OBA Next – mere end en biblioteksbygning

Amsterdam Zuidoost, en en bydel af kulturel mangfoldighed og mange udfordringer. Foto: Public Domain/wiki-janericloebe.

Skrevet af

16. oktober, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Amsterdam satser på nyt banebrydende biblioteksbyggeri i Zuidoost, et kvarter med mange udfordringer. Innovation, empowerment og mangfoldighed er omdrejningspunkter i en dynamisk designproces sammen med lokale kræfter.

OBA Next – et nyt folkebibliotek – skal, hvis de aktuelle planer holder, åbne 2028 i den kulturelt mangfoldige bydel Amsterdam Zuidoost.

Det anslås, at Hollands ca. 17,5 mio. indbyggere omfatter mere end 200 nationaliteter heraf 80% etniske hollændere. Demografien i Zuidoost med 85.000 indbyggere er et patchwork af mennesker med rødder i mange forskellige lande og kulturer, heraf en betydelig andel med indvandrerbaggrund, og der er socio-økonomiske udfordringer i form af lavindkomstfamilier og socialt udsatte grupper. Samtidigt findes der mange lokale foreninger og organisationer, der arbejder for at styrke fællesskabet og forbedre livskvaliteten for indbyggerne.

Lige muligheder for alle unge

Med OBA Next får Amsterdam et nyt lærings- og udviklingssted med et særligt fokus på unge. Et offentligt sted og en facilitet der skal stimulere lige muligheder for alle gennem en bred vifte af aktiviteter og dermed bidrage til talentudvikling og fremme digitale færdigheder. Kommunen, hovedbiblioteket OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) og en lang række sociale organisationer er gået sammen om at gøre dette nye bibliotek til et inspirerende sted for hele Amsterdam.

Start, bump på vejen og nulstilling

Forløbet har indtil videre imidlertid ikke været helt enkelt. Efter en længere politisk proces vedtog byrådet i foråret 2021, at et nyt bibliotek skulle bygges i Amsterdams primære forretnings- og finanscentrum, Zuidas.

Ambitionen var dengang et byggeri på ca. 8.500m2 i kombination med 16.500m2 kontorer, som en fremtidig developer skulle udvikle på egen regning og risiko. 40 mio. Euro blev i første omgang afsat til biblioteksdelen. Zuidas området er kendt for sine nationale og internationale virksomheder, sin moderne arkitektur med høje glas- og stålbygninger og sine gode transportforbindelser. I de senere år er der sket en markant vækst i boliger, og for at nyskabe området til et levende bysamfund er der stor interesse for at skabe grønne områder og inkludere kulturelle faciliteter, så derfor var det naturligt at placere et bibliotek her.

Eksterne byggerådgivere blev engageret, og efter en række indledende øvelser blev en arkitektkonkurrence udskrevet, tre konsortier blev efterfølgende udvalgt til at indgå i et dialogpræget forløb hen over foråret 2022. Selv var jeg blevet hyret som biblioteksfaglig rådgiver. Konkurrencen gik i gang, de tre første tredages-dialogforløb med konsortierne blev afviklet hen over foråret, og arkitekterne arbejdede intenst. Netop som det fjerde af de planlagte fem dialogforløb skulle afholdes, blev der indgået et stort politisk forlig i det nyvalgte byråd. En konsekvens var, at OBA NEXT ikke længere skulle ligge i Zuidas, men i stedet i Amsterdam Zuidoost. Konkurrencen blev derfor aflyst, og processen skulle gentænkes. 

Demografiske og socioøkonomiske udfordringer

Beslutningen om et nyt bibliotek er i sagens natur systemstyret og blev truffet af byen og det offentlige bibliotek i Amsterdam, mens lokalsamfundene som udgangspunkt ikke blev hørt. Heller ikke beslutningen om at flytte OBA NEXT fra Zuidas til Amsterdam Zuidoost var genstand for en dybere inddragelse, men til gengæld et skridt der stiller OBA NEXT over for store udfordringer.

Hvordan kan et nyt bibliotek udvikles på en åben, inkluderende måde, mens finansierings- og beslutningsprocesserne foregår i et traditionelt politisk/administrativt hierarki?

Ændring af strategi og lokal inddragelse

Projektets leder, Chris Sigaloff, har med en baggrund som leder af flere innovationsprojekter udenfor bibliotekssektoren arbejdet i Zuidas med primært institutionelle samarbejdspartnere, men Zuidoost er et langt mere mangfoldigt og komplekst område.

Zuidoost har i mange år lidt under topstyrede beslutninger og en lind strøm af udefrakommende projektmagere med det resultat, at områdets egne aktører er blevet mistroiske over for alt, hvad der kommer fra den ‘centrale by’.

Chris Sigaloff’s strategi er derfor aktivt at inddrage de stærke ressourcer, der findes i området i udviklingen af visionen om OBA Next. Det gør hun ved at danne sit team med ressourcepersoner fra området, ved understøtte lokale grupper af initiativrige unge gennem ‘tinkering’-aktiviteter, hvor de unge vælger deres projekter og udforsker dem med vægt på hands-on, eksperimenterende læring og kreativ problemløsning, og endelig ved at arbejde med ‘intermediaries’, dvs. folk der nyder tillid i området, og som kan formidle initiativer og idéer fra området ind i processen. Her er fokus på demokrati lokalt et særligt omdrejningspunkt.

Blandt initiativerne er en podcast-serie og en TikTok kanal, som unge selv har udviklet og styrer, et børneråd med deltagere mellem 8 og 12 år, OBA Next’s deltagelse i elektronisk musikfestival samt to fysiske lokationer i området, hvor forskellige aktiviteter kan foregå. Desuden er der etableret en intern tænketank, hvor der er rekrutteret interesserede personer fra de øvrige 26 biblioteker i Amsterdam, som skal komme med input til udviklingen af OBA Next, ligesom der har været afholdt internationalt symposium om fremtidens bibliotek i samarbejde med Bloomberg Center for Public Innovation fra Johns Hopkins University.

En række andre initiativer er i støbeskeen, alle initieret lokalt, og Chris Sigaloff lægger ikke skjul på, at det kan være udfordrende, men uhyre vigtigt at turde stole på de lokale kræfters energi og formåen. Hidtil er hun ikke blevet skuffet, og hun er overbevist om, at kun gennem inddragelse lokalbefolkningen vil visionen om et fremtidsorienteret, relevant og lokalt funderet bibliotekstilbud i Amsterdam Zuidoost kunne realiseres. 

Dynamisk designproces – identitet og empowerment

Ambitionen hos os, holdet bag OBA Next, er nu at skabe en proces, der er berigende for lokalsamfundene og interessenterne i den kulturelt mangfoldige Amsterdam Zuidoost, og som også kan være en attraktiv tur for hele byen. Oprettelsen af dette nye bibliotek er i sagens natur som nævnt fortsat en topstyret, systemstyret beslutning truffet af byen. Der er imidlertid en stærk følelse af lokal identitet og behov for at styrke eksisterende strukturer og initiativer.

Af denne grund leder vi efter et design til social og samfundsmæssig inklusion, hvor vi går fra: Politik til mennesker, Mød op for at sy op, Deltagelse til empowerment, Program til platform, Personale til samfund, Lederskab til partnere, Hjælp til læring og Middelmådighed til Superior.

Vi mener, at et ægte demokratisk samfund kræver en sådan overgang, og at et fremtidigt bibliotek skal oprettes, organiseres og drives i overensstemmelse med disse principper. Derfor vil idéer og resultater fra de aktuelle og kommende lokale fælles procesaktiviteter skulle inddrages i den videre planlægning og udformning af OBA Next.

Formålet med denne strategi og fælles proces er at give input til udformningen af en deltagende og inkluderende bibliotekssamfundsstrategi for planlægning og realisering af OBA Next i det sydøstlige Amsterdam. Et banebrydende bibliotek for fremtiden, der er beregnet til at blive designet til, af og med Amsterdammers.

ROLF HAPEL, Library Advisor & Affiliate Instructor, University of Washington

Fotos: Chris Sigaloff

Læs også “Holland og superbibliotekerne” i Danmarks Biblioteker nr. 5, 2023.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Biblioteket: A Social Platform

Genopfind det fysiske biblioteksrum. Som et sted – reelt for alle – og inddrag samlingen på nye engagerende og formidlende måder. NINja, det nordiske biblioteksnetværk, ...

Holland og superbibliotekerne

Landets folkebiblioteker arbejder for og bidrager til et mere ‘rummeligt samfund, hvor alle har mulighed for og føler sig velkomne til at deltage’. Regeringen og ...

Vejle Bibliotek lukker, når nyt kulturhus bygges

Kommunen afsætter 115 mio. kroner over nogle år til projektet, som skabes i et samarbejde med DGI, der samtidig bygger nyt hovedsæde på nabogræsplænen. Synergieffekter skal ...