“Godt du kom” – trivsel i Randers

Foto: Randers Bibliotek.

Skrevet af

9. april, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Et stigende antal børn og unge er ramt af mistrivsel og skolevægring. Bibliotek, skole og andre aktører i Randers går sammen om nyt frirum.

I 2023 havde hver femte elev over 10 procents skolefravær, og flere børn og unge fortæller, at de mistrives. I et nyt projekt undersøger Randers Bibliotek, hvordan det kan booste målgruppens trivsel gennem et præstationsfrit kulturtilbud. Målet er at udvikle et koncept, som andre aktører i Danmark kan blive inspireret af.

Børn og unges mistrivsel og stigende skolefravær er en samfundsudfordring og fylder i den offentlige debat. Flere fagpersoner peger på, at børn og unge oplever et urimeligt stort pres til at præstere – både i skolen, i hjemmet og socialt. Men noget tyder på, at det ikke er tilfældet på biblioteket.

Børnene og de unge bruger biblioteket som en slags frirum, og sammen med en række lokale samarbejdspartnere vil projektet tilbyde et præstationsfrit og trygt fællesskab, hvor de kan trives og udvikle deres sociale kompetencer indenfor bibliotekets rammer.

“Som bibliotekarer møder vi ofte børn og unge fra målgruppen, der bruger biblioteket som frirum. Derfor undersøger vi, hvilken rolle kulturelle fællesskaber spiller i forhold til børn og unge med højt skolefravær – og hvordan vi kan gøre en forskel for dem”, fortæller bibliotekar Bettina Boddum, Randers Bibliotek.

Med det nye projekt “GODT DU KOM” undersøger biblioteket og lokale samarbejdspartnere, om biblioteket kan styrke målgruppens trivsel og sociale kompetencer ved at stille trygge rammer til rådighed for dem.

Et nyt trivselskoncept i støbeskeen

Nutidens bibliotek er meget mere end udlån af bøger og formidling af viden. På Randers Bibliotek står velfærd i form af blandt andet udvikling, trivsel og fællesskaber allerede højt på dagsordenen. Og nu samarbejder man målrettet med skole og andre relevante partnere.

”Biblioteket er anderledes end skolen – blandt andet fordi der ikke er karakterer eller faglige forventninger. Det kan være lige dét, som børn og unge i skolevægring har brug for. Vi kender endnu ikke det endelige koncept, men vi håber, at det kan give et nyt perspektiv på en kompleks problematik”, fortæller Signe Winther Brinkmann, skole og uddannelseskoordinator.

I foråret 2024 har 20 børn fra 4.-6. klasse og unge fra 7.-8. klasse taget imod et tilbud om en plads på et otte-ugers forløb. De er blevet udvalgt i samarbejde med repræsentanter fra PPR, UU Randers og fagpersoner fra skolerne. Kriterierne for deltagelse tager afsæt i elementer som skolefravær og mistrivsel.

I ”GODT DU KOM” kan deltagerne prøve kræfter med teater, retro-gaming, kreativ skrivning, guidet fælleslæsning, kunst og hjernegymnastik. Projektets forløb bliver afprøvet mindst tre gange i perioden foråret 2024 til vinteren 2025, hvor det løbende justeres og tilpasses.

Overvældende interesse og støtte

Allerede inden projektets start har flere aktører meldt sig på banen for at bidrage til projektet. Blandt andet har Randers Regnskov og Randers FC inviteret de deltagende børn og unge på en udflugt ud hos dem.

“Vi er meget glade for den overvældende interesse fra flere lokale og nationale aktører. Det brede samarbejde styrker projektet på mange fronter, og det lover godt for en eventuel fremtidig implementering lokalt”, siger bibliotekschef Lone Føgh Westphall. Arbejdet begyndte i januar i år i samarbejde med både de lokale aktører.

Projektet ”GODT DU KOM” er støttet med midler fra Slots-og Kulturstyrelsens Udviklingspulje.

BENEDICTE MONICA ANDERSEN, Randers Bibliotek.

VOXPOP om børn og unges trivsel, se Danmarks Biblioteker nr. 2,2024 side 16+.

TRIVSEL I TAL

Elevfravær i folkeskolen 2022/2023
Færre elever i folkeskolen havde mere end 10 procent fravær i løbet af det sidste skoleår. Det fremgår af nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.
Mens 20 procent af eleverne i folkeskolen havde mere end 10 procent fravær i løbet af skoleåret 2022/2023, gjaldt det for 26 procent af eleverne året før. Det samlede gennemsnitlige fravær i folkeskolen er også faldet en smule. For skoleåret 2022/2023 var det 7 procent, hvilket er 1 procentpoint lavere end for skoleåret 2021/2022.
Det samlede fravær ligger stadig på et lidt højere niveau end før covid-19-nedlukningerne.
Kilde: BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET 9. november 2023

Trivsel i folkeskolen 2022/2023
Generelt har et stort mindretal af pigerne og de ældste drenge mentale helbredsproblemer, men det er især pigerne i 9. klasse, hvor andelen, der rapporterer om problemer, er størst.
Kun 11 procent af pigerne i 9. klasse rapporterer, at de har høj livstilfredshed mod 26 procent af drengene i 9. klasse. Til sammenligning har 19 procent af pigerne i 7.  klasse og 30 procent af pigerne i 5. klasse høj livstilfredshed.  
Der er også flere piger i 9. klasse, der har lavt selvværd og føler sig stressede, nervøse og ensomme. Andelen, der føler sig nervøse næsten hver uge eller hyppigt, er steget fra 23 til 59 procent fra 2010-2022.
Kilde:  Skolebørnsundersøgelsen 2022. Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 2023.

Bedre overbygning og service til borgerne

Alle biblioteker kan ikke have alt, som borgerne har behov for. Gennem rammeaftaler med staten sikres en smidig og relevant overbygning og et sammenhængende lånesamarbejde på ...

Sammen om Verdensmål: Folkebiblioteket, trivsel og fællesskaber om bæredygtighed

Biblioteker og bæredygtighed går rigtig godt hånd i hånd. Gennem historien har bibliotekerne baseret sig på deleøkonomi, hvor vi er sammen om bøger og andre videns- og ...

Ny Digital Alliance

Digitale grundstrukturer, services og digital formidling gennemsyrer biblioteks- sektoren. ALLIANCEN, aktørerne bag, øger nu fokus og åbner op for at sikre et stærkt og ...