Hvad ved vi om børn og unges læseglæde?

Skrevet af

11. december, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Børn og unges læseglæde og læsekultur er udfordret og står i et vadested. En særlig national projektindsats skal løfte læseglæden tilbage i børn og unges liv gennem et samarbejde mellem fagprofessionelle, forskere, forældre og børnene selv. Projektet løber fra maj 2023 til april 2025.

Ny forundersøgelse afdækker og analyserer viden som et første skridt til et samarbejde mellem skoler og biblioteker. Og nu begynder næste fase i den nationale indsats for børn og unges læ-seglæde, hvor fokus er på et styrket samarbejde mellem folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre.

Nyt skole-og-bibliotek samarbejde

Den aktuelle anledning til projektet er de seneste års undersøgelser, der viser, at såvel børn og unges læseglæde som deres læsefærdigheder er kritisk faldende. Projektet sætter fokus på, hvordan et styrket samarbejdet mellem skole- og folkebiblioteker kan imødegå denne læsekrise.

Den 1. november 2023 mødtes projektets 17 indsatskommuner til kick-off i Middelfart. Her præsenterede forskerne Stine Reinholdt og Hansen og Thomas Illum Hansen fra Center for Anvendt Skoleforskning Børn og unges læseglæde. Vidensafdækningen er en ny forundersøgelse. Rapporten vil blive brugt som fælles afsæt for det videre arbejde i indsatskommunernes skoler og biblioteker, som i løbet af 2024 skal udvikle tværfaglige projekter og nye samarbejdsmodeller.

Tre pointer

Rapporten viser blandt andet, at litteraturformidling til børn og unge er nedprioriteret. Det er kun hver syvende elev i 4. klasse, der rigtig godt kan lide at læse, og læseglæden falder signifikant med alderen. Det kan skyldes mange forhold, ikke mindst den digitale udvikling og ændringer i børn og unges interesser, men denne undersøgelse peger desuden på, at en anden væsentlig årsag er, at litteraturformidling til børn og unge er blevet nedprioriteret gennem en årrække. Det ses både, hvad angår materialer, rammer og tid til vejledning og samarbejde på tværs af institutioner.

En anden hovedkonklusion er, at strukturelle forskelle udfordrer samarbejder på tværs af skoler og biblioteker. Skoler og biblioteker har forskellige formål, og de er underlagt forskellige rammer og vilkår. Det kommer til udtryk i forskellige tilgange til læsning og litteratur, der rummer en række strukturelle udfordringer, men også mulighed for et gensidigt berigende samarbejde. Et styrket samarbejde om læseglæde kræver især to ting. For det første gensidig respekt og blik for de forskellige rum, rammer, ressourcer og fagligheder som en bred palet af muligheder. For det andet, at man samarbejder på et solidt, opdatereret vidensgrundlag og inden for stabile økonomiske og organisatoriske rammer.

Et tredje budskab fra de to forskere er, at samskabelse kan styrke flere børn og unges læseglæde.  Som det er nu, er det ofte de mest privilegerede skoler og elever, der får de bedste tilbud om litteratur- og læseoplevelser. Et styrket samarbejde mellem skole- og folkebibliotek vil kunne styrke fleres mulighed for at møde litteratur og læsning på flere måder. Med denne undersøgelse peger forskerne på tre typer af samarbejdsmodeller: Person-, tilbuds- og samskabelsesmodellen. Modellerne kan bruges af biblioteker og pædagogiske læringscentre i alle kommuner til at kortlægge og diskutere, hvad der kendetegner de konkrete måder at samarbejde på, og hvordan de kan udbygges og forbedres.

Kort om National indsats for børn og unges læseglæde

Børn og unges læseglæde og læsekultur er trængt. Det kalder på, at de møder litteraturen og læsningen på nye måder i deres hverdag. Projektet vil i perioden fra 2023-2025 udforske, udfordre og udvikle samarbejdet om børn og unges læseglæde på tværs af folkebiblioteker og skolernes pædagogiske læringscentre. 17 indsatskommuner og 18 følgekommuner deltager.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker er projektleder, og bag indsatsen står et konsortium bestående af CFU Danmark (de seks centre for undervisningsmidler), centralbibliotekerne, Center for Anvendt Skoleforskning, Danmarks Biblioteksforening, PædagogiskLæringscenterForening og Landsforeningen Skole & Bøger. Projektet har modtaget 8,7 mio. kr. i tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre.

Læs mere om projektet og find vidensafdækningen her.

LISBET VESTERGAARD, projektleder Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Europa, biblioteker og demokrati

INTERVIEW Et wake-up call! Annette W. Godt rapporterer fra IFLA-workshoppen “A Strong and Sustainable Library Field for Europe”. Her arbejdede en lang række ...

Centralbibliotekerne skal have nye rammeaftaler

Centralbibliotekerne skal have nye rammeaftaler fra 2025. Centralbibliotekerne indgik i sommeren 2020 rammeaftaler for perioden 2021- 2024. Det drejer sig om bibliotekerne i ...

Opbremsning på bogmarkedet – Bogpanelet

Obligatorisk læsning for alle bogens interessenter. Bogpanelets årsrapport 2023 viser at salget af trykte bøger og e-bøger er faldet fra 2021 til 2022, mens salget af ...

Læsning i forandring

Tre tendenser tegner sig i læsekulturen blandt voksne danskere: Danskerne finder nye veje til litteratur og måder at engagere sig i bøger på. I befolkningen under 50 år har ...

Dagplejernes Bibliotek

Når det gode samarbejde på tværs blomstrer. Rapport fra Viborg: Hvordan får vi som biblioteker etableret en god relation til kommunens dagplejere, som måske har været en ...

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi er i luften igen!

Alt hvad der er udgivet om dansk litteratur og danske forfattere er nu igen tilgængeligt efter at have været væk fra internettet i et år, og indholdsmæssigt at have været ...

Biblioteket på plakaten

I løbet af det 20. århundrede voksede folkebibliotekernes betydning. De nåede ud til en stadig større del af befolkningen og fik stigende behov for PR og markering i ...