Bedre overbygning og service til borgerne

Effektiv service hænger sammen med den lovbestemte overbygning. Foto: Det Kgl. Bibliotek Aarhus/Laura Stamer.

Skrevet af

9. april, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Alle biblioteker kan ikke have alt, som borgerne har behov for. Gennem rammeaftaler med staten sikres en smidig og relevant overbygning og et sammenhængende lånesamarbejde på landsplan. Centralbibliotekerne (CB) og Det Kgl. Bibliotek (KB) har i disse år et tæt og stærkt samarbejde med det klare formål at forbedre biblioteksservicen og skabe mere værdi for borgerne.

En effektiv biblioteksservice i de danske folkebiblioteker beror bl.a. på den lov-bestemte overbygning. Landets seks centralbiblioteker og Det Kgl. Bibliotek varetager og videreudvikler løbende opgaven.

Samarbejdet udmønter sig i fælles årlige handlingsplaner, og her i 2024 fokuserer vi på materialeoverbygning, kommunikation og formidling samt videns- og kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere.

Bedre overblik over tilgængelige materialer

I år fortsætter vi arbejdet med at gøre materialeoverbygningen og de forskellige services mere tilgængelige. På centralbibliotek.dk kan man således i dag finde et samlet overblik over de forskellige licenser, materialer og services, som CB og KB tilbyder. Og på platformen materialeoverbygning.dk kan man se CB’ernes og KB’s indkøb af udenlandske faglitterære og skønlitterære overbygningsmaterialer.

For at styrke kommunikationen og oplyse specifikke målgrupper om tilgængelige ressourcer, vil vi i løbet af 2024 gennemføre målrettede kommunikationsindsatser. Et eksempel er en nylig udsendt nyhed om tilgængelige digitale materialer fra CB og KB til elever og studerende under eksamenstiden. Folkebibliotekerne spiller ofte en væsentlig rolle som vejledere, og da elever og studerende ikke altid selv er klar over, hvad de har adgang til, kan folkebibliotekerne med fordel guide dem.

Digitale samlinger i den nationale biblioteksinfrastruktur

En central del af handlingsplanen involverer KB’s ønske om at nå bredere ud med nationalbibliotekets tilbud til borgere i hele landet. En af vejene er at gøre samlingerne tilgængelige i den nationale digitale biblioteksinfrastruktur, også kendt som “brøn-den”, så borgerne kan få adgang til dem gennem bibliotek.dk eller folkebibliotekernes egne hjemmesider.

I 2024 gennemfører vi sidste fase i at integrere danske Open Access tidsskrifter på KB’s platform, Tidsskrift.dk, i brønden. Platformen er en guldgrube af spændende tidsskrifter fra den danske forsknings- og museumsverden og rummer p.t. 190 tidsskrifter med omkring 100.000 artikler.

KB fortsætter også med at få indekseret artikler fra ugebladene Hjemmet og Familie Journalen, så borgerne frit kan søge og bestille dem. KB har tidligere fået indekseret artikler fra udvalgte perioder i årgangene 1960-2000. Senere fulgte alle artikler fra 1960’erne, og i 2024 fortsætter KB med at indeksere alle artikler fra 1970’erne.

Derudover undersøger KB løbende, om der er andre ressourcer, der skal stilles til rådighed for borgerne gennem folkebiblioteker.

Viden og kompetenceudvikling

Efter et vellykket kompetenceudviklingsforløb for bibliotekschefer og fjernlånsfolk i interurbant lånesamarbejde i 2023 er fokus i 2024 rettet mod fortsat viden- og kompetenceudvikling. Et fornyet onboarding-forløb er under udvikling for at introducere nye ansatte på folkebibliotekerne til konkrete overbygningstilbud og lånesamarbejdet.

I 2024 vil vi fortsat have et fælles fokus på lånesamarbejdet, og i det hele taget have fokus på de dialoger i sektoren, der er nødvendige for at sikre det sammenhængende lånesamarbejde. I en tid med knappe ressourcer kan dette lånesamarbejde være under pres, og netop derfor skal vi pleje og værne om dette unikke samarbejde! En del af dialogen vil blive varetaget i regi af Den Digitale Alliance. Men der vil også være et selvstændigt spor, som retter sig mod biblioteksledere, og som planlægges i samarbejde med Bibliotekschefforeningen.

Derudover vil vi også i år tage på fælles besøgsrunde på de regionale biblioteksledermøder med relevante og aktuelle temaer.

Betjening af unge og studerende på ungdomsuddannelser

Da mange biblioteker på ungdomsuddannelsesinstitutioner er blevet nedlagt, henvender de unge sig ofte på folkebibliotekerne for at få hjælp.

For at forbedre mulighederne for at give en god service til de unge har vi i CB-KB-samarbejdet fokus på at implementere konkrete værktøjer som Bibliotekernes Studieservice for biblioteksansatte, der skal hjælpe med at servicere elever og studerende. Samtidig udarbejder vi en vejledning til ledere på folkebibliotekerne, der giver gode råd om, hvordan man lokalt kan sikre tilstrækkelige tilbud til de unge. For at få et bedre datagrundlag gennemfører vi en spørgeskemaundersøgelse blandt folkebiblioteker om deres betjening af elever/studerende.

Betjeningen af de unge er et større og komplekst problemfelt, og derfor arbejder vi også på et overordnet plan sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Danmarks Biblioteksforening.

Andre centrale indsatser

CB’s og KB’s engagement i bibliotekernes landsdækkende Festival for historie fortsætter i 2024 under overskriften “Med lånte fjer”. Festivalen inkluderer livestreaming med relevante oplægsholdere og aktiviteter på folkebiblioteker landet over. Integrationen af NOTA (tidl. Danmarks Blindebibliotek red.) i KB pr. 1. januar i år åbner op for muligheder for at øge synliggørelsen af KB/NOTA’s forskellige biblioteksydelser til mennesker med syns- og læsehandicap over for folkebibliotekerne, og vi undersøger også muligheder for at styrke samarbejdet mellem KB/NOTA og folkebibliotekerne.

Samlet set repræsenterer dette samarbejde mellem CB og KB en vision om at styrke biblioteksservicen, gøre ressourcer mere tilgængelige og opbygge et endnu tættere forhold til borgerne gennem dialog og innovation. Med fokus på borgerne som kerne-element og omdrejningspunkt er dette samarbejde afgørende for at imødekomme nutidens behov og skabe biblioteker, der både formidler viden og deltager aktivt i samfundet.

Pernille Schaltz, bibliotekschef Herning Centralbibliotek, Maria Bruun, bibliotekschef Gentofte Bibliotekerne, og Erik Hofmeister, chefkonsulent Det Kgl. Bibliotek – For CB-KB Arbejdsgruppen

Biblioteket er et demokratisk væksthus

Tendenser som voksende polarisering, borgerdeltagelse og tilliden i samfundet var i centrum på Bibliotekschefforeningens årsmøde 2024 “Biblioteket som demokratisk ...

“Godt du kom” – trivsel i Randers

Et stigende antal børn og unge er ramt af mistrivsel og skolevægring. Bibliotek, skole og andre aktører i Randers går sammen om nyt frirum. I 2023 havde hver femte elev over ...

Ny Digital Alliance

Digitale grundstrukturer, services og digital formidling gennemsyrer biblioteks- sektoren. ALLIANCEN, aktørerne bag, øger nu fokus og åbner op for at sikre et stærkt og ...