forældreløst’ vil biblioteksforeningen gerne fremholde, at metoden kan vanskeliggøre de massedigitaliseringsopgaver i biblioteks-sammenhæng, som direktivet bl.a. ellers skal fremme. Det er væsentligt for bibliotekerne, at de ikke skal bruge for mange ressourcer, når de eksempelvis skal digitalisere værker, der ikke længere er kommercielt interessante.

Det vigtigt, at man f.eks. fortsat kan benytte den udvidede aftalelicens og aftale benyttelse med COPY-DAN uden at bibliotekerne skal foretage ’omhyggelig søgning’. I de tilfælde, hvor bibliotekerne ikke ønsker at anvende aftalelicensen og dermed at betale til COPY-DAN, bør ’omhyggelige søgning’ f.eks. i relation til meget gamle værker ikke være alt for ressourcekrævende for bibliotekerne. Dette præciseres nærmere i bekendtgørelsen.

Kulturministeriet pointerer selv i forslaget, at ’det eksplicit fremgår af direktivets betragtning 24 om forældreløse værker, at det ikke berører medlemsstaternes ordninger vedrørende forvaltning af rettigheder såsom aftalelicenser, retlige formodninger om repræsentation eller overdragelse, kollektiv forvaltning eller tilsvarende ordninger eller kombinationer heraf, herunder for massedigitalisering. Ligeledes fremfor det af direktivets artikel 1 stk.5, at direktivet ikke griber ind i eventuelle ordninger vedrørende forvaltning af rettigheder på nationalt plan’.

At det forholder sig sådan finder biblioteksorganisationerne helt centralt i forhold til en vedtagelse af de foreslåede ændringer i loven.

Biblioteksorganisationerne kan i øvrigt tilslutte sig synspunkterne i Notat fremsendt af Det. Kongelige Bibliotek af 6. november 2013, herunder den afsluttende kommentar vedr. Statsbibliotekets varetagelse af opgaver i forbindelse med den audiovisuelle kulturarv.

Med venlig hilsen

Michel Steen-Hansen, dir.
Danmarks Biblioteksforening

 

På vegne af biblioteksparaplyen
Bibliotekarforbundet,
Bibliotekschefforeningen,
Danmarks Biblioteksforening,
Danmarks Forskningsbiblioteksforening,
HK Kommunal/Bibliotek og HK Stat TR-Kollegiet for de Statslige Biblioteker,
Danmarks Skolebiblioteksforening,
Danmarks Skolebibliotekarer

DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven

Optakten til det nye direktiv, Digital Single Market-processen, har fyldt en del siden starten i 2014 og ikke mindst i de senere år i arbejdet i de internationale ...

Bibliotekerne ønsker frit valg af e-bøger

Både danske og udenlandske biblioteksorganisationer ønsker frit at kunne vælge de e-bøger, de kan låne ud. En EU-domstolsafgørelse kan blive et skridt i den retning. ...

Vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om ophavsret

Kulturministeriet Vedr. høring: lov om ophavsret. Biblioteksparaplyen takker for muligheden for afgive høringssvar. Biblioteksparaplyen protesterede i sin tid imod forslaget om ...

Europæisk konference om demokrati i ny medievirkelighed

I anledning af det danske formandskab for EU har den europæiske copyright og biblioteksorganisation EBLIDA lagt deres 20-års jubilæumskonference i København fredag den 11. maj ...

Vedr. Revision af PSI direktivet

FuldmægtigHelene Nordborg KiærKulturministeriet   Vedr. Revision af PSI direktivet Kommissionen har den 13.12. 2011 udsendt en Meddelelse om åbne data.  Denne ...