Vedr. Revision af PSI direktivet

Skrevet af

9. januar, 2012

Fuldmægtig
Helene Nordborg Kiær
Kulturministeriet

 

Vedr. Revision af PSI direktivet

Kommissionen har den 13.12. 2011 udsendt en Meddelelse om åbne data.  Denne meddelelse ledsages af et forslag til ændring af direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer ved bl.a. at udvide direktivets anvendelsesområde til også at omfatte bibliote-ker, arkiver, museer og universitetsbiblioteker.

Biblioteksparaplyen takker for muligheden for at indsende kommentarer til ovennævnte.

En ændring af direktivet vil kunne påvirke biblioteker og universitetsbiblioteker på følgende måde:

Værker for hvilke den ophavsretlige beskyttelsestid er udløbet.

Den altovervejende del af de dokumenter, der behandles i biblioteker og universitetsbibliote-ker er bøger, tidsskrifter, aviser, musik og forskellige slags AV materialer, hvortil tredjemand besidder den intellektuelle ejendomsret. Sådanne dokumenter er ikke omfattet af direktivet.

Undtaget herfra er de af værkerne, for hvilke den ophavsretlige beskyttelsestid er udløbet. Sådanne værker vil bibliotekerne være forpligtet til at stille til rådighed for kommercielle fo-retagender f.eks. mhp. digitalisering.

Biblioteksparaplyen vil i den forbindelse pege på, at værker for hvilke den ophavsretlige be-skyttelsestid er udløbet, så vidt muligt fortsat bør være frit tilgængelige.

Digitalisering og Public – Private – Partnerships

Såfremt bibliotekerne selv forestår digitaliseringen, vil kommercielle foretagender kunne af-kræve bibliotekerne kopi af de elektroniske filer for selv at gøre dem tilgængelige, f.eks. sammen med andre materialer, som den kommercielle aktør har rettigheder til, hvorved det samlede produkt kan blive både brugsmæssigt og kommercielt særdeles attraktivt.

Det er imidlertid ikke klart, hvordan sagen stiller sig, såfremt biblioteket har foretaget digita-liseringen i samarbejde med en privat aktør, som evt. har fået et tilsagn om kommerciel ud-nyttelse af dokumenterne i en nærmere afgrænset periode eller en anden form for modydelse. Såfremt de elektroniske filer kan kræves udleveret til et konkurrerende foretagende, vil sam-arbejde mellem offentlige og private foretagender formentlig umuliggøres.
 
Katalogdata

Katalogdata, (også kaldet metadata) vil være beskyttet af OHL § 71 (katalogreglen) og Data-basedirektivet: 96/9/EF, men da det er bibliotekerne selv, der i et samarbejde med DBC og Nationalbibliografien fremstiller disse data, vil de formentlig være omfattet af udleverings-pligten. Sådanne data får stadig større betydning for såvel kommercielle som ikke-kommercielle udnyttelsesmåder.

Administrative data

Udover de omtalte dokumenttyper har bibliotekerne store datamænger som følge af admini-strationen af bibliotekernes udlån eller brug af de databaser, som bibliotekerne giver adgang til. Disse data vil kunne være omfattet af undtagelsesbestemmelsen om kommerciel fortrolig-hed og de vil i alle tilfælde være beskyttet som persondata. Vi går ud fra, sådanne administra-tive data ikke kan kræves udleveret.

Med venlig hilsen

Mogens Vestergaard
Formand for Biblioteksparaplyen

Biblioteksparaplyen

Bibliotekarforbundet
Pernille Drost
Johnny Roj-Larsen
Bibliotekschefforeningen
Jytte Bræmer
Mogens Vestergaard (formand  Biblioteksparaplyen)
Danmarks Biblioteksforening
Vagn Ytte Larsen
Michel Steen-Hansen
Kirsten Grubbe Jensen (referent)
Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Michael Cotta-Schønberg
Eli Greve
Danmarks Skolebibliotekarer
Anna Bach
C.C. Rasmussen (dagsordener og referater)
HK Kommunal Biblioteksudvalget
Kirsten Westh
HK-STAT Danmark. TR-Kollegiet for de Statslige Biblioteker
Jonna Vestergaard
Kommunernes Skolebiblioteksforening
Andreas Boesen
Liselotte Hillestrøm (dagsordener og referater)
Gitte Frausing

Øvrige deltagere:
CLM
Harald v. Hielmcrone
EBLIDA
Lene Byrialsen

DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven

Optakten til det nye direktiv, Digital Single Market-processen, har fyldt en del siden starten i 2014 og ikke mindst i de senere år i arbejdet i de internationale ...

Bibliotekerne ønsker frit valg af e-bøger

Både danske og udenlandske biblioteksorganisationer ønsker frit at kunne vælge de e-bøger, de kan låne ud. En EU-domstolsafgørelse kan blive et skridt i den retning. ...

Vedr. forslag om Lov om ændring af lov om ophavsret

Danmarks BiblioteksforeningFor Biblioteksparaplyen KulturministerietAtt. Chefkonsulent Nicky Valbjørn Trebbien Vedr. forslag om Lov om ændring af lov om ophavsret Danmarks ...

Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V   Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer til ...

Vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om ophavsret

Kulturministeriet Vedr. høring: lov om ophavsret. Biblioteksparaplyen takker for muligheden for afgive høringssvar. Biblioteksparaplyen protesterede i sin tid imod forslaget om ...

Europæisk konference om demokrati i ny medievirkelighed

I anledning af det danske formandskab for EU har den europæiske copyright og biblioteksorganisation EBLIDA lagt deres 20-års jubilæumskonference i København fredag den 11. maj ...

Vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem

KulturministerietAtt. Alexander Meli Barming Høring vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystemI Danmarks Biblioteksforening har vi med interesse ...

Vedr. Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V   Vedr. Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende ...